Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Slovak Parcel Service s.r.o.

1.         Všeobecné ustanovenia

1.1       Obchodné podmienky sa vzťahujú na expresné služby tuzemského styku a ďalšie prepravné služby vykonávané spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o. (ďalej len ako „spoločnosť SPS“ alebo „Dopravca“). Od obchodných podmienok sa dá v jednotlivých prípadoch odchýliť len na základe písomnej dohody.

1.2       Preprava Zásielok sa riadi Cenníkom služieb a týmito Obchodnými podmienkami, a to v závislosti od druhu objednanej služby. Jednotlivé druhy služieb, poplatky a ich príslušnosť k Obchodným podmienkam sú uvedené v aktuálnom Cenníku. Aktuálne znenie Obchodných podmienok a Cenníka sa nachádzajú uverejnené na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

1.3       Obchodné podmienky sú pre Odosielateľa záväzné od okamihu dojednania zmluvného vzťahu.

1.4       Zásielky expresnej doručovateľskej služby sú expresné Zásielky tuzemského styku. Tieto zásielky sú vyberané, prepravované a dodávané najrýchlejším spôsobom. Službu v tuzemskom styku poskytuje spoločnosť SPS.

1.5       Dopravca v rámci tuzemského styku ponúka nasledujúce služby:

1.5.1      Expresné služby s garantovanou dobou doručenia:

                               – služba Do 12:00 hod.

                               – služba Do 9:00 hod.

                               – Sobotné doručenie

1.5.2      Expresné služby s negarantovanou dobou doručenia:

– služba Expres

– služba SPS Parcel Shop

1.5.3      Doplnkové služby:

                               – Doplnková služba Dobierka

                               – Doplnková služba Spätný dokument

                               – Doplnková služba Telefonické avízo

                               – Doplnková služba SMS notifikácia doručenia

                               – Doplnková služba Pripoistenie

1.6       Zásielky sú vyberané v servisných strediskách spoločnosti SPS alebo prostredníctvom poverených spolupracovníkov spoločnosti SPS na mieste dohodnutom s Odosielateľom.

1.7       Podávanie, zber, prepravu, dodávanie Zásielok a cenotvorbu prepravných sadzieb zabezpečuje spoločnosť SPS v zmysle týchto Obchodných podmienok.

1.8       Základné pojmy

Dopravca                                      je spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., ktorá uskutočňuje vybratie, triedenie prepravu a dodanie Zásielok (ďalej len ako „Dopravca“ alebo „SPS“).

Príjemca                                       je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť Zásielka  dodaná a na Zásielke je označená ako Príjemca. (ďalej len „Príjemca“)

Odosielateľ                                je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odosiela zásielku a na Zásielke je označená ako Odosielateľ. (ďalej len „Odosielateľ“)

Balík                                               je vec, ktorú prevzal Dopravca na prepravu, ktorú sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia) (ďalej len ako „Balík“).

Zásielka                                        je listová Zásielka, Balík alebo iná Zásielka, ktorú prevzal Dopravca na prepravu a ktorú sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia). Jednu Zásielku môže tvoriť aj viacej Balíkov, ktoré sú podané na prepravu v rovnaký deň, v rovnaký čas, od rovnakého Odosielateľa pre rovnakého Príjemcu (ďalej len ako „Zásielka“).

Cenina                                          je druh platobného prostriedku a forma finančného majetku, najmä nie však len, poštové známky, kolky, stravné lístky, výherné žreby, holografické známky, vstupenky, telefónne karty, darčekové poukazy, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

Zásielka na dobierku              je Balík alebo súbor Balíkov, ktoré prevzal Dopravca na prepravu za účelom ich doručenia. V prípade Dobierky je Dopravca povinný na základe pokynov Odosielateľa vybrať od Príjemcu Zásielky príslušnú finančnú sumu. Po doručení Zásielky je táto finančná suma pohľadávkou Odosielateľa voči Dopravcovi a Dopravca ho poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo je oprávnený započítať ho s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi. (ďalej len „Dobierka“)

SPS Parcel Shop                        sú priestory SPS alebo zmluvného partnera SPS, v ktorých je Príjemcovi umožnený osobný odber Zásielky alebo osobné podanie Zásielky.

Zmluvný partner SPS              je subjekt, s ktorým má SPS uzavretú platnú Zmluvu o spolupráci pre službu SPS Parcel Shop, na osobné podanie a osobný odber Zásielok.

Servisná zmluva                        je zmluva uzatvorená medzi Odosielateľom a Dopravcom písomnou  formou na základe ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ako „Servisná zmluva“).

SMS notifikácia                         zaslanie informácii súvisiacich s doručením Zásielky v rozsahu podľa uváženia Dopravcu elektronickým prenosom za použitia mobilného telefónneho čísla poskytnutého Dopravcovi Odosielateľom.

E-mailová notifikácia              zaslanie informácii súvisiacich s doručením Zásielky v rozsahu podľa uváženia Dopravcu elektronickým prenosom za použitia e-mailovej adresy poskytnutej Dopravcovi Odosielateľom.

Preberací list                              je sprievodný dokument Zásielky, ktorého obsahom sú identifikačné údaje o Odosielateľovi  a Príjemcovi zásielky a zoznam preberaných Zásielok.

Objednávateľ prepravy         je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u Dopravcu objednáva prepravu Zásielky.

Doručovací hárok                     obsahuje zostavu Zásielok, ktoré sa majú doručovať jednotlivým Príjemcom.

Nekvalitný balíkový štítok   je zle vytlačený balíkový štítok, ktorý je najmä nie však len, nečitateľný, neúplný a/alebo má inú veľkosť. Za nečitateľný balíkový štítok sa považuje za zle vytlačený, tzn. prerušovaná tlač / vynechávanie toneru/ rozmazaný toner. Balíkový štítok nesmie byť prekrytý čiarový kód a/alebo prekrytý čiarový kód akoukoľvek fóliou. Za neúplný balíkový štítok sa považuje štítok, ktorý nemá napr. úplný čiarový kód, tzn. je neúplný a nemožno ho ďalej spracovať spoločnosťou SPS.

                                                         Balíkový štítok musí byť nalepený na rovnej ploche balíka, tzn. čiarový kód nesmie byť zlomený na hrane balíka a vo formáte A6, a to 148 x 105 mm.

Minimálny rozmer balíka     musí byť vo formáte balíkového štítku.

ePPD                                              je elektronický príjmový pokladničný doklad, ktorý sa generuje automaticky po uhradení dobierkovej sumy (ďalej len „ePPD“). Elektronická verzia príjmového pokladničného dokladu je rovnocenná papierovej verzii a spĺňa všetky potrebné náležitosti podľa platnej právnej legislatívy. Na ePPD je znázornená informácia, či bola dobierková suma uhradená v hotovosti alebo platobnou kartou. Príjemca, ktorý si ePPD vytlačí, nie je oprávnený si účtovať žiadne poplatky voči spoločnosti SPS, ktoré mu vznikli (tzn. toner a ďalšie administratívne úkony s tým spojené).

Nedoručiteľná zásielka         je zásielka, ktorú nie je možné dodať príjemcovi, sa stáva nedoručiteľnou. O nedoručiteľnú zásielku pôjde v tých prípadoch, ak  bolo odopreté jej prijatie, nebola prevzatá v uskladnenej lehote, adresa na zásielke je neúplná, nepresná alebo nečitateľná, príjemca je neznámy, príjemca zomrel.

Nahlásenie reklamácie          sa uskutočňuje písomnou formou, tzn. elektronicky prostredníctvom webového formulára na stránke spoločnosti SPS (www.sps-sro.sk)  alebo prostredníctvom pošty.

