Colná deklarácia

PRAVIDLÁ COLNEJ DEKLARÁCIE

Spoločnosť SLOVAK PARCEL SERVICE, s.r.o. zastupuje účastníka v colnom konaní v nepriamom zastúpení v zmysle Nariadenia rady (EHS) č. 2913/92, kapitola 2, oddiel 1, článok 5, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. V odstavci 14 Jednotnej colnej deklarácie (JCD) sa uvádza ako deklarant Slovak Parcel Service, s.r.o. Z tohto dôvodu musí zákazník uzatvoriť s našou spoločnosťou Komisionársku zmuvu o zastupovaní v colnom konaní. Zásielky zasielané prostredníctvom našej spoločnosti sú v dovoze vyclievané do voľného obehu a vo vývoze v režime priamy vývoz za úplatu a bezúplatný vývoz. Slovak Parcel Service nerobí dovozné a vývozné záznamy. Poplatky za colné prejednanie nájdete tu.

DOVOZ TOVARU

Po prílete tovaru do Bratislavy telefonicky kontaktuje colný deklarant našej spoločnosti príjemcu, ktorého oboznámi s podmienkami zastupovania v colnom konaní, a to dvoma možnými spôsobmi:

 1. Jednotná colná deklarácia.

Zásielka sa vyclí v Bratislave na letisku za predpokladu, že príjemca splní všetky podmienky stanovené colnicou k jej vycleniu (poskytne deklarantovi informácie o zásielke, výpis z Obchodného registra, výpis o pridelení Daňového registračného čísla, registračné číslo EORI (registrácia na colnom úrade), príp. licenciu, certifikát). Deklarant dohodne s príjemcom spôsob úhrady colného dlhu. Úhrada colného dlhu je možná:

 • bankovým prevodom – v tom prípade je zásielka v dočasnom uskladnení až do tej doby, pokiaľ colný dlh nie je pripísaný na účet spol. Slovak Parcel Service
 • platba v hotovosti – zásielka sa uvoľňuje po vyclení a doručuje sa v nasledujúci pracovný deň. Colný dlh vyberie kuriér od príjemcu tovaru pri jeho doručení.
 • Diel JCD 3/8 zasielame spolu s potvrdením o uhradení colného dlhu na účet colnice doporučene poštou do 10 pracovných dní po zaplatení colného dlhu príjemcom tovaru.

Tranzitné colné vyhlásenie.

Príjemca (komitent) musí v zmysle Komisionárskej zmluvy, podľa článku VI, ods.5 za vystavenie Tranzitného vyhlásenia zaplatiť podľa cenníka, ktorý tvorí súčasť Komisionárskej zmluvy. Ďalej je príjemca (komitent) povinný vykonať riadne a včas všetky úkony spojené s colným režimom tranzit, doručiť na príslušný colný úrad tlačivo T1 potrebné k ukončeniu colného režimu tranzit a ukončenie T1 colným úradom v systéme NCTS.

VÝVOZ TOVARU

Jednotná colná deklarácia.

Odosielateľ musí mať s deklarantom uzavretú Komisionársku zmluvu.
Odosielateľ dodá deklarantovi tovarové faktúry vyvážaného tovaru, takisto poskytne deklarantovi výpis z OR a výpis DRČ a EORI (registrácia na colnom úrade). Deklarant vystaví JCD v elektronickom systéme ECS a po prepustení tovaru na vývoz colným úradom je zásielka exportovaná do zahraničia. Po potvrdení výstupu z EÚ colným úradom deklarant zašle správu SK529A (prepustené CV) a SK599 (potvrdený výstup) odosielateľovi zásielky elektronickou poštou (mailom).

 • Zásielka vystúpi do zahraničia na JCD – musí byť vystavené vždy, pokiaľ hodnota zásielky presiahne 1.000,- EUR. Pokiaľ hodnota zásielky nepresahuje 1.000,- EUR a je nutné exportné JCD, je potrebné na faktúru uviesť požiadavku na vystavenie JCD.
 • Na zásielku nemusí byť vystavené JCD pokiaľ hodnota nepresahuje 1.000,- EUR, nejde o tovar obchodného charakteru (do zahraničia nebude prevádzaná platba, príp. ide o vzorky). K zásielke stačí proforma faktúra.
 • Tranzitné vyhlásenie je potrebné vopred nahlásiť na colnú deklaráciu, zaslať mailom, a deklarant potvrdí výstup v prípade, ak odosielateľ vyváža tovar z colného skladu v mieste sídla firmy.

