Obchodné podmienky

Preambula

Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B je obchodná spoločnosť založená podľa slovenského právneho poriadku vykonávajúca podnikateľskú činnosť, najmä nie však len nasledovné činnosti ako poskytovanie poštových služieb, zasielateľstvo a služby verejných nosičov a poslov (ďalej len „spoločnosť SPS“).

Spoločnosť SPS poskytuje poštové služby na základe oprávnenia a je riadne registrovaný poštový podnik vedený v zozname poštových podnikov, ktorý vedie Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a v zmysle toho má povinnosť riadiť sa pri poskytovaní služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o poštových službách
“).

Tieto Obchodné podmienky spoločnosti SPS sa považujú za poštové podmienky a sú vydané podľa ustanovenia § 27 a nasl. zákona o poštových službách a subsidiárne podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).(ďalej len označenie „Obchodné podmienky“)

Vlastníkom vybranej zásielky a poukázanej platby, ak nie je písomne dohodnuté v Servisnej zmluve je Odosielateľ, a to až do momentu dodania zásielky adresátovi.

Spoločnosť SPS deklaruje, že dodržiava poštové a listové tajomstvo, ktoré jej vyplývajú z príslušnej právnej legislatívy.

1.         Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú pravidlá a podmienky distribúcie zásielok vykonávaných spoločnosťou SPS, a to v nižšie uvedených spôsoboch.

1.2 Distribúcia Zásielok sa riadi Cenníkom a týmito Obchodnými podmienkami, a to v závislosti od druhu objednanej služby. Jednotlivé druhy služieb, poplatky a ich príslušnosť k Obchodným podmienkam sú uvedené v aktuálnom Cenníku. Aktuálne znenie Obchodných podmienok a Cenníka sú uverejnené na internetovej stránke www.sps-sro.sk

1.3 Obchodné podmienky sú pre Odosielateľa záväzné od okamihu uzatvorenia zmluvného vzťahu. Od Obchodných podmienok je možné sa v jednotlivých prípadoch odchýliť len na základe písomnej dohody.

1.4 Zásielky sú označené obchodným menom a logom Slovak Parcel Service. 

2.   Základné pojmy

2.1
Slovak Parcel Service
je poštový podnik, ktorý uskutočňuje vybratie, triedenie, prepravu a dodanie Zásielok (ďalej len „spoločnosť SPS“ alebo „Dopravca“).
2.2
Príjemca/Adresát
je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť Zásielka dodaná a na Zásielke je označená ako Príjemca/Adresát. (ďalej len „Príjemca“). 
2.3
Odosielateľ
je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má so spoločnosťou SPS uzavretú Servisnú zmluvu alebo si objednala v spoločnosti SPS distribúciu zásielky alebo fyzická / právnická osoba, ktorá odosiela Zásielku a na Zásielke je označená ako Odosielateľ (ďalej len ako „Odosielateľ“). 
2.4
Podávateľ
je osoba, ktorá v mene Odosielateľa odovzdá spoločnosti SPS Zásielku na účel jej vybrania (ďalej len „Podávateľ“). 
2.5
Oprávnený prijímateľ
je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v mene Príjemcu oprávnená prevziať zásielku (ďalej len „Oprávnený prijímateľ“) 
2.6
Zásielka
je listová zásielka, balík alebo iná zásielka, ktorú prevzala spoločnosť SPS na prepravu, a ktorú sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia). Jednu zásielku môže tvoriť aj viacej balíkov, ktoré sú podané na prepravu v rovnaký deň, v rovnaký čas, od rovnakého Odosielateľa pre rovnakého Príjemcu a na základe zadania Objednávateľa (ďalej ako „Zásielka“).
2.7
Zásielka na dobierku
je balík alebo súbor balíkov, ktoré prevzala spoločnosť SPS na prepravu za účelom ich doručenia a na základe pokynov Odosielateľa je povinná vybrať od Príjemcu Zásielky príslušné finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky sú pohľadávkou Odosielateľa voči spoločnosti SPS. Spoločnosť SPS poukáže vybraté finančné prostriedky na účet špecifikovaný Odosielateľom alebo je oprávnená započítať tieto finančné prostriedky s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi. (ďalej len „Dobierka“ alebo „COD“)
2.8
Rámcová Servisná zmluva
je zmluva uzatvorená medzi Odosielateľom a spoločnosťou SPS písomnou formou na základe ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. (ďalej len „Servisná zmluva“)
2.9
Balík
je vec, ktorú prevzala spoločnosť SPS na prepravu, a ktorú sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia). (ďalej len „Balík“) 
2.10
Cenina
je druh platobného prostriedku a forma finančného majetku, najmä nie však len, poštové známky, kolky, stravné lístky, výherné žreby, holografické známky, vstupenky, telefónne karty, darčekové poukazy, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.
2.11
balíkovo
je sumárne označenie siete odberných miest, ktorú tvoria jednak priestory obchodnej prevádzky zmluvného partnera SPS alebo samoobslužné boxy, v ktorých je Príjemcovi umožnený osobný odber Zásielky alebo osobné podanie Zásielky.
2.12
Obchodná prevádzka (pôvodné označenie ako „ParcelShop“)
je odberné miesto Zmluvného partnera SPS, v ktorom je Adresátovi/Príjemcovi umožnený osobný odber Zásielky alebo
osobné podanie Zásielky. Táto obchodná prevádzka je dostupná počas otváracích hodín Zmluvného partnera SPS.
2.13
Samoobslužný box
je autorizované samoobslužné zariadenie, ktoré pozostáva z úložných schránok určených na vkladanie Balíkov a ich následné vyzdvihnutie koncovými Príjemcami/Adresátmi. Vyzdvihnutie Balíka sa realizuje zadaním požadovaného kódu (ďalej len „samoobslužný box“).
2.14
Zmluvný partner SPS
je právnická osoba alebo osoba oprávnená na podnikanie, s ktorou má spoločnosť SPS uzatvorenú Zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je osobné podanie a osobný odber Zásielok (ďalej len „zmluvný partner SPS“).
2.15
Preberací list
je sprievodný dokument Zásielky, ktorého obsahom sú identifikačné údaje o Odosielateľovi a Príjemcovi zásielky a zoznam preberaných Zásielok. (ďalej len „Preberací list“)
2.16
SMS notifikácia /textová správa
je zaslanie informácií súvisiacich s doručením Zásielky v rozsahu podľa uváženia spoločnosti SPS elektronickým prenosom za použitia mobilného telefónneho čísla poskytnutého spoločnosti SPS Odosielateľom. Akékoľvek SMS notifikácie sú zasielané výhradne len do slovenských mobilných operátorov. V prípade uvedenia zahraničného mobilného operátora, nebude možné SMS notifikáciu zaslať.
2.17
Telefonické avízo
je služba, ktorá sa vykonáva v deň pokusu o doručenie zásielky a spočíva v telefonickom kontaktovaní Príjemcu/Adresáta bezprostredne pred doručením zásielky podľa uváženia spoločnosti SPS a toto telefónne číslo je uvedené v internom systéme spoločnosti SPS, ktoré zadáva Odosielateľ zásielky
2.18
E-mailová notifikácia
je služba, ktorá spočíva v emailovom kontaktovaní Adresáta/Príjemcu, pričom sú mu zaslané informácie súvisiace s doručením Zásielky v rozsahu podľa uváženia spoločnosti SPS elektronickým prenosom za použitia e-mailovej adresy poskytnutej spoločnosti SPS Odosielateľom. E-mailovú notifikáciu vykonáva spoločnosť SPS deň pred plánovaným doručením zásielky.
2.19
Potvrdenie o doručení
je digitálna informácia obsahujúca identifikáciu Príjemcu/Adresáta a GPS koordináty miesta a času dodania Zásielky.
2.20
Nekvalitný adresný štítok
je zle vytlačený adresný štítok, ktorý je najmä, nie však len, nečitateľný, neúplný a/alebo má inú veľkosť. Za nečitateľný adresný štítok sa považuje zle vytlačený štítok, tzn. prerušovaná tlač / vynechávanie toneru/ rozmazaný toner. Na adresnom štítku nesmie byť prekrytý čiarový kód a/alebo samotný čiarový kód nesmie byť prekrytý akoukoľvek fóliou. Za neúplný adresný štítok sa považuje štítok, ktorý nemá napr. úplný čiarový kód, tzn. je neúplný a nemožno ho ďalej spracovať spoločnosťou SPS.