2.         Doby dopravy

2.1       Za včasnú distribúciu Zásielok s garantovanou dobou doručenia sa považuje jej dodanie alebo avizovanie dodania na adresu Príjemcu:

2.1.1   pre Zásielky služby Do 12:00 – nasledujúci pracovný deň po dni vybrania Zásielky, najneskôr do 12:00 hod.,

                2.1.2   pre Zásielky služby Do 9:00 – nasledujúci pracovný deň po dni vybrania Zásielky, najneskôr do 9:00 hod.,

2.1.3   pre Zásielky služby Sobotné doručenie – dodanie alebo avizovanie dodania Zásielky v sobotu. Expresnú službu Sobotné doručenie Dopravca poskytuje iba pre zásielky, ktoré boli vybrané v piatok, ktorý bezprostredne predchádzal sobote, v ktorú má byť zásielka dodaná. Expresnú službu Sobotné doručenie nie je možné využiť pri zásielkach, ktoré boli vybrané v iný deň ako v piatok. V prípade, že piatok a/alebo sobota je dňom pracovného pokoja, služba Sobotné doručenie sa neposkytuje. Sobotné doručenie sa vzťahuje iba na vybrané  mestá definované v aktuálnom a platnom Cenníku a v časovom období uvedenom na webovej  stránke.

2.2       Pre zásielky služby Expres sa za distribúciu považuje jej dodanie alebo avizovanie dodania na adresu Príjemcu obvykle nasledujúci pracovný deň po dni vybrania.

2.3       Avizovaním dodania sa rozumie pri neúspešnom pokuse o doručenie Zásielky zanechanie oznámenia Príjemcovi o vykonanom pokuse o doručenie Zásielky prostredníctvom písomného oznámenia a/alebo SMS notifikácie doručenia a/alebo e-mailovej notifikácie, za predpokladu, že spoločnosť SPS disponuje telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou. V prípade, ak Príjemca Zásielky má poštovú schránku plnú, neoznačenú svojim menom alebo nedostupnú, tzn. schránka sa nachádza za uzamknutými dverami, v takýchto prípadoch písomné oznámenie Príjemcovi Zásielky nebude možné zanechať.

2.4       Spolupracovník spoločnosti SPS nie je povinný telefonicky kontaktovať Príjemcu Zásielky v prípade, ak Odosielateľ nevyužíva službu Telefonické avízo. 

2.5       Dopravca nie je povinný poskytovať služby, ktoré si Odosielateľ neobjednal.

2.6       Odosielateľ berie na vedomie, že Dopravca použije údaje o Príjemcovi iba v takom rozsahu v akom mu ich Odosielateľ poskytol a výlučne za účelom doručenia zásielky.

3.         Zasielacie podmienky

3.1       Zásielky je možné zasielať na ktorúkoľvek adresu v Slovenskej republike. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na dodanie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným alebo orientačným. Zásielky nie je možné zasielať do P.O. Boxov, poštových priečinkov a formou poste restante.

3.2       Maximálna hmotnosť jedného Balíka (kusu) nesmie presiahnuť hmotnosť 70 kg a maximálne rozmery jedného Balíka (kusu) nesmú presiahnuť dĺžku 270 cm a súčet obvodu a dĺžky nesmie presiahnuť 330 cm. Ak Balík presahuje hmotnostné alebo rozmerové limity uvedené vyššie  Dopravca si vyhradzuje právo Zásielku vrátiť Odosielateľovi.

3.3       Dopravca je oprávnený si účtovať príplatok za:

a) Ťažký  balík: každý Balík Zásielky, ktorý má vyššiu hmotnosť ako 30 kg,

b) Dodatočnú manipuláciu za::

 • akúkoľvek položku, ktorá je uzatvorená vo vonkajšom prepravnom kontajneri z kovu alebo dreva,
 • akýkoľvek valcovitý predmet (napríklad: sud, bubon, vedro, pneumatika, tuba), ktorý nie je zabalený v prepravnom kontajneri z vlnitej lepenky,
 • akýkoľvek Balík s najdlhšou stranou presahujúcou 150 cm ,
 • akýkoľvek Balík, ktorý vzhľadom na povahu Balíka nemôže spracúvať triediaca linka, a ktorého minimálne dva rozmery sú väčšie ako 150 x 60 x 60 cm
 • akýkoľvek balík nezabalený do obalu pravidelného tvaru z vlnitej lepenky a/ alebo zabalený v tenkom obale (tzn. tenká fólia, tenký papier)
 • za ten, ktorého obsahom je na základe vzájomnej dohody Dopravcu a Odosielateľa Predmet ADR,
 • ten, ktorý vyžaduje manipuláciu dvoma osobami,
 • ktorý je nezabalený, a/alebo ten, ktorý nie je zabezpečený alebo zabalený spôsobom zodpovedajúcim jeho hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu, krehkosti alebo ten, ktorý spoločnosť SPS počas prepravy z uvedených dôvodov prebalí alebo dobalí.
 • dodatočné vybratie dobierkovej sumy od Príjemcu, v prípade, že Odosielateľ o to požiada po úspešnom doručení Zásielky a najneskôr v momente podania Zásielky neuviedol, či je Zásielka s Doplnkovou službou Dobierka,
 • dodatočné doplnenie chýbajúcich, resp. nesprávnych údajov na balíkovom štítku spoločnosťou SPS,
 • dodatočné vyhotovenie nového balíkového štítku v požadovanom rozmere a kvalite,
 • za každý Balík, ktorý nie je vo vyššie uvedených bodoch spomenuté a následne bolo zistené, že je potrebná dodatočná manipulácia.

Bližšiu špecifikáciu jednotlivých Balíkov, ktoré vyžadujú dodatočnú manipuláciu nájdete v Brožúre na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

V prípade nevyhnutnej potreby je Spoločnosť SPS oprávnená zabaliť/dobaliť jednotlivé Balíky tak, aby spĺňali požadované štandardy na prepravu Balíka. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo za takéto dodatočné dobalenie účtovať baliaci príplatok za použitý baliaci materiál.

c) Sezónne obdobie: spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať si v období od 01.11. do 24.12. Sezónny príplatok za každú jednu Zásielku  vo výške podľa aktuálneho Cenníku spoločnosti SPS.

d) Colné prejednanie: za každú jednu Zásielku, ktorá vyžaduje colné prejednanie (napr. vystavenie JCD) vo výške v zmysle aktuálneho Cenníku spoločnosti SPS.

e) Krízová situácia: Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať krízový príplatok v prípade krízovej situácie za každú jednu zásielku vo výške podľa aktuálneho cenníka spoločnosti SPS. Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány Slovenskej republiky môžu po splnení stanovených podmienok vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. Krízová situácia je tiež zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá obmedzuje alebo inak negatívne ovplyvňuje spoločnosť SPS pri poskytovaní prepravných služieb.

3.4       Dopravca je oprávnený príplatok uvedený v bode 3.3 týchto Obchodných podmienok účtovať za každý jeden bod a) až e) zvlášť. Jednotlivé príplatky za dodatočnú manipuláciu sú uvedené v platnom Cenníku spoločnosti SPS.

3.5       V prípade, že Dopravca prijme na prepravu Balík, ktorý vyžaduje dodatočnú manipuláciu uvedenú v bode 3.3 týchto Obchodných podmienok, vyhradzuje si právo pri takýchto Balíkoch využiť služby tretej strany na náklady Odosielateľa. Dopravca negarantuje v takýchto prípadoch dodržanie obvyklej doby prepravy Zásielky a ani dodržanie iných prepravných štandardov v zmysle týchto Obchodných podmienok. Vzhľadom na dodatočnú manipuláciu požadovanú od spoločnosti SPS a následne potenciálne oneskorenia vzniknuté pri spracovaní týchto Zásielok neposkytuje pre tieto Zásielky spoločnosť SPS záruku vrátenia peňazí pri službe Do 9:00 hod a Do 12:00hod.

