Nové pravidlá pre preclievanie

Autor,  17. 03. 2022

Autor: Autor

2. 7. 2021

Vážení obchodní partneri a zákazníci,

touto cestou by sme Vás radi informovali ohľadom uplatňovania nových pravidiel pre preclievanie. Pribúda nová povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty (v skratke „DPH“) pri tovare v zásielkach s nízkou hodnotou (menej ako 22 EUR).

Od 1. júla 2021 čakajú všetky osoby nové povinnosti pri nákupoch tovaru z tretích krajín. Na všetok dovážaný tovar sa bude musieť podať elektronické colné vyhlásenie, tzn, že sa budú musieť precliť všetky zásielky z tzv. tretích krajín (napr. z čínskych e-shopov, či zo Spojených štátov amerických). Zásielky s obsahom tovaru, ktorého vnútorná hodnota je v rozpätí od 0,01 EUR do 150,- EUR vrátane sa označujú za zásielky s nízkou hodnotou. Týmto sa ruší oslobodenie od DPH pri zásielkach do 22,- EUR, tzn. že z každej zásielky z tretích bude kupujúci musieť odviesť DPH.

Nové pravidlá preclievania zásielok sa budú týkať všetkých právnických aj fyzických osôb, ktoré si objednávajú tovar z tretích krajín. K zrušeniu oslobodenia od DPH dochádza na základe legislatívy Európskej únie, tzv. e-Commerce. Nové pravidlá sa budú uplatňovať spoločne pre všetky krajiny Európskej únie.

Nové pravidlá e-Commerce znamenajú, že DPH sa bude uplatňovať pri všetkých zásielkach dovezených z tretích krajín. Clo sa vyrubí pri zásielke, ktorej hodnota presiahne 150,- EUR. Oslobodenie od cla nemožno uplatniť na nasledovné tovary/výrobky:

 • alkoholické nápoje,
 • parfumy a toaletné vody,
 • tabak a tabakové výrobky.

Elektronické colné konanie zásielok do 150,00 EUR zahŕňa:   

 1. Prevzatie zásielky od medzinárodného prepravcu, predloženie zásielky colnému úradu a uskladnenie v  priestoroch Slovak Parcel Service s.r.o. v tzv. dočasnom sklade.
 2. Podanie elektronického colného vyhlásenia automatizovaným spôsobom, vystavené na základe údajov dostupných z elektronických správ sprevádzajúcich zásielky a dokladov poskytnutých od adresátov zásielok.
 3. Notifikácia – upozornenie adresáta zásielky, že mu prišla zásielka z cudziny a vyžiadanie si potrebných dokladov k podanie elektronického colného vyhlásenia.
 4. Urgencia adresáta zásielky v prípade, že nezaslal včas potrebné doklady a dokumenty.
 5. Zabezpečenie colného dlhu colnou zábezpekou.
 6. Výber poplatkov za colné prejednávanie v zmysle platného Cenníka spoločnosti SPS.
 7. Výber colného dlhu od adresáta a ich odvedenie na účet Finančnej správy SR[1].

Spoločnosť SPS sa rozhodla, že pri zásielkach s nízkou hodnotou (t. j. od 0,01 EUR do 22,00 EUR) nebude účtovať žiadne poplatky súvisiace s preclením zásielok.

[1] Výber poplatkov za colné prejednávanie a výber colného dlhu sa bude vyúčtované na jednej faktúre, ktorá bude zasielaná v elektronickej podobe. Fyzické osoby – nepodnikatelia uhradia výšku poplatkov priamo kuriérovi pri doručení zásielky (t. j. v hotovosti alebo platobnou kartou). Právnické osoby uhradia výšku poplatkov na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti.

Spôsoby výberu DPH z tovaru v zásielkach v hodnote nepresahujúcej 150,00 EUR (tzv. predaj na diaľku):

1. OSOBITNÁ ÚPRAVA UPLATŇOVANIA DPH – IOSS:

 • kupujúci môže DPH zaplatiť priamo pri objednávaní tovaru, a to buď predávajúcemu z tretej krajiny (t. j. e-shop) alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku (napr. AliExpress),
 • predávajúci alebo sprostredkovateľ predaja tovaru musí byť zaregistrovaní daňovými úradmi v niektorom členskom štáte EÚ a mať pridelené osobitné číslo IOSS, ktoré začína písmenami IM,
 • osobitné číslo IOSS musí byť uvedené na dovoznej faktúre,
 • ak kupujúci zaplatí DPH vyššie uvedeným spôsobom, nebude pri dovoze platiť žiadny colný poplatok.