BREXIT

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217 (ďalej len „spoločnosť SPS“) Vám týmto oznámením rada poskytne bližšie nevyhnutné kroky, ktoré sa budú musieť dodržiavať pri colnom režime so zásielkami. Spoločnosť SPS vynakladá prírastkové investície na prispôsobenie našich interných systémov, procesov, zamestnancov a riešení orientovaných na zákazníka, aby sme Vám vedeli poskytnúť najvyššiu kvalitu poskytovaných colných služieb. Z tohto dôvodu je potrebné zásadne uplatňovať zavedené colné poplatky, ktoré reflektujú náklady na
zabezpečenie vyššie uvedených procesov.
Spoločnosť SPS je držiteľom štatútu SHS (v plnej verzii „schválený hospodársky subjekt“) na základe povolenia SHS/AEO (v anglickom znení „Authorised Economic Operators“). Ide o medzinárodnú uznávanú značku kvality, ktorá pokrýva všetky aspekty medzinárodného pohybu tovaru a spoločnosti, ktorá prevádzkuje dodávateľský reťazec – od dodržiavania colných predpisov a dodržiavania daňových pravidiel, až po vedenie záznamov, finančnú solventnosť, osvedčené normy odbornej spôsobilosti ako aj ochranu a bezpečnosť.
Spoločnosť SPS na základe tohto oprávnenia má prospech z rýchleho sledovania zásielok prostredníctvom colných kontrol. Ak si colné orgány vyberú zásielky od spoločnosti SPS na preskúmanie alebo inšpekciu, dostanú tieto zásielky prednosť pred inými zásielkami, vďaka čomu bude celý proces prepravy prebiehať plynulejšie a efektívnejšie.

Po uplynutí dňa 31.decembra 2020 sa končí tzv. prechodné obdobie vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Veľká Británia sa bude vyznačovať osobitným subjektom, t. j. tretím štátom a budú sa na ňu uplatňovať samostatné colné a daňové režimy. Z tohto dôvodu odo dňa 1. januára 2021 nastane pre odosielateľov, resp. podávateľov zásielok do Veľkej Británie prostredníctvom spoločnosti SPS zmena, ktorá je spojená so zvýšením administratívnej záťaže a pri dovoze a vývoze musí spoločnosť SPS za Vás zabezpečiť náležité colné formality, t. j. predkladanie colných vyhlásení, colných a všetkých súvisiacich kontrol.

Vzhľadom na uvedenú novú situáciu je potrebné rozlišovať dva režimy:

 1. REŽIM – ZÁSIELKY DO VEĽKEJ BRITÁNIE
  Zásielka, ktorá bude doručovaná na území Veľkej Británii od januára 2021 (vzťahuje sa to aj na zásielky vybrané dňa 30. alebo 31. decembra 2020), je nevyhnutné vyplniť tlačivo eCV (v plnom znení „elektronické colné vyhlásenie“), a to pre plynulé colné prerokovanie, ktoré sa začne uplatňovať od 1. januára 2021.
 2. REŽIM – ZÁSIELKY DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zásielka, ktorá bude doručovaná na území Slovenskej republike z Veľkej Británie je potrebné podotknúť, že uzatvorená neformálna Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou zo dňa 24. decembra 2020, v ktorej má význam poukázať na colné hľadisko, v ktorom sa ustanovuje zákaz zavedenia ciel medzi zmluvnými stranami na tovar/zásielku s pôvodom v jednej zo zmluvných strán (t. j. Európska únia a Veľká Británia) a zákaz zavedenia iných zákazov a obmedzení na tovar.