3.6       Každý Balík musí byť zabalený a uzatvorený spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe, ako aj spôsobu a dobe dopravy Balíka. Ďalej musí byť Balík zabezpečený tak, aby s ním mohla manipulovať jedna osoba a aby bola minimalizovaná možnosť jeho poškodenia prepravou na valčekovej dráhe. Obal Balíka a uzávera musia chrániť obsah voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou manipuláciou a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez zanechania zrejmej stopy poškodenia. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom Balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými časťami tovaru). Na spodok a vrch balenia treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave. Je neprípustné zväzovať viac Balíkov alebo vecí do jednej Zásielky. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie Balíka. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu Balíka.

3.7       Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie s Balíkom, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označený Balík bol dôkladne zabalený. Spoločnosť SPS nie je povinná riadiť sa pri manipulácii s Balíkmi značením orientácie Balíkov (napríklad šípka „Hore“ alebo označenie „Touto stranou dole“).

3.8       Tovar na opravu, výmenu, alebo tovar, ktorého poškodenie Odosielateľ alebo Príjemca reklamuje je potrebné zasielať vždy v originálnom obale a všetky už použité prepravné štítky musia byť Odosielateľom z obalu odstránené.

3.9       V prípade zasielania tekutín je potrebné uprednostniť plastové obaly pred sklenenými a okolo obalov umiestniť absorpčný materiál, v prípade použitia sklených obalov na tekutiny je potrebné použiť Dopravcom predávané špeciálne kartónové obaly určené na prepravu tekutín.

3.10    Balík musí byť zabalený a uzatvorený tak, aby neohrozoval zdravie spolupracovníkov spoločnosti SPS a aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo, ak obsahuje veci, ktoré by mohli poraniť spolupracovníkov spoločnosti SPS, ktorí s ňou manipulujú, aby neznečistila alebo nepoškodila ostatné Balíky alebo zariadenie spoločnosti SPS.

3.11    Z prepravy sú vylúčené nezabalené Balíky a Balíky, ktoré nie sú zabezpečené alebo zabalené spôsobom, zodpovedajúcim ich hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu,  hlavne krehkosti alebo, pri ktorých chýbajú údaje o Odosielateľovi alebo Príjemcovi Balíka, ktoré sú zjavne poškodené, Balíky, ktoré obsahujú: peniaze, šeky, ceniny, šperky (okrem šperkov a hodiniek s maloobchodnou hodnotou do 100 EUR za Balík, ktoré neobsahujú vzácne kovy a drahokamy), drahé kovy, investičné kovy, kreditné karty, doklady, lekárske predpisy, cenné papiere, drahé kamene, perly, umelecké predmety, zbierky, starožitnosti, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, živočíchy, pozostatky ľudí a zvierat a/alebo urna s popolom, zdravotnícky odpad, biologický materiál, tekuté farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené, alebo môžu poškodiť, či znehodnotiť ostatné Balíky, prípadne zariadenie Dopravcu, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy, rádioaktívny materiál, pyrotechnika, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, látky jedovaté, infekčné, žieravé a iné zdraviu nebezpečné látky ako aj veci, ktoré by počas doby prepravy mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlokaziace sa potraviny a iné podobné veci biologickej povahy (spoločnosť SPS nezodpovedá za takto vzniknuté škody). Z prepravy sú tiež vylúčené narkotiká, omamné a psychotropné látky, pornografia, paletizované Zásielky, Balíky presahujúce hmotnostné alebo rozmerové obmedzenia uvedené v bode 3.2 týchto podmienok, biela technika, zväzované Balíky alebo veci a látky, ktorých preprava je zakázaná alebo regulovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len ako „Predmety ADR“* )

(* Dohoda ADR – Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch) sú z prepravy vylúčené. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu Zásielok, ktoré sú podľa nej z ekonomických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete spoločnosti SPS. V prípade zistenia, že Odosielateľ podal na prepravu iný tovar, ako deklaroval, resp. tovar, ktorý je vylúčený z prepravy, má spoločnosť SPS právo od prepravy odstúpiť a vrátiť tovar Odosielateľovi na jeho náklady. V takom prípade zaniká Odosielateľovi nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie, či už z hľadiska poškodenia Zásielky alebo jej oneskoreného dodania.

V prípade, že Odosielateľ odovzdá Dopravcovi Zásielku definovanú v bode 3.11 týchto „Podmienok“ bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu zmluvy a Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielky a následnou manipuláciou so Zásielkou. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť Dopravcovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu.

3.12    Odosielatelia, ktorí majú so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu alebo pripravia zásielku prostredníctvom zákazníckej aplikácie môžu požadovať k Zásielkam doplnkovú službu „Dobierka“. Dobierkové sumy sú poukazované len na účet Odosielateľa v mene platnej na území Slovenskej republiky. Maximálna dobierková suma je 5.000,00 EUR. Odosielateľ je povinný spoločnosti SPS vopred písomne oznámiť plánovanú zmenu bankového účtu.

3.13    Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky bez „pripoistenia“ nesmie prekročiť sumu 1.000,00 EUR. Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky, riadne „pripoistenej“ nesmie presiahnuť sumu  33.000,00 EUR.

3.14    V prípade, že Odosielateľ dá na prepravu Zásielku, ktorá  obsahuje osobné údaje dotknutých osôb a pri preprave dôjde k jej strate, Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak Odosielateľovi vznikne akákoľvek sankcia, či škoda v súvislosti s ochranou osobných údajov. 

3.15    V prípade, že Odosielateľ vedome odovzdá spoločnosti SPS na prepravu Zásielky definované v bode 3.11 týchto Obchodných podmienok, spoločnosť SPS nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielok a následnou manipuláciou so Zásielkami. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť spoločnosti SPS všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu. Prijatím Zásielky na prepravu sa spoločnosť SPS nezbavuje práva odmietnuť vykonať prepravu.

4.            Podávanie zásielok

4.1       Zásielky je možné podávať na základe uzatvorenej platnej Servisnej zmluvy alebo bez nej.

4.2       Odosielateľ je povinný priložiť k Servisnej zmluve kópiu dokladu o registrácii (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo výpis z iného, zákonom určeného registra, napr. register združení, a pod.), kópiu dokladu o pridelení DIČ, resp. IČ DPH a oznámiť spoločnosti SPS svoje bankové spojenie. V prípade zmien v uvedených dokladoch je Odosielateľ povinný bezodkladne o nich informovať spoločnosť SPS.

4.3       Zásielky sa môžu podávať:

                –              vybraním Zásielky u Odosielateľa spolupracovníkom spoločnosti SPS;

                –              v servisných strediskách spoločnosti SPS, ktorých zoznam je uvedený v platnom Cenníku;

 •       do SPS Parcel Shopu.

4.4       Zásielka sa vyberá u Odosielateľa na základe predchádzajúcej písomnej, e-mailovej, resp. telefonickej, príp. osobnej dohody alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke www.sps-sro.sk. Každé servisné stredisko spoločnosti SPS má určené limitné časy vyberania Zásielok, ktoré sú uvedené na webovej stránke: www.sps-sro.sk.

4.5       Pri podaní Zásielky musí Odosielateľ ku každému Balíku priložiť správne vyplnený balíkový štítok a Preberací list vydaný spoločnosťou SPS. Podpísaním Preberacieho listu Odosielateľom a spoločnosťou SPS dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu o preprave. Ako doklad o podaní Zásielky k preprave dostane Odosielateľ originál Preberacieho listu. Spoločnosť SPS je pri vyberaní Zásielky oprávnená overiť totožnosť osoby Odosielateľa, a to najmä, ale nielen na základe ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak Odosielateľ odmietne overenie jeho totožnosti, spoločnosť SPS nie je povinná Zásielku od Odosielateľa prevziať.

4.6       Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane od spoločnosti SPS zákaznícku aplikáciu Dopravcu. Odosielateľ, ktorý nemá so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane balíkový štítok a Preberací list od spolupracovníka spoločnosti SPS pri podaní Balíka alebo si sprievodnú dokumentáciu môže spracovať cez aplikáciu Dopravcu, ktorá je dostupná na internetovej stránke spoločnosti SPS.