Adresný štítok musí byť nalepený na rovnej ploche balíka, tzn. čiarový kód nesmie byť zlomený na hrane balíka a musí byť vo formáte A6, a to konkrétne 148 mm x 105 mm.
2.21
Minimálny rozmer balíka
musí byť vo formáte adresného štítku.
2.22
ePPD
je elektronický príjmový pokladničný doklad, ktorý sa generuje automaticky po uhradení dobierkovej sumy (ďalej len „ePPD“). Elektronická verzia príjmového pokladničného dokladu je rovnocenná papierovej verzii a spĺňa všetky potrebné náležitosti podľa platnej právnej legislatívy. Na ePPD je znázornená informácia, či bola dobierková suma uhradená v hotovosti alebo platobnou kartou. Príjemca, ktorý si ePPD vytlačí, nie je oprávnený si účtovať žiadne poplatky voči spoločnosti SPS, ktoré mu vznikli (tzn. spotreba tonera a ďalšie administratívne úkony spojené s vytlačením ePPD).
2.23
Nedoručiteľná zásielka
je zásielka, ktorú nie je možné dodať príjemcovi. O nedoručiteľnú zásielku pôjde v tých prípadoch, ak bolo odopreté jej prijatie, nebola prevzatá v uskladnenej lehote, adresa na zásielke je neúplná, nepresná alebo nečitateľná, Príjemca je neznámy, alebo Príjemca zomrel.
2.24
Nahlásenie reklamácie
sa uskutočňuje písomnou formou, tzn. elektronicky prostredníctvom webového formulára na stránke spoločnosti SPS (www.sps-sro.sk) alebo prostredníctvom pošty.
2.25
Kuriér SPS
je spolupracovník spoločnosti SPS, ktorý vyzdvihuje a dodáva zásielky podľa adresného štítku na Balíku.
2.26
Občiansky zákonník
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

3.         ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB A PREPRAVNÉ PODMIENKY

3.1    Spoločnosť SPS v rámci vnútroštátnej prepravy Zásielok poskytuje nasledovné služby:

3.1.1Expresné služby s garantovanou dobou dodania
 Služba do 12:00 hod.Dodanie alebo avizovanie dodania na adrese Príjemcu je uskutočnené nasledujúci pracovný deň po dni vybrania Zásielky, najneskôr do 12:00 hod.
 Služba do 9:00 hod.Dodanie alebo avizovanie dodania na adrese Príjemcu je uskutočnené nasledujúci pracovný deň po dni vybrania Zásielky, najneskôr do 9:00 hod.
 Sobotné doručenieDodanie alebo avizovanie dodania na adrese Príjemcu je uskutočnené v sobotu. Táto služba sa poskytuje iba pre Zásielky vybrané v piatok, ktorý bezprostredne predchádzal sobote, tzn. v deň kedy mali byť zásielky dodané. Túto službu nie je možné využiť pri Zásielkach, ktoré boli vybrané v iný deň ako v piatok. V prípade, že piatok a/alebo sobota je sviatkom, služba Sobotné doručenie sa neposkytuje. Sobotné doručenie sa vzťahuje iba na vybrané mestá definované v aktuálnom a platnom Cenníku a v časovom období uvedenom na webovej stránke spoločnosti SPS.
3.1.2Expresné služby s negarantovanou dobou dodania:
 Služba ExpresPre bližšie informácie pozri bod 3.3
 Služba balíkovoPre bližšie informácie pozri bod 5.12
3.1.3Doplnkové služby:
 DobierkaBezpečný a rýchly prevod inkasovanej sumy na bankový účet Odosielateľa zásielky.
 Spätný dokumentDokumenty priložené k Zásielke sú po potvrdení príjemcom doručené Odosielateľovi zásielky.
 Telefonické avízoPre bližšie informácie pozri bod 2.17, 3.4, 3.5
 SMS notifikáciaPre bližšie informácie pozri bod 2.16, 3.4
 E-mailová notifikáciaPre bližšie informácie pozri bod 2.18, 3.4
 PripoisteniePre bližšie informácie pozri bod 4.16

3.2    Zásielky sú vyberané v servisných strediskách spoločnosti SPS alebo prostredníctvom kuriérov spoločnosti SPS na mieste dohodnutom s Odosielateľom.

3.3    Pre Zásielky služby Expres sa za distribúciu považuje jej dodanie alebo avizovanie dodania na adresu Adresáta obvykle nasledujúci pracovný deň po dni vybrania Zásielky.