2. OSOBITNÁ ÚPRAVA UPLATŇOVANIA DPH PRI DOVOZE TOVARU:

 • ak kupujúci nezaplatí DPH u predávajúceho alebo sprostredkovateľa predaja tovaru, je kupujúci povinný uhradiť DPH pri dovoze tovaru na územie SR,
 • DPH bude vymeraná príslušným colným úradom na základe výmeru platieb colného dlhu,
 • v prípade preclenia spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o., colný dlh Vám bude vyfakturovaný spolu s poplatkami za colno-deklaračné služby v zmysle platného cenníka.

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217 (ďalej len „spoločnosť SPS“) Vám týmto oznámením rada poskytne bližšie nevyhnutné kroky, ktoré sa budú musieť dodržiavať pri colnom režime so zásielkami. Spoločnosť SPS vynakladá prírastkové investície na prispôsobenie našich interných systémov, procesov, zamestnancov a riešení orientovaných na zákazníka, aby sme Vám vedeli poskytnúť najvyššiu kvalitu poskytovaných colných služieb. Z tohto dôvodu je potrebné zásadne uplatňovať zavedené colné poplatky, ktoré reflektujú náklady na zabezpečenie vyššie uvedených procesov.

Spoločnosť SPS je držiteľom štatútu SHS (v plnej verzii „schválený hospodársky subjekt“) na základe povolenia SHS/AEO (v anglickom znení „Authorised Economic Operators“). Ide o medzinárodnú uznávanú značku kvality, ktorá pokrýva všetky aspekty medzinárodného pohybu tovaru a spoločnosti, ktorá prevádzkuje dodávateľský reťazec – od dodržiavania colných predpisov a dodržiavania daňových pravidiel, až po vedenie záznamov, finančnú solventnosť, osvedčené normy odbornej spôsobilosti ako aj ochranu a bezpečnosť. Spoločnosť SPS na základe tohto oprávnenia má prospech z rýchleho sledovania zásielok prostredníctvom colných kontrol. Ak si colné orgány vyberú zásielky od spoločnosti SPS na preskúmanie alebo inšpekciu, dostanú tieto zásielky prednosť pred inými zásielkami, vďaka čomu bude celý proces prepravy prebiehať plynulejšie a efektívnejšie.

Tieto pokyny si môžete stiahnuť v SJ TU

Pokyny v AJ si môžete stiahnuť TU

Colné zastupovanie spoločnosťou SPS alebo treťou stranou je od 22. júla 2019 spoplatnené, a aktuálny cenník nájdete TU:

Pre viac informácií ohľadom nového režimu e-Commerce nájdete na internetovej stránke Finančnej správy SR

Ďakujeme za pochopenie

Slovak Parcel Service s.r.o. 

Author

 

Share this article:

 
Ďalší článok 

Ďalšie články

Vyplňte krátky prieskum o kuriérskych službách a ste v hre o vecné ceny!

Zapojte sa do krátkeho prieskumu (6 otázok) a môžete vyhrať skvelé ceny vrátane Apple Watch či kávovaru DeLonghi. Vyplňte prieskum na TEJTO ADRESE a ste v hre. Trvá to iba 1 minútu. Súťažíme o Apple...

Zistiť viac »

Palivový príplatok – medzinárodná preprava

Vážený zákazníci, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 14.3.2022 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ServisHodnota pal. príplatkuExpress Plus31,50%Express 31,50%Express Saver31,50%Sta...

Zistiť viac »

Pomáhame Ukrajine

Pomôžte Ukrajine jedlom. Zbiera ho bratislavská Petržalka, odvezú ho kuriéri SPS. Bratislava 1. marca – Slováci môžu pomôcť Ukrajine aj formou humanitárnej zbierky. Tá sa realizuje v Dome kultúry Zr...

Zistiť viac »

Už máme viac ako 1000 odberných miest

Rozvoj výdajných miest je našou prioritou Slovak Parcel Service ponúka od 1. novembra 2021 doručenie svojich zásielok aj do AlzaBoxov. Spolu s Parcel Shopmi tvorí táto sieť už viac ako 1000 výdajných mie...

Zistiť viac »
 
Zobraziť všetko