4.7       Odosielateľ na balíkovom štítku a Preberacom liste vyplňuje všetky údaje podľa ich predtlače a svojím podpisom na Preberacom liste potvrdzuje, že všetky údaje ním uvedené sú pravdivé, správne a úplné. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá by bola spoločnosti SPS spôsobená porušením tejto povinnosti. V prípade nekvalitne vytlačených a skenerom nečitateľných balíkových štítkov je spoločnosť SPS oprávnená účtovať príplatok za dodatočnú manipuláciu. Odosielateľ v takom prípade nesie plnú zodpovednosť za nekvalitne vytlačené balíkové štítky a skenerom nečitateľné balíkové štítky, pozri bod 1.8 Základné pojmy – nekvalitný balíkový štítok. Odosielateľ je taktiež povinný odstrániť všetky staré, použité alebo neplatné štítky z Balíkov, v opačnom prípade spoločnosť SPS nezodpovedá za doručenie Zásielky v dohodnutom čase. Uvedenie nesprávnych, neúplných údajov na balíkovom štítku a/alebo nekvalitne vytlačených a nečitateľných balíkových štítkov – skenerom a/alebo na Preberacom liste zbavuje spoločnosť SPS povinnosti doručiť Zásielku v čase podľa bodu 2 týchto Obchodných podmienok. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je Odosielateľ povinný tieto odovzdať spoločnosti SPS najneskôr pri podaní Zásielky na prepravu. V prípade potreby umožní Odosielateľ spoločnosti SPS kontrolu obsahu Zásielky.

4.8       Spoločnosť SPS je povinná zabezpečiť, aby každý Balík bol označený samolepiacim balíkovým štítkom. Na samolepiacom balíkovom štítku sú uvedené vlastné identifikačné údaje spoločnosti SPS (obchodné meno a sídlo, kontaktný telefón, kontaktná internetová stránka), dátum vybratia Balíka, podacie číslo Balíka, hmotnosť Balíka a označenie Odosielateľa a Príjemcu Balíka.

4.9       Odosielateľ je povinný poskytnúť spoločnosti SPS úplné a správne údaje o Zásielkach elektronickou formou najneskôr do momentu podania Zásielky, pričom zodpovedá za správnosť údajov poskytnutých elektronickou formou. V prípade odlišnosti údajov odoslaných elektronickou formou a údajov uvedených písomnou formou v listinách tvoriacich sprievodnú dokumentáciu Zásielky sú rozhodujúce a záväzné údaje odoslané elektronickou formou. Ak Odosielateľ uvedie nedostačujúce údaje o Zásielkach, ktoré sú nevyhnutné pri doručovaní Zásielok, spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať dodatočný manipulačný príplatok „dodatočná manipulácia“ z dôvodu chýbajúcich údajov. Príslušné príplatky sú uvedené v aktuálnom Cenníku SPS. Ak Odosielateľ elektronicky odošle údaje o Balíkoch/Zásielkach, ale Odosielateľ fyzicky Balíky/Zásielky nedodá, tieto elektronické údaje k Balíkom/Zásielkam budú do dvoch (2) pracovných dní automaticky vymazané.

4.10    Údaje o hmotnosti Balíkov zisťované spolupracovníkmi spoločnosti SPS pri vyberaní Balíkov u Odosielateľa majú len informatívny charakter. Spoločnosť SPS vykonáva prevažovanie Balíkov určeným meradlom v servisných strediskách spoločnosti SPS. V prípade zistenia rozdielu medzi hmotnosťou Balíka uvedenou na balíkovom štítku a Preberacom liste a hmotnosťou zistenou spoločnosťou SPS na určenom meradle, je spoločnosť SPS oprávnená rozdiel opraviť a účtovať sadzby podľa spoločnosťou SPS opravenej hmotnosti.

4.11    Pod určeným meradlom sa rozumie vážiace zariadenie podliehajúce pravidelnej kontrole metrologickým ústavom, resp. ním povereným subjektom.

4.12    Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorýkoľvek Balík, odovzdaný jej na prepravu.

4.13    Pri odovzdávaní Zásielky na prepravu je Odosielateľ povinný oznámiť Dopravcovi skutočnú hodnotu Zásielky. Ak táto prevyšuje sumu 1.000,00 EUR je Odosielateľ povinný vyžiadať si jej „pripoistenie“ podľa skutočnej hodnoty Zásielky. Ak tak Odosielateľ neurobí v zmysle čl. 10 je Dopravca oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. 9 týchto Obchodných podmienok a vykonať prípadné započítanie nároku na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody.

5.         Dodávanie zásielok

5.1       Dodávanie Zásielok je zabezpečované spolupracovníkmi spoločnosti SPS po prvé uzamykateľné dvere objektu na adrese Príjemcu Zásielky alebo po vstupnú závoru areálu, ak nebude spolupracovníkom spoločnosti SPS umožnený prechod alebo po značku označujúcu zákaz vjazdu a i.. Spolupracovník spoločnosti SPS nie je povinný, ale môže dodať Zásielku po dohovore s Príjemcom Zásielky na poschodie, k výťahu, alebo do bytu. Za dodanie sa považuje dodanie Zásielky na adresu Príjemcu Zásielky alebo po telefonickom rozhovore minimálne deň vopred s Príjemcom na iné miesto, prípadne ak bola v deň vopred e-mailom oznámená zmena adresy Príjemcu zo strany Odosielateľa alebo Príjemcu. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na dodanie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným a orientačným. Číslo domu je súčasťou doručovacej adresy. Príjemca Zásielky je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Súpisné číslo (čierne) musí mať každá budova a tak sa táto povinnosť vzťahuje aj na číslovanie orientačnými číslami (červené), ktoré slúži na orientáciu v obci a na konkrétnej ulici.

Pri dodávaní Zásielky je Príjemca Zásielky povinný poskytnúť spolupracovníkovi spoločnosti SPS primeranú súčinnosť, najmä pri manipulácii so Zásielkami s vyššou hmotnosťou. Dodanie Zásielky na adresu Príjemcu Zásielky, ktorú uviedol Odosielateľ na doručovacom hárku, je obvykle  nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní. Obvyklou dodacou dobou je doba, kedy Spoločnosť SPS spravidla dodá Príjemcovi Zásielku, ak v priebehu dodávania nenastanú zvláštne alebo neočakávané okolnosti. Spoločnosť SPS nezodpovedá za oneskorené dodanie Zásielky spôsobené porušením týchto Obchodných podmienok Odosielateľom alebo Príjemcom a z titulu neovplyvniteľných skutočností v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka.

             Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo presmerovať Zásielku do najbližšieho Parcel Shopu od miesta dodania, v prípade ak spolupracovník spoločnosti SPS vynaložil primerané úsilie pri dodaní Zásielky, a ak Príjemca alebo ním splnomocnená osoba nie je prítomná v čase dodania na adrese zadanej Odosielateľom. Príjemca bude informovaný SMS notifikáciou, v ktorom najbližšom Parcel Shope sa Zásielka nachádza. Lehota vyzdvihnutia Zásielky je maximálne sedem kalendárnych dní odo dňa vloženia Zásielky do Parcel Shopu. Po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety Dopravca Zásielku vráti Odosielateľovi. 