3.4    Avizovaním dodania sa rozumie pri neúspešnom pokuse o doručenie Zásielky zanechanie oznámenia Adresátovi o vykonanom pokuse o doručenie Zásielky prostredníctvom písomného oznámenia a/alebo SMS notifikácie doručenia a/alebo e-mailovej notifikácie, za predpokladu, že spoločnosť SPS disponuje telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou. V prípade, ak Príjemca Zásielky má poštovú schránku plnú, neoznačenú svojim menom alebo nedostupnú, tzn. schránka sa nachádza za uzamknutými dverami, v takýchto prípadoch písomné oznámenie Adresátovi Zásielky nebude možné zanechať.

3.5    Kuriér SPS nie je povinný telefonicky kontaktovať Príjemcu Zásielky v prípade, ak Odosielateľ nevyužíva službu Telefonické avízo.

3.6    Dopravca nie je povinný poskytovať služby (napr. telefonické avízo, e-mailová notifikácia a pod.), ktoré si Odosielateľ neobjednal alebo nezazmluvnil v Servisnej zmluve.

3.7    Odosielateľ berie na vedomie, že Dopravca použije údaje o Príjemcovi iba v takom rozsahu v akom mu ich Odosielateľ poskytol a výlučne za účelom doručenia zásielky.

3.8    Zásielky je možné zasielať na ktorúkoľvek adresu v Slovenskej republike. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na dodanie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, geograficky viazaným PSČ názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným a orientačným. Zásielky nie je možné zasielať do P.O. Boxov, poštových priečinkov a formou poste restante. Pre správne a úplne vypisovanie adresných údajov pozri Manuál – Ako správne písať adresu.

3.9    Balíky musia spĺňať nasledujúce hmotnostné a rozmerové kritériá:

Kritériá1balíkovoZásielky na adresu
Samoobslužný boxObchodná prevádzka
Maximálna hmotnosť10 kg10 kg50 kg
Maximálny rozmer jednej stranyPodľa veľkosti schránok 80 cm270 cm
Maximálny súčet obvodu a najdlhšej strany200 cm330 cm
Maximálna výška dobierkovej sumy5.000,- EUR
Maximálna výška hodnoty Zásielky „pripoistenánesmie presiahnuť sumu 33.000,- EUR
Maximálna výška hodnoty Zásielky „bez pripoistenianesmie presiahnuť sumu 1.000,- EUR
 1. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo hmotnostné a rozmerové kritériá priebežne meniť, o čom je však povinná Odosielateľa bezodkladne informovať. Odosielateľ si je plne vedomý, že konečné rozhodnutie o tom, či Zásielka spĺňa požadované kritériá je výlučné na posúdení spoločnosti SPS.

3.10  Spoločnosť SPS je oprávnená si účtovať príplatok za:

a)  Ťažký balík: každý Balík Zásielky, ktorý má vyššiu hmotnosť ako 30 kg (vrátane),

b) Dodatočnú manipuláciu za

 • akúkoľvek položku, ktorá je uzatvorená vo vonkajšom prepravnom kontajneri z kovu alebo dreva,
 • akýkoľvek valcovitý predmet (napríklad: sud, bubon, vedro, pneumatika, tuba), ktorý nie je zabalený v prepravnom kontajneri z vlnitej lepenky,
 • akýkoľvek Balík s najdlhšou stranou presahujúcou 150 cm,
 • akýkoľvek Balík presahujúci rozmery 150x60x60 cm,
 • akýkoľvek Balík, ktorý vzhľadom na povahu Balíka nemôže spracúvať triediaca linka,
 • za ten, ktorého obsahom je na základe vzájomnej dohody Dopravcu a Odosielateľa Predmet ADR,
 • akýkoľvek balík nezabalený do obalu pravidelného tvaru z vlnitej lepenky a/alebo zabalený v tenkom obale (tzn. tenká fólia, tenký papier)
 • ten, ktorý vyžaduje manipuláciu dvoma osobami,
 • ktorý je nezabalený, a/alebo ten, ktorý nie je zabezpečený alebo zabalený spôsobom zodpovedajúcim jeho hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu, krehkosti alebo ten, ktorý spoločnosť SPS počas prepravy z uvedených dôvodov prebalí alebo dobalí,
 • dodatočné vybratie dobierkovej sumy od Príjemcu, v prípade, že Odosielateľ o to požiada po úspešnom doručení Zásielky a najneskôr v momente podania Zásielky neuviedol, či je Zásielka s Doplnkovou službou Dobierka.
 • dodatočné doplnenie chýbajúcich, resp. nesprávnych údajov na adresnom štítku spoločnosťou SPS,
 • dodatočné vyhotovenie nového adresného štítku v požadovanom rozmere a kvalite,
 • dodatočné vyhotovenie nového adresného štítku, v prípade, že odosielateľ Balík neoznačil adresným štítkom požadovaným spoločnosťou SPS,
 • každý Balík, ktorý nie je vo vyššie uvedených bodoch spomenutý a následne bolo zistené, že je potrebná dodatočná manipulácia,
 • akýkoľvek Balík, ktorého hrúbka je menšia ako 4 cm.

Bližšiu špecifikáciu jednotlivých Balíkov, ktoré vyžadujú dodatočnú manipuláciu nájdete v Brožúre na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

V prípade nevyhnutnej potreby je spoločnosť SPS oprávnená zabaliť/dobaliť jednotlivé Balíky tak, aby spĺňali požadované štandardy na prepravu Balíka. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo za takéto dodatočné dobalenie účtovať baliaci príplatok za použitý baliaci materiál.

c)  Sezónne obdobie: Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať si v období od 01.11. do 24.12. sezónny príplatokza každú jednu Zásielku vo výške podľa aktuálneho Cenníka spoločnosti SPS.

d) Colné prejednanie: Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať si za každú jednu Zásielku v colnom konaní, ktorá využije colné prejednanie poplatok vo výške podľa aktuálneho Cenníka Colno-deklaračných služieb spoločnosti SPS.

e)  Krízová situácia: Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať krízový príplatok v prípade krízovej situácie za každú jednu zásielku vo výške podľa aktuálneho cenníka spoločnosti SPS. Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány Slovenskej republiky môžu po splnení stanovených podmienok vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. Krízová situácia je tiež zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá obmedzuje alebo inak negatívne ovplyvňuje spoločnosť SPS pri poskytovaní služieb.

f)  Palivový príplatok: Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať palivový príplatok. Výšku palivového príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať podľa vývoja priemerných cien pohonných látok v Slovenskej republike zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

g) Mýtny príplatok: Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať mýtny príplatok. Výšku mýtneho príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych prepisov upravujúcich spoplatnenie cestnej infraštruktúry.