Z uvedeného vyplýva, že osoby, ktoré si budú chcieť uplatniť nulovú sadzbu na cle po dni 1. januára 2021 budú mať povinnosť preukazovať pôvod tovaru pochádzajúci z jednej zo zmluvných strán a na zásielky sa budú uplatňovať colné formality – tzn. colné vyhlásenie a vyrubenie DPH, colný dohľad, vrátane colných kontrol, resp. kontrol po prepustení zásielky/tovaru do navrhovaného colného režimu.

Pod pôvodom tovaru je potrebné rozumieť, že tovar je vyrobený vo Veľkej Británie, a nie iba odoslaný z Veľkej Británie.

Ak sa nepreukáže pôvod tovaru colné konanie prebieha podľa štandardných colných postupov a hľadí sa naň ako na tovar z krajín mimo EÚ a tieto zásielky budú podliehať clu, DPH, spotrebná daň, a všetkým colným kontrolám, ako aj ďalším dodatkovým colným výmerom.

Colné prejednávanie, ktoré sprostredkováva spoločnosť SPS je spoplatnené podľa nižšie uvedenej tabuľky: 

Poplatky za colné prejednanie 

V prípade, ak sa rozhodnete zásielku colne prejednať spoločnosťou SPS, odpadne na Vašej strane administratívna záťaž spojená s colným konaním a Váš ušetrený čas môžete efektívne využiť na svoj voľný čas, zatiaľ čo spoločnosť SPS vybaví za Vás všetky colné formality.

V colnom prejednávaní Vás spoločnosť SPS môže zastupovať na príslušnom Colnom úrade, avšak je potrebné predložiť spoločnosti SPS nasledovné doklady :

 • vyplnené a vlastnoručne podpísané PLNOMOCENSTVO,
 • DOKLAD O PLATBE (napr. výpis z účtu o zrealizovanej platbe, resp. potvrdenie o úhrade, alebo potvrdenie z paypalu),
 • potvrdenú e-mailovú OBJEDNÁVKU, v ktorej je rozpísaný tovar so sumami + prípadne pripočítané poštovné, uplatnená zľava, a iné., 
 • POPIS TOVARU (tzn. aký tovar sa v zásielke nachádza, všetky položky, na čo slúži, príp. z akého materiálu je vyrobený),
 • potvrdenú EORI REGISTRACIU (tzn. preposlaný e-mail z Finančnej správy SR, za predpokladu ak ste v minulosti nevykonali takúto registráciu. 

EORI REGISTRÁCIA

Od 1.mája 2016 pri dovoze zásielky/tovaru z krajín mimo Európskej únie je potrebná registrácia fyzických osôb na Finančnej správe SR. Všetky informácie ohľadne registrácie nájdete na internetovej stránke:  
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI/_1
 
Kroky k EORI registrácii – fyzická osoba – nepodnikateľ:

 1. Kliknúť na vyššie uvedenú internetovú stránku.
 2. Prejsť na koniec zobrazenej stránky („Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI)“) a nájsť odkaz – Fyzické osoby – nepodnikatelia, kliknúť na nižšie uvedenú obálku a registrovať sa pod rodným číslom 
 3. Po zaregistrovaní Vám Finančná správa SR zašle krátku správu e-mailom, ktorú spoločnosti SPS následne prepošlete.

Ak sa zásielka v colnom konaní vyclieva na právnickú osobu, prosíme, čo najskôr informovať spoločnosť SPS.
Po prijatí potrebných dokladov, budú Vaše podklady predložené príslušnému Colnému úradu, ktorý zásielku preclí a vyčísli výšku colného dlhu. Následne po colnom prejednaní Vám oznámime  vzniknutý colný dlh a poplatok za colnú službu, ktoré bude treba uhradiť prevodom. Po úhrade a pripísaní čiastky na bankový účet spoločnosti SPS bude zásielka uvoľnená z colného skladu a následne doručená prostredníctvom kuriéra.
V prípade, že sa zásielku rozhodnete colne prejednať osobne, resp. inou spoločnosťou, bude Vám účtovaný poplatok za  poskytnutie údajov na preclenie, podľa priloženého cenníka (t.j. 10,- EUR + DPH).

Colné zastupovanie spoločnosťou SPS alebo treťou stranou je od 22. júla 2019 spoplatnené, a aktuálny cenník nájdete TU.

Author