5.2       Dodanie Zásielky môže byť pozastavené, ak je spolupracovník spoločnosti SPS povinný na Príjemcu čakať, pokiaľ sa ten nenachádza na adrese/mieste dodania, alebo Príjemca nie je zastihnuteľný alebo príjemca zásielky je neznámy a nereagoval na notifikáciu o nedoručení, za predpokladu, že spoločnosť SPS disponuje telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou. Za doručovací pokus sa považuje doručovanie zásielky jedenkrát za deň na doručovacej trase spolupracovníka spoločnosti SPS. Ak Príjemca odmietne prevzatie zásielky v takom prípade bude Zásielka bez zbytočného odkladu vrátená Odosielateľovi. Odosielateľ alebo Objednávateľ prepravy je povinný zaplatiť sadzbu za prepravu Zásielky smerom ku Príjemcovi (vrátane všetkých príplatkov) ako aj sadzbu za jej spätnú prepravu. Ak nemožno Zásielku vrátiť Odosielateľovi, spoločnosť SPS ju uloží na čas úložnej lehoty. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že Zásielku nemožno vrátiť Odosielateľovi. Úložná lehota je 6 mesiacov. Na uloženie Zásielky a na otvorenie Zásielky sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.3       Dopravca nie je povinný vykonať dodanie Zásielky na miestach s neupraveným povrchom vozovky alebo na miestach, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom a/ alebo s komplikovaným a/alebo nemožným otočením sa. Za neupravený povrch cestnej komunikácie sa rozumejú nasledovné situácie, najmä, nie však len, prístupová cesta je rozmočená, zablatená, zarastená kríkmi a stromami, v zimnom období neodhrnutá, zľadovatená.

5.4       Prevzatie Zásielky je potvrdené doručovacím skenom a GPS koordinátami miesta doručenia zásielky, ktoré plne nahrádzajú vlastnoručný podpis príjemcu na listine alebo v elektronickom zariadení. Spoločnosť SPS je oprávnená pri doručovaní Zásielky identifikovať Príjemcu a zaznamenať jeho číslo občianskeho preukazu, či iného dokladu totožnosti. V prípade, ak Zásielku nepreberá Príjemca uvedený na balíkovom štítku, uvedie na doručovací hárok aj vzťah k Príjemcovi, preukáže sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti.

             V prípade vyhlásenia akéhokoľvek stavu v zmysle zákona č. 227/2002 Z.z. alebo akejkoľvek situácie v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. v dôsledku šírenia ochorenia, ktoré ohrozuje zdravie príjemcu a/alebo zdravie spolupracovníkov SPS, sa potvrdenie doručenia zásielky podpisom príjemcu v zmysle tohto článku nevykonáva.

V dôsledku ďalších okolností vylučujúcich zodpovednosť spoločnosti SPS (podľa § 374 z.č. 513/1991 Obchodného zákonníka), ktoré spoločnosť SPS nemôže ovplyvniť, Odosielateľ nemá nárok na vrátenie sumy  za prepravu. Medzi takéto okolnosti patrí aj štrajk, živelné pohromy, uzavretie dopravných spojení v dôsledku nevhodných poveternostných podmienok, chybné alebo chýbajúce informácie od Odosielateľa alebo iné nerešpektovanie týchto Obchodných podmienok spoločnosti SPS.

5.5       Spoločnosť SPS odovzdá Príjemcovi Zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade Dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy. Až potom si môže Príjemca Zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu spolupracovníka spoločnosti SPS). Po otvorení zásielky nemožno Zásielku vrátiť spolupracovníkovi spoločnosti SPS späť, Príjemca je povinný obrátiť sa priamo na Odosielateľa zásielky. Zároveň Príjemca  nie je oprávnený požadovať vrátenie vyplatenej dobierkovej sumy od spolupracovníka spoločnosti SPS.

5.6       Dopravca má zádržné právo na Zásielku na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Odosielateľom alebo Príjemcom a to do zaplatenia, respektíve vysporiadania všetkých svojich nárokov a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom Zásielky podľa tarify. Ak sa počas zadržania Zásielky alebo úložnej lehoty obsah Zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, Dopravca môže Zásielku zničiť, o zničení spíše Dopravca záznam, ktorý doručí Odosielateľovi, ak je známy. Po uplynutí úložnej lehoty môže Dopravca Zásielku zničiť, ak jej obsah je bezcenný, alebo je predmetom poštového tajomstva. Posudzovanie, či obsah Zásielok je cenný, bezcenný alebo nevhodný, je vecou Dopravcu. Po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v bode 5.2 tohto článku Obchodných podmienok je Dopravca oprávnený obstarať predaj Zásielky alebo jej časti vhodným spôsobom, ak Odosielateľ od uplynutia lehoty dohodnutej v bode 5.2. tohto článku Obchodných  podmienok neudelil Dopravcovi pokyny na ďalší postup a:

                –              Zásielku nie je možné doručiť ani ju nie je možné vrátiť alebo nemá byť

                               podľa zmluvy vrátená, alebo

                –              Je dôvodná obava, že sa obsah Zásielky pred doručením znehodnotí.

Ak je to možné, vydá Dopravca Odosielateľovi výťažok z predaja po odčítaní nákladov na uskladnenie, nákladov predaja a nezaplatenej časti ceny zasielateľských služieb (čistý výťažok). Cena za tieto služby sa riadi platným cenníkom. Dopravca je teda oprávnený postupovať podľa § 151s až 151v zákona               č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, prípadne započítať si vzájomné splatné pohľadávky (vrátane dobierok) v zmysle ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka, § 558 Občianskeho zákonníka a § 323 Obchodného zákonníka.

5.7     V prípade krízovej situácie a/ alebo inej živelnej udalosti a/ alebo v prípade dopravných obmedzení môže spoločnosť SPS prechodne obmedziť a/ alebo pozastaviť obvyklý spôsob doručovania zásielok a/ alebo obmedziť obvyklý spôsob doručovania. V uvedených prípadoch bude informovať o uvedených skutočnostiach Odosielateľa a Príjemcu Zásielok prostredníctvom webovej stránky. V prípade vyššej moci Odosielateľ a/alebo Príjemca nemajú nárok na náhradu škody.

5.8     Spoločnosť SPS dodáva zásielky/balíky výhradne na území Slovenskej republiky. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie zásielok do záhradkárskych oblastí, do chránených oblastí, do chatových oblastí a iných oblastí, kde sa vyžaduje povolenie v zmysle osobitných predpisov.

5.9     Adresát nemá právo na dodanie zásielky/Balíka v stanovenú hodinu alebo v stanovený deň (s výnimkou garantovanej služby do 9:00 a služby do 12:00), na rôzne odovzdávacie miesta a na doručenie zásielky mimo odovzdávacieho miesta, ak sa so spolupracovníkom spoločnosti SPS nedohodli inak.

6.         Likvidácia Zásielky

6.1       Dopravca je oprávnený po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v čl. 5 bode 5.3 týchto Obchodných podmienok obstarať likvidáciu Zásielky alebo jej časti, ak:

                a)            sa obsah Zásielky úplne alebo sčasti znehodnotil,

                b)           ak nedôjde k predaju Zásielky, ktorú nie je možné doručiť a súčasne ju nie

                               je možné vrátiť, alebo nemá byť podľa Servisnej zmluvy vrátená,

                c)            oznámi Odosielateľovi uznanie nároku na náhradu škody na prepravovanej

                               Zásielke.

6.2       Zásielku alebo jej časť je možné zlikvidovať aj pred uplynutím dohodnutej lehoty, ak je to nutné na zaistenie ochrany zdravia osôb.

6.3.     Odosielateľ je povinný nahradiť Dopravcovi akúkoľvek ujmu, ktorú Dopravca utrpí v súvislosti s likvidáciou Zásielky podľa tohto článku, najmä vrátenie nákladov spojených s likvidáciou Zásielky a nákladov súvisiacich s uspokojením nárokov tretích osôb vznesených voči Dopravcovi v súvislosti so Zásielkou.

7.         Tarifa

7.1       Sadzby za služby poskytované spoločnosťou SPS sú uvedené v platnom cenníku. Nárok na odplatu za prepravu Dopravcovi vzniká odovzdaním Zásielky Dopravcovi a jej výška je určená aktuálnym cenníkom Dopravcu a celkovou hmotnosťou Zásielky vrátane obalu, prípadne výškou dobierkovej čiastky.

7.2       Sadzby za prepravu Zásielky sa hradia v hotovosti, spravidla Odosielateľom, pokiaľ s ním nie je dohodnuté, že prepravnú sadzbu hradí Príjemca. Úhrada bankovým prevodom (platba na faktúru) je možná iba na základe uzatvorenej Servisnej zmluvy.