3.11     Spoločnosť SPS je oprávnená príplatok uvedený v bode 3.10 týchto Obchodných podmienok účtovať za každé jedno písmeno a) až g) osobitne a kumulatívne. Jednotlivé príplatky za dodatočnú manipuláciu sú uvedené v platnom Cenníku spoločnosti SPS.

3.12     V prípade, že spoločnosť SPS prijme na prepravu Balík, ktorý vyžaduje dodatočnú manipuláciu uvedenú v bode 3.10 týchto Obchodných podmienok, vyhradzuje si právo pri takýchto Balíkoch využiť služby tretej strany na náklady Odosielateľa. Spoločnosť SPS negarantuje v takýchto prípadoch dodržanie garantovanej doby dodania Zásielky a ani dodržanie iných prepravných štandardov v zmysle týchto Obchodných podmienok. Vzhľadom na dodatočnú manipuláciu požadovanú od spoločnosti SPS a následne potenciálne oneskorenia vzniknuté pri spracovaní týchto Zásielok neposkytuje pre tieto Zásielky spoločnosť SPS záruku vrátenia peňazí pri službe Do 9:00 hod a Do 12:00 hod.

3.13     Odosielateľ je povinný každý Balík zabaliť a uzatvoriť spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe, ako aj spôsobu a dobe dopravy Balíka. Ďalej musí byť Balík zabezpečený tak, aby s ním mohla manipulovať jedna osoba, aby bol dostatočne pevný, a aby bola minimalizovaná možnosť jeho poškodenia prepravou na valčekovej dráhe. Obal Balíka a uzávera musia jeho obsah chrániť voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou manipuláciu a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez zanechania zrejmej stopy poškodenia. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom Balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými časťami tovaru). Odosielateľ je povinný obsah Balíka zabezpečiť tak, aby zamedzil pohybu a možnému poškodeniu vo vnútri Balíka počas prepravy (napr. použiť výplň vo vnútri Balíka). Na spodok a vrch balenia treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave. Je neprípustné zväzovať viac Balíkov alebo vecí do jednej Zásielky. Ak spoločnosť SPS takéto konanie zistí, prípadnú reklamáciu nebude akceptovať. Odosielateľ nesie zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, nevhodného, poškodeného alebo nedostatočného obalu Balíka. Pre správne balenie zásielok pozri bližšie Manuál – Ako správne baliť zásielky.

3.14     Balík musí byť zabalený a uzatvorený tak, aby neohrozoval zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré prichádzajú do styku s Balíkom, a aby nepoškodil, neznehodnotil alebo neznečistil iné spoločne prepravované Balíky, resp. dopravné prostriedky, skladové priestory alebo manipulačné zariadenia spoločnosti SPS.

3.15     Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie s Balíkom, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označený Balík bol Odosielateľom dôkladne zabalený. Spoločnosť SPS nie je povinná riadiť sa pri manipulácii s Balíkmi značením orientácie Balíkov (napr. šípka „Hore“ alebo označenie „Touto stranou dole“).

3.16     Zásielky obsahujúce tovar na opravu, výmenu alebo tovar, ktorého poškodenie, stratu Odosielateľ alebo Príjemca reklamuje je potrebné zasielať vždy v originálnom obale a všetky už použité adresné/balíkové štítky musia byť Odosielateľom z obalu odstránené. 

3.17     V prípade zasielania tekutín je potrebné uprednostniť plastové obaly pred sklenenými a okolo obalov umiestniť absorpčný materiál, v prípade použitia sklených obalov na tekutiny je potrebné použiť špeciálne kartónové obaly určené na prepravu tekutín.

3.18     Z vybrania a distribúcie sú vylúčené nasledovné kategórie predmetov:

a)    predmety, ktoré nezodpovedajú štandardom balenia a správneho označenia Balíkov/Zásielok, tzn. ide o nezabalené Balíky a Balíky, ktoré nie sú zabezpečené alebo zabalené spôsobom, zodpovedajúcim ich hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu, hlavne krehkosti alebo, pri ktorých chýbajú údaje o Odosielateľovi alebo Príjemcovi Balíka, ktoré sú zjavne poškodené, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, paletizované zásielky, zväzované Balíky;

b)    predmety, ktoré majú nebezpečné, jedovaté, omamné a psychotropné zloženie, do tejto kategórie zaraďujeme predovšetkým omamné a psychotropné látky, jedy a prekurzory, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a vysoko rizikové biologické agensy a toxíny alebo iné obdobne nebezpečné veci alebo látky (napr. stlačené plyny, horľavé tekutiny a hmoty, toxické látky, nákazlivé látky a pod), narkotiká; 

c)    predmety/zásielky, ktoré obsahujú živé zvieratá a exempláre ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, do tejto kategórie zaraďujeme živé kvety, živočíchy, a pod.;

d)    predmety, ktorých obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné zásielky alebo dopravné prostriedky, do tejto kategórie zaraďujeme napr. tekuté farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené alebo môžu poškodiť, či znehodnotiť ostatné Balíky, prípadne zariadenia spoločnosti SPS;

e)    predmety, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé, do tejto kategórie zaraďujeme napr. pornografia, extrémistické znaky, a pod.;

f)     predmety, ktoré obsahujú nástroje peňažného obehu alebo rôzne druhy vzácnych a cenných vecí, do tejto kategórie zaraďujeme platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky (okrem šperkov a hodiniek s maloobchodnou hodnotou do 100,- EUR, ktoré neobsahujú vzácne kovy), drahokamy, drahé kovy, investičné kovy, cenné papiere s vyznačenou nominálnou hodnotou v iných ako poistených zásielkach, drahé kamene, perly, umelecké predmety, zbierky, starožitnosti a pod.;

g)    predmety, veci alebo tovary, ktorých obeh je obmedzený alebo zakázaný, do tejto kategórie zaraďujeme napr. úradné doklady, lekárske predpisy, falšované a odcudzené veci, a pod., 

h)    predmety, ktoré obsahujú biologický materiál, do tejto kategórie zaraďujeme napr. pozostatky ľudí, pozostatky zvierat, urna s popolom, zdravotnícky odpad, biologický materiál, infekčné látky, iné zdraviu nebezpečné látky;

i)     predmety, ktoré obsahujú výbušný materiál, obranné prostriedky a zbrane, do tejto kategórie zaraďujeme strelné zbrane, náplne do strelných zbraní, pyrotechnika, slzný plyn, dráždivý plyn a podobné chemikálie a plyny v rôznych druhoch prepraviek, všetky explozívne alebo zápalné spúšťacie látky, ktoré samostatne alebo spolu s inými predmetmi vyvolávajú explóziu alebo môžu spôsobiť požiar, organické peroxidy, látky výbušné, horľavé, žieravé, okysličovacie a pod.;

j)     iné predmety, ktoré majú špecifické vlastnosti, do tejto kategórie zaraďujeme veci, ktoré by počas distribučného procesu mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlokaziace sa potraviny, ďalej zásielky elektronického charakteru, kde je potrebná manipulácia dvoch osôb, tzv. veľká biela technika; 

k)    látky alebo predmety, ktorých preprava je zakázaná alebo regulovaná v zmysle medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov. (ďalej len ako „Predmety ADR“)