7.3       Pri doplnkovej službe Dobierka je úhrada dobierkovej sumy (hodnoty Zásielky) možná v hotovosti Príjemcom Zásielky alebo prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom služby VIAMO, akceptovanej Dopravcom.

Ak Príjemca uhrádza Dobierku spolupracovníkovi SPS, je povinný si skontrolovať výdavok v prítomnosti spolupracovníka SPS, spoločnosť SPS nezodpovedá za dodatočne zistené nezrovnalosti vo výdavku, prípadné reklamácie nebudú akceptované a budú zamietnuté.

7.4       Pri Zásielke s platobnou podmienkou „platí príjemca“ (Freight Collect – FC) platí prepravnú sadzbu Príjemca Zásielky. Ak Príjemca Zásielky odmietne prepravnú sadzbu uhradiť, je Odosielateľ povinný uhradiť prepravnú sadzbu podľa platného cenníka.

7.5       Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať palivový príplatok. Výšku palivového príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať podľa vývoja priemerných cien pohonných látok v Slovenskej republike zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

7.6       Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať mýtny príplatok. Výšku mýtneho príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych prepisov upravujúcich spoplatnenie cestnej infraštruktúry.

7.7       V Servisnej zmluve je dohodnutá úhrada za poskytnuté služby spoločnosťou SPS prostredníctvom faktúry, a to buď vo forme papierovej alebo elektronickej. Spoločnosť SPS vystaví elektronickú faktúru a pošle ju na dohodnutú e-mailovú adresu uvedenú v Servisnej zmluve alebo v „Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry“. V prípade ak Odosielateľ vyžaduje zaslanie faktúry v papierovej forme, spoločnosť SPS túto službu spoplatňuje sumou podľa aktuálneho Cenníka za každú zaslanú papierovú faktúru.

7.8       Odosielateľ je oprávnený reklamovať údaje (ako napríklad hmotnosť Zásielky, príplatok za dodatočnú manipuláciu) uvedené na faktúre vystavenej spoločnosťou SPS za prepravu zásielok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Odosielateľovi prostredníctvom webových formulárov na stránke www.sps-sro.sk/mojazasielka.

7.9       Spoločnosť SPS je oprávnená účtovať poplatok za vyhľadanie, dodanie kópií potvrdenia o doručení zásielky a kópie účtovných dokladov podľa aktuálneho Cenníka. Potvrdenie o dodaní môže byť zaslané elektronicky alebo poštou.

8.         Reklamačný poriadok a náhrada škody

8.1       Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky spoločnosti SPS vždy písomne/elektronicky prostredníctvom formulárov www.sps-sro.sk. Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielky riadne prezrieť. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Balíka, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť u Dopravcu.

8.2       Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky s garantovanou dobou doručenia, podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr do 2 pracovných dní po dodaní Zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo Odosielateľa, prípadne Príjemcu Zásielky na uplatnenie reklamácie.

8.3       Nahlásenie poškodenia, čiastočnej alebo úplnej straty Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom čase dodania Zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo Odosielateľa, prípadne Príjemcu Zásielky na uplatnenie reklamácie.

8.4       Príjemca je povinný v prípade poškodenia alebo zničenia Zásielky uschovať pôvodné balenie Zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.  Ak príjemca nevie preukázať pôvodné balenie, stáva sa jeho nárok na náhradu škody neplatným.

8.5       Spoločnosť SPS nenesie zodpovednosť za skryté vady Zásielok.

8.6       Po nahlásení poškodenia, zničenia Zásielky, prípadne chýbajúcej časti Zásielky, bude Zásielka povereným pracovníkom spoločnosti SPS vyzdvihnutá na základe objednávky z reklamačného oddelenia.

             Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým:

                –              číslo Zásielky + cieľové PSČ alebo číslo zákazníka

                –              popis vady, alebo poškodenia Zásielky (t. j. textový popis problému)

                –              označenie obsahu Zásielky (t. j. popis tovaru)

                –              výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody

                –              fotodokumentáciu

                –              kontaktné údaje nahlasovateľa reklamácie (t. j. meno a priezvisko, e-mailová adresa)

                Ďalej je k písomnej reklamácii potrebné pripojiť:

                –              doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra bez

                               DPH, objednávka a pod.)

                –              doklad preukazujúci hodnotu Zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia

                               faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca

                               nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť SPS náhradu

                               škody najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH)

                –              v prípade poškodenia Zásielky doklad preukazujúci výšku spôsobenej

                               škody (faktúra za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia)

8.7       Lehota na vybavenie reklamácie straty, čiastočnej straty, zničenia, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky je 30 kalendárnych dní od jej uplatnenia.

Táto lehota sa predlžuje o čas, po ktorý nemala spoločnosť SPS od oprávnenej osoby k dispozícii všetky nevyhnutné doklady na vybavenie reklamácie. Ak je nutné k vybaveniu reklamácie doložiť potrebné doklady od orgánov činných v trestnom konaní, poisťovne, či iného orgánu, úradu alebo inštitúcie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní týchto dokladov Dopravcovi.

Spoločnosť SPS je oprávnená predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie najviac o 90 dní, ak sa reklamácia uplatnená Odosielateľom a/alebo Príjemcom zásielky týka veľkého množstva zásielok alebo iných skutočností spojených s poskytnutou službou alebo s platobným stykom a z objektívnych dôvodov ju nemožno v plnom rozsahu vybaviť v lehote podľa vyššie uvedeného. O predĺžení lehoty je spoločnosť SPS povinná počas plynutia lehoty upovedomiť Odosiela teľa alebo Príjemcu zásielok v písomnej/elektronickej forme a s uvedením dôvodov predĺženia lehoty. Za veľké množstvo zásielok sa považuje minimálne 50 ks zásielok/Balíkov. Za objektívne dôvody sa považuje predvianočné obdobie, odborné posúdenie znalcom, nedostatok zamestnancov, atď.

Ak oprávnená osoba neposkytne spoločnosti SPS na riešenie reklamácie všetky požadované, konkretizované dokumenty a podklady v lehote do 30 kalendárnych dní od výzvy na ich doplnenie, považuje sa konanie za odmietnutie súčinnosti pri šetrení a nárok na náhradu škody preto zaniká.

Nárok rovnako zaniká v prípade ak sa po odovzdaní reklamovanej zásielky zistí rozpor medzi v reklamácii deklarovanom obsahu zásielky a skutočne odovzdanom predmete (napr. rozdielny model alebo sériové číslo, fotky zachycujúce v reklamácii iný predmet ako reálne odovzdaný). V prípade zistenia rozporu a zániku práva na uznanie náhrady škody zasielateľ vydá odovzdaný predmet naspäť odosielateľovi.

Reklamácia oneskoreného dodania zásielok:

a)         V prípade oneskoreného dodania Zásielky s garantovanou dobou doručenia zavinením spoločnosti SPS bude Odosielateľovi alebo Príjemcovi poskytnutá náhrada škody vo výške zaplatenej prepravnej sadzby. Poskytnutím tejto náhrady sa paušálne vyrovnajú možné škody (ekonomické straty), ktoré vzniknú nedodržaním času dodania Zásielky s garantovanou dobou doručenia.

b)        Pri zásielkach s negarantovanou dobou doručenia si Odosielateľ alebo Príjemca náhradu škody podľa predchádzajúcej vety nemôže uplatniť. Popri poskytnutí tejto náhrady nemá Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nárok na náhradu žiadnej ďalšej alebo následnej škody, ani ušlého zisku, sankcie za omeškanie, zmluvnej pokuty, penále ani žiadnych iných nárokov tretích osôb.