Ak Spoločnosť SPS zistí, že Balík/Zásielka obsahuje minimálne jeden z vyššie uvedených predmetov ADR, v takom prípade nezodpovedá za vzniknuté škody. (*Dohoda ADR – Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch) Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť distribúciu Zásielok, ktoré sú podľa nej z ekonomických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete spoločnosti SPS. V prípade zistenia, že Odosielateľ podal na prepravu iný tovar, ako deklaroval, resp. tovar, ktorý je vylúčený z vybratia a distribúcie, má spoločnosť SPS právo od prepravy odstúpiť a vrátiť tovar Odosielateľovi na jeho náklady. V takom prípade zaniká Odosielateľovi nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie, či už z hľadiska poškodenia Zásielky alebo jej oneskoreného dodania.

3.19     V prípade, že Odosielateľ vedome odovzdá spoločnosti SPS Zásielku definovanú v bode 3.18 týchto Obchodných podmienok bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu zmluvy a spoločnosť SPS nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielky a následnou manipuláciou so Zásielkou. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť Dopravcovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu.

3.20     Spoločnosť SPS, prostredníctvom kuriérov, ktorí dodávajú Zásielky, nie je povinná vykonať dodanie na miestach s neupraveným povrchom vozovky alebo na miestach, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom a/alebo s komplikovaným a/alebo nemožným otočením sa. Za neupravený povrch cestnej komunikácie sa rozumejú nasledovné situácie, najmä, nie však len, prístupová cesta je rozmočená, zablatená, zarastená kríkmi a stromami, v zimnom období neodhrnutá, zľadovatená.

3.21     Odosielatelia, ktorí majú so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu alebo vložia elektronické dáta ohľadom zásielky prostredníctvom zákazníckej aplikácie môžu požadovať k Zásielkam doplnkovú službu „Dobierka“. Dobierkové sumy sú poukazované len na účet Odosielateľa v mene platnej na území Slovenskej republiky. Maximálna dobierková suma je 5.000,00 EUR. Odosielateľ je povinný spoločnosti SPS vopred písomne oznámiť plánovanú zmenu bankového účtu.

3.22     Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky bez „pripoistenia“ nesmie prekročiť sumu 1.000,00 EUR. Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky, riadne „pripoistenej“ nesmie presiahnuť sumu 33.000,00 EUR.

3.23     V prípade, že Odosielateľ dá na prepravu Zásielku, ktorá obsahuje osobné údaje dotknutých osôb a pri preprave dôjde k jej strate, Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak Odosielateľovi vznikne akákoľvek sankcia, či škoda v súvislosti s ochranou osobných údajov.

3.24     Informácie o Zásielkach môže žiadať iba osoba, ktorá uvedie podacie číslo Zásielky, telefonicky na zákazníckom servise spoločnosti SPS (tel. 02/16 877 alebo prostredníctvom webových formulárov). Informácia o dodaní Zásielky bude k dispozícii nasledujúci pracovný deň po dni dodania Zásielky. Celú trasu Zásielky od jej vybratia až po dodanie možno vyhľadať na internetovej stránke www.sps-sro.sk označené ako „Sledujte Vašu zásielku“. Týmto nie sú dotknuté akékoľvek povinnosti alebo obmedzenia spoločnosti SPS týkajúce sa poštového tajomstva a ochrany osobných údajov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

4.         PODÁVANIE ZÁSIELOK

4.1       Zásielky je možné zasielať viacerými spôsobmi, a to na základe uzatvorenej platnej Servisnej zmluvy alebo na základe Objednávky prostredníctvom webovej aplikácie alebo telefonicky.

4.2       Odosielateľ je povinný priložiť k Servisnej zmluve kópiu dokladu o registrácii (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo výpis z iného, zákonom určeného registra, napr. register združení, a pod.), kópiu dokladu o pridelení DIČ, resp. IČ DPH a oznámiť spoločnosti SPS svoje bankové spojenie. V prípade zmien v uvedených dokladoch je Odosielateľ povinný bezodkladne o nich informovať spoločnosť SPS.

4.3       Zásielky sa môžu podávať: 

4.3.1    vybraním Zásielky u Odosielateľa kuriérom spoločnosti SPS; 

4.3.2    v servisných strediskách spoločnosti SPS, ktorých zoznam je uvedený v platnom Cenníku a na webovej stránke spoločnosti SPS;

4.3.3    do balíkova, a to buď do samoobslužného boxu alebo obchodnej prevádzky.

4.4       Zásielka sa vyberá u Odosielateľa na základe predchádzajúcej písomnej, e-mailovej, resp. telefonickej, príp. osobnej dohody alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke www.sps-sro.sk. Každé servisné stredisko spoločnosti SPS má určené limitné časy vyberania Zásielok, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.sps-sro.sk.

4.5       Pri podaní Zásielky musí Odosielateľ ku každému Balíku priložiť správne vyplnený adresný štítok a Preberací list vydaný spoločnosťou SPS. Spoločnosť SPS je pri vyberaní Zásielky oprávnená overiť totožnosť osoby Odosielateľa, a to najmä, ale nielen na základe ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak Odosielateľ odmietne overenie jeho totožnosti, spoločnosť SPS nie je povinná Zásielku od Odosielateľa prevziať.

4.6       Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane od spoločnosti SPS zákaznícku aplikáciu Dopravcu. Odosielateľ, ktorý nemá so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane adresný štítok od kuriéra spoločnosti SPS pri podaní Balíka alebo si sprievodnú dokumentáciu môže spracovať cez aplikáciu Dopravcu, ktorá je dostupná na internetovej stránke spoločnosti SPS.

4.7       Odosielateľ na adresnom štítku a Preberacom liste vyplňuje všetky údaje podľa ich predtlače a svojím podpisom na Preberacom liste potvrdzuje, že všetky údaje ním uvedené sú pravdivé, zrozumiteľné, správne a úplné. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá by bola spoločnosti SPS spôsobená porušením tejto povinnosti. V prípade nekvalitne vytlačených a skenerom nečitateľných adresných štítkov je spoločnosť SPS oprávnená účtovať príplatok za dodatočnú manipuláciu. Odosielateľ v takom prípade nesie plnú zodpovednosť za nekvalitne vytlačené adresné štítky a skenerom nečitateľné adresné štítky, pozri bod 2.20 Základné pojmy Obchodných podmienok – nekvalitný adresný štítok. V prípade ručne vypísaných adresných štítkoch spoločnosť SPS negarantuje včasné a správne dodanie z dôvodu nečitateľnosti.