Pri poškodení alebo strate Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke, najviac však vo výške deklarovanej hodnoty Zásielky uvedenej na Preberacom liste. Ak sa v preberacom liste zistí nesúlad, spoločnosť SPS je oprávnená postupovať v súlade s čl. 9 týchto OP. Skutočnou škodou je to, o čo sa zmenšil majetok Odosielateľa v dôsledku škodovej udalosti na prepravovanej Zásielke. Pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, uplatňuje nárok na náhradu škody voči spoločnosti SPS zásadne bez DPH.

V rámci reklamačného konania pri žiadosti o náhradu za poškodenie tovaru je Odosielateľ alebo Príjemca povinný preukázať hodnotu Zásielky relevantným dokladom (obstarávacou faktúrou, resp. príjmovým pokladničným dokladom; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, nahradí jej spoločnosť SPS zásadne len obstarávaciu cenu tovaru bez DPH).

Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani inej, následnej alebo nepriamej škody. Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá spoločnosť SPS, si musí Odosielateľ uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania Zásielky; inak toto právo zanikne.

Odosielateľ nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody na prepravovaných Zásielkach voči Dopravcovi na zaplatenie ceny prepravných služieb, s čím obidve strany vyslovene súhlasia.

Odosielateľ nie je oprávnený postúpiť nárok na náhradu škody na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dopravcu.

8.8       V prípade straty, poškodenia alebo zničenia Zásielky obsahujúcej dokumenty a tovar vylúčený z prepravy podľa bodu 3.11 týchto Obchodných podmienok Dopravca uhradí Odosielateľovi náhradu škody len do výšky zaplatených prepravných nákladov.

8.9       Pri poškodení, strate, zničení alebo úbytku hmotnosti Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke s prihliadnutím na ustanovenia čl. 9 týchto Obchodných podmienok.

8.10    O opodstatnení a vyplatení náhrady škody rozhoduje oddelenie reklamácií spoločnosti SPS. Náhrada škody za opodstatnenú reklamáciu sa poukáže bezodkladne, len čo sa zistí náhradová povinnosť a výška náhrady škody. Náhradu škody vypláca spoločnosť SPS len v peniazoch, a to v mene platnej na území Slovenskej republiky bankovým prevodom na účet toho, ktorý si náhradovú povinnosť uplatňuje.

8.11    Náhradu škody je možné vyplatiť aj Príjemcovi Zásielky na základe písomnej autorizácie od Odosielateľa Zásielky.

8.12    Za škody na Zásielke, resp. stratu Zásielky, zodpovedá spoločnosť SPS primerane v zmysle ust. § 622 Obchodného zákonníka a § 38 a § 39 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.13    V prípade poškodenia prepravovanej použitej alebo opotrebovanej veci sa jej skutočná hodnota odvíja od jej veku a miery jej opotrebovania (časová hodnota). Pod pojmom časová hodnota sa rozumie hodnota, ktorú je nutné v mieste a čase odoslania vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality, znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci. Výška náhrady škody bude vypočítaná ako časová hodnota veci s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci podľa podmienok poistného ústavu spoločnosti SPS. Amortizačná tabuľka je verejne prístupná na webovej stránke spoločnosti SPS.

8.14    Prípadné spory zmluvných strán budú riešené prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky.

8.15    Pokiaľ je príjemca alebo odosielateľ spotrebiteľom, ktorý nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že spoločnosť SPS porušila jeho práva, môže spoločnosti SPS adresovať do 10 kalendárnych dní od obdržania rozhodnutia o reklamácii žiadosť o nápravu/ prešetrenie reklamácie. Spoločnosť SPS v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti o nápravu / prešetrenie reklamácie rozhodne a to tak, že buď potvrdí svoje predchádzajúce rozhodnutie alebo zmení svoje rozhodnutie. ak na ňu neodpovie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania, Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, má v zmysle  § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov  zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (www.teleoff.gov.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.16    Sťažnosť Odosielateľa a/ alebo Príjemcu zásielky za poskytovanú kvalitu a/ alebo správanie sa konkrétnych zamestnancov a/ alebo spolupracovníkov spoločnosti SPS sa nepovažuje za reklamáciu v zmysle týchto Obchodných podmienok.

9.         Dohoda o zmluvnej pokute

9.1       Pre prípad, že pri uplatnení nároku na náhradu škody vyjde najavo, že Odosielateľ podal na prepravu Zásielku s hodnotou vyššou než 1.000,00 EUR a túto skutočnosť neoznámil včas Dopravcovi, prípadne Dopravcovi oznámil cenu nižšiu, než je skutočná cena Zásielky, a tým Dopravcovi znemožnil riadne „pripoistenie“ Zásielky na jej skutočnú hodnotu, je Odosielateľ povinný zaplatiť Dopravcovi zmluvnú pokutu vypočítanú nasledujúcim spôsobom:

                               ZP = SH – PH/SH x PH

                               ZP = zmluvná pokuta

                               SH = skutočná hodnota Zásielky

                                PH = poistná hodnota (hodnota, na ktorú je Zásielka poistená)

Dopravca je oprávnený uplatniť voči Odosielateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške rozdielu skutočnej hodnoty Zásielky a hodnoty, ktorú Odosielateľ uviedol na prepravnom liste; ostatné nároky Dopravcu, najmä nárok na náhradu škody, tým nie sú nijak dotknuté.

9.2.     Dopravca je oprávnený započítať nárok na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej Zásielke.

9.3       V prípade, že Odosielateľ podal na prepravu Zásielku, ktorá obsahuje predmety vylúčené z prepravy podľa bodu 3.11 týchto Obchodných podmienok, sa Odosielateľ zaväzuje Dopravcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške škody, ktorá vznikla Dopravcovi.

10.       Poistenie zásielky

Poistenie Zásielky sa vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku straty, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky. Poistenie Zásielky s hodnotou uvedenou Odosielateľom na Preberacom liste (deklarovaná hodnota) do 1.000,00 EUR je zahrnuté v prepravnej sadzbe. Odosielateľ je povinný uvádzať na Prepravný list skutočnú hodnotu prepravovaného tovaru. Pri Zásielke s deklarovanou hodnotou vyššou ako 1.000,00 EUR bude spoločnosť SPS účtovať k prepravnej sadzbe príplatok za „pripoistenie“ vo výške 1,00 EUR za každých ďalších aj začatých 100,00 EUR deklarovanej hodnoty Zásielky. Zaplatením príplatku za „pripoistenie“ k prepravnej sadzbe preberá spoločnosť SPS zodpovednosť poskytnúť Odosielateľovi náhradu škody vo výške hodnoty Zásielky deklarovanej Odosielateľom v prepravnom liste. Zásielky obsahujúce dokumenty a Zásielky vylúčené z prepravy podľa bodu 3.11 nie je možné poistiť.

11.       SPS Parcel Shop

Podaj Balíkov do SPS Parcel Shopu je podmienený používaním zákazníckej aplikácie Dopravcu. V rámci služby SPS Parcel Shop poskytne Dopravca nasledujúce služby:

                a)            Odosielanie automaticky generovanej SMS správy Príjemcovi v deň

                               doručenia Zásielky do SPS Parcel Shop.

                b)           Pripomenutie uloženia Zásielky v  SPS Parcel Shop v posledný deň uloženia.

                c)            Uloženie Zásielky v  SPS Parcel Shop po dobu 7 kalendárnych dní, lehota

                               začína plynúť dňom doručenia Zásielky do SPS Parcel Shop.