4.8       Odosielateľ je taktiež povinný odstrániť z obalu Balíka všetky staré, použité alebo neplatné štítky z Balíkov, v opačnom prípade spoločnosť SPS nezodpovedá za doručenie Zásielky v dohodnutom čase. Uvedenie nesprávnych, neúplných údajov na adresnom štítku a/alebo nekvalitne vytlačených a skenerom nečitateľných adresných štítkov, a/alebo uvedenie nesprávnych, neúplných údajov na Preberacom liste a/alebo uvedenie nesprávnych údajov vo webovej aplikácií zbavuje spoločnosť SPS povinnosti doručiť Zásielku v čase podľa bodu 3.1 týchto Obchodných podmienok. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je Odosielateľ povinný tieto odovzdať spoločnosti SPS najneskôr pri podaní Zásielky na prepravu. V prípade potreby umožní Odosielateľ spoločnosti SPS kontrolu obsahu Zásielky.

4.9       Spoločnosť SPS zabezpečí aby každý Balík bol označený samolepiacim adresným štítkom. Na samolepiacom adresnom štítku sú uvedené vlastné identifikačné údaje spoločnosti SPS (obchodné meno a sídlo, kontaktný telefón, kontaktná internetová stránka), dátum vybratia Balíka, podacie číslo Balíka, hmotnosť Balíka a označenie Odosielateľa a Príjemcu Balíka. Správne označovanie Balíka adresným štítkom a jeho pravidlá sú uverejnené v Manuáli – Ako správne zabaliť zásielku na webovej stránke spoločnosti SPS.

4.10     Odosielateľ je povinný poskytnúť spoločnosti SPS úplné a správne údaje o Zásielkach elektronickou formou najneskôr do momentu podania Zásielky, pričom zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých elektronickou formou. V prípade odlišnosti údajov odoslaných elektronickou formou a údajov uvedených písomnou formou v listinách tvoriacich sprievodnú dokumentáciu Zásielky sú rozhodujúce a záväzné údaje odoslané elektronickou formou. Ak Odosielateľ uvedie nedostačujúce údaje o Zásielkach, ktoré sú nevyhnutné pri doručovaní Zásielok, spoločnosť SPS si vyhradzuje právo účtovať dodatočný manipulačný príplatok „dodatočná manipulácia“ z dôvodu chýbajúcich údajov. Príslušné príplatky sú uvedené v aktuálnom Cenníku SPS. Ak Odosielateľ elektronicky odošle údaje o Balíkoch/Zásielkach, ale Odosielateľ fyzicky Balíky/Zásielky nedodá, tieto elektronické údaje k Balíkom/Zásielkam budú do dvoch (2) pracovných dní automaticky vymazané.

            Spoločnosť SPS najneskôr nasledujúci pracovný deň zašle e-mailom „diferenčný zoznam“ na poskytnutú e-mailovú adresu Odosielateľa, ktorý obsahuje prípadný rozdiel v skutočnom počte Zásielok zistených spoločnosťou SPS pri inicializácii Zásielok do prepravného systému spoločnosti SPS oproti údajom obsiahnutým v preberacom liste (dátovom súbore). Ak spoločnosť SPS diferenčný zoznam v dohodnutej lehote podľa tohto odseku nezašle, bude sa to považovať za potvrdenie, že skutočný stav spracovaných Zásielok zodpovedá preberaciemu listu (dátovému súboru). Spoločnosť SPS a Odosielateľ sa zaväzujú vykonať všetky nevyhnutné aktivity k vyriešeniu rozdielov uvedených v diferenčnom zozname a to v lehote do 2 pracovných dní od prvej evidencie rozdielu v diferenčnom zozname. Odosielateľ, ktorý nereagoval na zaslaný diferenčný zoznam v lehote do 2 pracovných dní, nie je oprávnený po uplynutí lehoty si nárokovať akúkoľvek škodu, za prípadnú stratu zásielky a pod.

4.11     Údaje o hmotnosti Balíkov zisťované kuriérmi spoločnosti SPS pri vyberaní Balíkov u Odosielateľa majú len informatívny charakter. Spoločnosť SPS vykonáva prevažovanie Balíkov určeným meradlom v servisných strediskách spoločnosti SPS. V prípade zistenia rozdielu medzi hmotnosťou Balíka uvedenou na balíkovom štítku a Preberacom liste a hmotnosťou zistenou spoločnosťou SPS na určenom meradle, je spoločnosť SPS oprávnená rozdiel opraviť a účtovať sadzby podľa spoločnosťou SPS opravenej hmotnosti.

4.12     Pod určeným meradlom sa rozumie vážiace zariadenie podliehajúce pravidelnej kontrole metrologickým ústavom, resp. ním povereným subjektom.

4.13     Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorýkoľvek Balík, odovzdaný jej na prepravu.

4.14     Pri odovzdávaní Zásielky na prepravu je Odosielateľ povinný oznámiť Dopravcovi skutočnú hodnotu Zásielky. Ak táto prevyšuje sumu 1.000,00 EUR je Odosielateľ povinný vyžiadať si jej „pripoistenie“ podľa skutočnej hodnoty Zásielky. Ak tak Odosielateľ neurobí v zmysle nižšie uvedených bodov ohľadom pripoistenia (4.16 Obchodných podmienok) je Dopravca oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. 10 týchto Obchodných podmienok a vykonať prípadné započítanie nároku na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody.

4.15     Poistenie Zásielky sa vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku straty, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky. Poistenie Zásielky s hodnotou uvedenou Odosielateľom na Preberacom liste (deklarovaná hodnota) do 1.000,00 EUR je zahrnuté v prepravnej sadzbe. Odosielateľ je povinný uvádzať na Prepravný list skutočnú hodnotu prepravovaného tovaru.

4.16     Pri Zásielke s deklarovanou hodnotou vyššou ako 1.000,00 EUR bude spoločnosť SPS účtovať k prepravnej sadzbe príplatok za „pripoistenie“ vo výške 1,00 EUR za každých ďalších aj začatých 100,00 EUR deklarovanej hodnoty Zásielky. Zaplatením príplatku za „pripoistenie“ k prepravnej sadzbe preberá spoločnosť SPS zodpovednosť poskytnúť Odosielateľovi náhradu škody vo výške hodnoty Zásielky deklarovanej Odosielateľom v prepravnom liste. Zásielky obsahujúce dokumenty a Zásielky vylúčené z prepravy podľa bodu 3.18 Obchodných podmienok nie je možné poistiť.