K službe SPS Parcel Shop si môže Odosielateľ objednať doplnkovú službu Dobierka, ktorá je samostatne spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Dopravca sa zaväzuje zaslať notifikáciu Príjemcovi prostredníctvom SMS správy len v prípade, ak mu Odosielateľ poskytne potrebné informácie, ako sú telefónne číslo Príjemcu, na ktoré má byť oznámenie odoslané, a to v dátovom súbore špecifikovanom Dopravcom. V prípade ak Odosielateľ neposkytne Dopravcovi potrebné a správne informácie najneskôr v deň odoslania Zásielky, nie je Dopravca povinný poskytnúť službu, pre ktorú sú tieto informácie potrebné. Tým nie je dotknutý nárok Dopravcu na úhradu služby SPS Parcel Shop podľa platného cenníka. Cena SPS Parcel Shop sa riadi príslušným cenníkom. Maximálna hmotnosť Zásielky odoslanej do SPS Parcel Shopu je 20 kg. Zásielku je možné z  SPS Parcel Shopu aj odoslať, a to do ďalšieho SPS Parcel Shopu alebo na akúkoľvek adresu v Slovenskej republike pri využití cenníka platného pre SPS Parcel Shop. Službu odoslanie Zásielky z  SPS Parcel Shopu je možné využiť len vo vybraných SPS Parcel Shopoch určených Dopravcom.

V prípade, že pri službe SPS Parcel Shop neboli medzi Dopravcom a Odosielateľom individuálne dojednané cenové podmienky, platia pre službu SPS Parcel Shop cenové podmienky za doručenie zásielky uvedené v Servisnej zmluve.

12.       Platba kartou

Dopravca akceptuje platby za dobierku od Príjemcu Zásielky vykonané platobnými kartami Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V-Pay. V prípade, že platba za Zásielku na dobierku (dobierková čiastka) bola Dopravcovi zaplatená platobnou kartou, túto finančnú sumu Dopravca (i) poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo (ii) je oprávnený započítať s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi. Provízia za služby Banky v zmysle zmluvy o prijímaní platobných kariet, uzatvorenej medzi Dopravcom a Bankou, bude vyúčtovaná Dopravcom Odosielateľovi faktúrou vystavenou podľa platnej Zmluvy (ďalej len „transakčný poplatok“). V prípade, že Banka zablokuje transakciu uskutočnenú platobnou kartou, doba potrebná na prevedenie čiastky na účet Odosielateľa sa predlžuje o dobu blokovania finančných prostriedkov. Odosielateľ súhlasí, že Dopravca má oprávnenie overenia platnosti, pravosti predkladanej platobnej karty kontrolou totožnosti držiteľa platobnej karty. V prípade, že Banka vykoná opravné zúčtovanie platieb a finančných rozdielov Dopravca má nárok na úhradu tejto sumy od Odosielateľa, a to najmä ak:

                –              transakcia bola uskutočnená falošnou alebo pozmenenou platobnou kartou,

                –              transakcia bola podvodná.

Zo sporov medzi Odosielateľom a držiteľom platobnej karty, týkajúcich sa kvality tovaru alebo služieb platených prostredníctvom platobnej karty, nevyplývajú pre Dopravcu žiadne záväzky ani zodpovednosť. Ak Banka vykoná opravné zúčtovanie alebo spätnú úhradu z dôvodu reklamácie, Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť túto sumu Dopravcovi.

Úhrada platobnou kartou – služba je dostupná pre všetky Zásielky pri doplnkovej službe Dobierka, ktoré sú spracované v zákazníckej aplikácií, doručované na území Slovenskej republiky. Ak Príjemca zaplatí dobierku platobnou kartou, bude Odosielateľovi okrem ceny za obstaranie služby Dobierka účtovaný aj transakčný poplatok za úhradu platobnou kartou, ktorý sa riadi cenníkom Dopravcu alebo je písomne dohodnutý v Servisnej zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom.

13.       Informácie o zásielkach vnútroštátnej dopravy                 

Informácie o Zásielkach môže žiadať ktokoľvek, kto uvedie podacie číslo Zásielky a PSČ príjemcu, telefonicky na zákazníckom servise spoločnosti SPS (tel. 16 877 alebo prostredníctvom webových formulárov). Informácia o dodaní Zásielky bude k dispozícii nasledujúci pracovný deň po dni dodania Zásielky. Celú trasu Zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať na internetovej stránke www.sps-sro.sk. Týmto nie sú dotknuté povinnosti alebo obmedzenia spoločnosti SPS týkajúce sa poštového tajomstva a ochrany osobných údajov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

 1. Ochrana osobných údajov
  1. Pre účely týchto Obchodných podmienok sa rozumie:
 2. všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
 3. osobnými údajmi v zmysle § 11 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „poštový zákon“) sú najmä: meno, priezvisko, titul, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie, telefónne číslo, emailovú adresu, vzťah zástupcu k adresátovi, údaj o priebehu distribúcie a nemožnosti dodania poštovej zásielky,
 4. dotknutou osobou v zmysle článku 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania (Príjemca zásielky).
 1. Účel a právne základy spracovania osobných údajov spoločnosťou SPS

14.2.1       Spoločnosť SPS ako registrovaný poštový podnik spracúva osobné údaje za účelom dodávania Zásielok Príjemcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (oprávnený záujem) vyplývajúci z ustanovenia § 11 poštového zákona.

14.2.2       Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vybavenie reklamácií a sťažností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a poštového zákona. 

14.2.3       Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vedenia účtovníctva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,

14.2.4       Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vybavenia Žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

14.2.5       Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom Call centra – vybavenie požiadavky volajúceho v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 1. Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú Servisnú zmluvu, je vo vzťahu k dotknutej osobe, ktorej spoločnosť SPS doručuje zásielku objednanú u Odosielateľa, povinný túto dotknutú osobu informovať v rozsahu podľa článku 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tzn. v mene odosielateľa i v mene spoločnosti SPS), najmä (avšak nielen) o právach dotknutej osoby a o tom, že osobné údaje dotknutej osoby budú na účel uvedený v bode 14.2 týchto Obchodných podmienok poskytnuté spoločnosti SPS, ktorá ich bude spracúvať podľa bodu 14.3 týchto Obchodných podmienok.
 1. Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzavretú Servisnú zmluvu, zodpovedá za správnosť a aktuálnosť osobných údajov dotknutých osôb, ktoré poskytne spoločnosti SPS podľa bodov 14.2 a 14.3 týchto Obchodných podmienok.
 1. Spoločnosť SPS, ktorá spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene, poverila spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje poskytovanie služieb uvedených v bode 1.2 týchto Obchodných podmienok. Sprostredkovatelia spoločnosti SPS spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (príjemcov zásielok) na základe zdokumentovaných pokynov spoločnosti SPS a v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Priebežne aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (príjemcov zásielok) v mene spoločnosti SPS, je uverejnený na webovom sídle www.sps-sro.sk.
 1. Zodpovednú osobu Dopravcu v oblasti ochrany osobných údajov možno kontaktovať na: zodpovednaosoba@sps-sro.sk, alebo na adrese: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Na obálke prosím uveďte poznámku „GDPR – zodpovedná osoba“.
 1. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, možno poskytnúť len osobe, ktorej sa týkajú. Spoločnosti SPS patrí úhrada nákladov za poskytnutie informácií a údajov.
 1. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, spoločnosť SPS poskytne súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.
 1. Dotknutá osoba si môže u spoločnosti SPS uplatniť nasledovné práva:
 2. Právo na prístup k údajom,
 3. Právo na opravu alebo doplnenie,
 4. Právo na vymazanie,
 5. Právo namietať,
 6. Právo na obmedzenie spracúvania,
 7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

14.10  Bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov a vybavovaní práv dotknutých osôb sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti SPS www.sps-sro.sk v sekcií ochrana osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre spoločnosť SPS ako aj Odosielateľa a Príjemcu Zásielky, prípadne iné osoby, na ktoré sa tieto Obchodné podmienky vzťahujú.

Zmluvné vzťahy v týchto Obchodných podmienkach neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že si dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka pôsobnosť Obchodného zákonníka) a zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Obchodné podmienky sú prístupné v sídle spoločnosti SPS, na adrese Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji a na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

Spoločnosť SPS je oprávnená zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Obchodné podmienky vydaním zmeny. Pre Odosielateľa a/alebo Príjemcu zásielky sú zmenené Obchodné podmienky záväzné dňom publikovania na internetovej stránke www.sps-sro.sk, ak v jeho obsahu nie je uvedené inak.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.08.2021.

Author