5.         DODANIE ZÁSIELKY

5.1       Dodanie Zásielky sa môže uskutočniť jedným z nasledovných spôsobov doručenia Zásielky:

5.1.1    na adresu uvedenú na adresnom štítku, 

5.1.2    do balíkova (t. j. do samoobslužného boxu alebo do obchodnej prevádzky). 

5.2       Dodávanie Zásielok je zabezpečované kuriérmi SPS po prvé uzamykateľné dvere objektu na adrese Príjemcu Zásielky alebo po vstupnú závoru areálu, ak nebude kuriérovi SPS umožnený prechod alebo po značku označujúcu zákaz vjazdu a iné. Kuriér SPS nie je povinný, ale môže dodať Zásielku po vzájomnom dohodnutí s Príjemcom Zásielky na poschodie, k výťahu, alebo do bytu. Pri dodávaní Zásielky je Príjemca Zásielky povinný poskytnúť kuriérovi spoločnosti SPS primeranú súčinnosť, najmä pri manipulácii so Zásielkami s vyššou hmotnosťou.

5.1.1    PROCES DODANIA ZÁSIELKY NA ADRESU

5.1.1.1 Dodanie Zásielky na adresu uvedenú na adresnom štítku je obvykle nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí/prevzatí zásielky od Odosielateľa. Obvyklou dodacou dobou je doba, kedy Spoločnosť SPS spravidla dodá Príjemcovi Zásielku, ak v priebehu dodávania nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (pozn. vyššia moc). Spoločnosť SPS nezodpovedá za oneskorené dodanie Zásielky spôsobené porušením týchto Obchodných podmienok Odosielateľom alebo Príjemcom a z titulu nepredvídateľných skutočností v zmysle zákona o poštových službách, Občianskeho a Obchodného zákonníka.

5.1.1.2 Dodanie Zásielky na adresu uvedenú na adresnom štítku môže byť pozastavené, ak je kuriér spoločnosti SPS povinný na Príjemcu čakať, pokiaľ sa ten nenachádza na adrese/mieste dodania, alebo Príjemca nie je zastihnuteľný alebo Príjemca je neznámy a nereagoval na notifikáciu o nedoručení, za predpokladu, že spoločnosť SPS disponuje telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou.

5.1.1.3 Za doručovací pokus sa považuje doručovanie zásielky jedenkrát za deň na doručovacej trase kuriéra spoločnosti SPS. Ak Príjemca odmietne prevzatie Zásielky v takom prípade bude Zásielka bez zbytočného odkladu vrátená Odosielateľovi. Odosielateľ je povinný zaplatiť sadzbu za prepravu Zásielky smerom ku Príjemcovi (vrátane všetkých príplatkov) ako aj sadzbu za jej spätnú prepravu.

5.1.1.4 V prípade, že Odosielateľ si dohodol so spoločnosťou SPS v Servisnej zmluve Doplnkovú službu SMS alebo e-mailovú notifikáciu, alebo telefonické avízo, Príjemca zásielky je najneskôr v deň doručovania Zásielky informovaný o doručení Zásielky e-mailom, SMS správou alebo telefonátom. Informácia o budúcom doručení obsahuje deň doručenia Zásielky, výšku dobierkovej sumy (za predpokladu, že zásielka je s Doplnkovou službou Dobierka) a informácie o možnosti presmerovania zásielky.

5.1.1.5 Prevzatie Zásielky Príjemca potvrdí elektronickým podpisom na elektronickom zariadení, prípadne iným spôsobom preukazujúcim miesto a čas doručenia Zásielky. Elektronický podpis je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy doručovacieho hárku spoločnosti SPS.

5.1.1.6 Spoločnosť SPS je oprávnená pri doručovaní Zásielky identifikovať Príjemcu a zaznamenať jeho číslo občianskeho preukazu, či iného dokladu totožnosti.

5.1.1.7 “Spoločnosť SPS odovzdá Príjemcovi Zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, v prípade Dobierky odovzdá Zásielku až po zaplatení dobierkovej sumy. Až potom si môže Príjemca Zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu kuriéra spoločnosti SPS). Po otvorení zásielky nemožno Zásielku vrátiť kuriérovi spoločnosti SPS späť, Príjemca je povinný obrátiť sa priamo na Odosielateľa zásielky. Zároveň Príjemca nie je oprávnený požadovať vrátenie vyplatenej dobierkovej sumy od kuriéra spoločnosti SPS.”

5.1.1.8 V prípade vyhlásenia akéhokoľvek stavu v zmysle zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu alebo akejkoľvek situácie v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v dôsledku šírenia ochorenia, ktoré ohrozuje zdravie Príjemcu a/alebo zdravie kuriérov SPS, sa akékoľvek potvrdenia doručenia zásielky nevykonávajú.

5.1.1.9 V dôsledku ďalších okolností vylučujúcich zodpovednosť spoločnosti SPS (podľa § 374 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov upravujúcich okolnosti vylučujúce zodpovednosť), ktoré spoločnosť SPS nemôže ovplyvniť, Odosielateľ nemá nárok na vrátenie sumy za prepravu. Medzi takéto okolnosti patrí aj štrajk, živelné pohromy, uzavretie dopravných spojení v dôsledku nevhodných poveternostných podmienok, chybné alebo chýbajúce informácie od Odosielateľa alebo iné nerešpektovanie týchto Obchodných podmienok spoločnosti SPS.

5.1.1.10 Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo presmerovať Zásielku do najbližšieho samoobslužného boxu alebo obchodnej prevádzky od miesta dodania Zásielky, v prípade ak kuriér spoločnosti SPS vynaložil primerané úsilie pri dodaní Zásielky, a ak Príjemca alebo ním splnomocnená osoba nie je prítomná v čase dodania na adrese zadanej Odosielateľom. Príjemca bude informovaný SMS notifikáciou alebo e-mailovou notifikáciou, v ktorom najbližšom samoobslužnom boxe alebo obchodnej prevádzke sa Zásielka nachádza.

5.1.2      PROCES DODANIA ZÁSIELKY DO balíkova

5.1.2.1   V prípade dodávania Balíkov do balíkova kuriér spoločnosti SPS obvykle doručí Balík do určených priestorov balíkova v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po vyzdvihnutí Balíka. Spoločnosť SPS je oprávnená jednostranne presmerovať Zásielku do iných priestorov balíkovo a to v prípade ak Odosielateľom zvolený priestor v balíkove v čase doručenia Zásielky z objektívnych príčin nie je schopný prijať Zásielky (napr. z technických príčin, dovolenkové obdobie, a pod.) alebo nemá v čase doručovania zásielky voľné kapacity na uloženie ďalších Zásielok (napr. požadovaná veľkostná schránka je plne obsadená). Doručenie zásielky do iných vhodných priestorov balíkovo si vyhradzuje určiť spoločnosť SPS, čo najbližšie k miestu pôvodného priestoru balíkovo v danej lokalite, zároveň však s ohľadom na obsadenosť lokálnych priestorov balíkova. Príjemca je o tejto skutočnosti informovaný formou textovej správy alebo e-mailovou notifikáciou.

5.1.2.2   V prípade, ak si Odosielateľ alebo Príjemca zásielky vyberie možnosť dodať Zásielku/Balík do balíkova, ktorých obsahom sú napr. tovary rýchlo sa kaziace, drogéria, či iné predmety, ktoré sú definované v bode 3.18 týchto Obchodných podmienok, spoločnosť SPS nezodpovedá za znehodnotenie obsahu Zásielky/Balíka.

5.1.2.3   Po vložení Balíka do balíkova bude Príjemcovi Balíka odoslaná e-mailová notifikácia alebo textová správa o uložení Balíka v balíkove spolu s prístupovým PIN kódom.

5.1.2.4   Pri vyzdvihovaní Balíka musí vyzdvihujúca osoba disponovať otváracím PIN kódom zaslaným formou textovej správy alebo e-mailom o uložení Balíka.

5.1.2.5   V prípade prevzatia Balíka z balíkova s doplnkovou službou Dobierka, je Príjemca vyzvaný na uhradenie dobierkovej sumy a to prostredníctvom internetovej platobnej brány, pričom link na túto platobnú bránu zašle vopred Príjemcovi Dopravca prostredníctvom textovej správy alebo e-mailom. Po zaevidovaní úhrady zo strany spoločnosti SPS bude Príjemcovi následne zaslaný e-mail alebo textová správa s PIN kódom pre otvorenie schránky samoobslužného boxu.

5.1.2.6   Úložné doby v balíkove sa členia nasledovne:

5.1.2.6.1  Samoobslužný box

Balík je uložený v samoobslužnom boxe po dobu 48 hodín od jeho vloženia. 24 hodín pred skončením 48 hodinovej úložnej doby je Príjemca informovaný formou textovej správy alebo e-mailovej notifikácie o tejto skutočnosti a je vyzvaný na jeho vyzdvihnutie v priebehu nasledujúcich 24 hodín. V prípade nevyzdvihnutia Balíka zo samoobslužného boxu po uplynutí úložnej doby 48 hodín je Balík vrátený do najbližšieho servisného strediska spoločnosti SPS, kde bude Balík automaticky vrátený Odosielateľovi na jeho náklady.

5.1.2.6.2  Obchodná prevádzka

Balík je uložený v obchodnej prevádzke maximálne po dobu sedem (7) pracovných dní príslušnej obchodnej prevádzky a doba uloženia začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom.

5.1.2.6.3  Spoločnosť SPS je oprávnená jednostranne upraviť úložné doby v balíkove počas sezónneho obdobia a krízovej situácie. O tejto skutočnosti bude informovať na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

5.1.2.7   Spoločnosť SPS je oprávnená účtovať poplatok za predĺženie úložnej doby Zásielky v balíkove. 

5.1.2.8   Sadzba za službu balíkovo sa riadi príslušným Cenníkom. 

5.1.2.9   Zásielku je možné z obchodnej prevádzky podať na odoslanie, a to do samoobslužného boxu alebo inej obchodnej prevádzky alebo na akúkoľvek adresu v Slovenskej republike pri využití Cenníka platného pre balíkovo. Službu odoslanie Zásielky z balíkova je možné využiť len vo vybraných obchodných prevádzkach balíkova určených Dopravcom.

5.1.2.10 V prípade, že pri službe balíkovo neboli medzi Dopravcom a Odosielateľom individuálne dohodnuté cenové podmienky, platia pre službu balíkovo cenové podmienky za doručenie zásielky uvedené v Servisnej zmluve.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA K DORUČOVANIU

5.3       Ak nemožno Zásielku vrátiť Odosielateľovi, spoločnosť SPS ju uloží na čas úložnej lehoty. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že Zásielku nemožno vrátiť Odosielateľovi. Úložná lehota je 6 mesiacov. Na uloženie Zásielky a na otvorenie Zásielky sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o poštových službách.

5.4       Dopravca má zádržné právo na Zásielku na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Odosielateľom alebo Príjemcom a to do zaplatenia, respektíve vysporiadania všetkých svojich nárokov a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom Zásielky podľa sadzby. Ak sa počas zadržania Zásielky alebo úložnej lehoty obsah Zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, Dopravca môže Zásielku zlikvidovať podľa čl. 7 „Likvidácia zásielky“ týchto Obchodných podmienok.

5.5       Ak je to možné, vydá Dopravca Odosielateľovi výťažok z predaja po odčítaní nákladov na uskladnenie, nákladov predaja a nezaplatenej časti ceny doručovateľských služieb (čistý výťažok). Cena za tieto služby sa riadi platným Cenníkom. Dopravca je teda oprávnený postupovať podľa § 151s až 151v Občianskeho zákonníka, prípadne započítať si vzájomné splatné pohľadávky (vrátane dobierok) v zmysle ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka, § 558 Občianskeho zákonníka a § 323 Obchodného zákonníka.

5.6       V prípade krízovej situácie a/ alebo inej živelnej udalosti a/ alebo v prípade dopravných obmedzení môže spoločnosť SPS prechodne obmedziť a/ alebo pozastaviť obvyklý spôsob doručovania Zásielok. V uvedených prípadoch bude informovať o uvedených skutočnostiach Odosielateľa a Príjemcu Zásielok prostredníctvom webovej stránky. V prípade vyššej moci Odosielateľ a/alebo Príjemca nemajú nárok na náhradu škody.

5.7       Spoločnosť SPS dodáva Zásielky/Balíky výhradne na území Slovenskej republiky. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Zásielok do záhradkárskych oblastí, do chránených oblastí, do chatových oblastí a iných oblastí, kde sa vyžaduje povolenie v zmysle osobitných predpisov.

5.8       Adresát nemá právo na dodanie Zásielky/Balíka v stanovenú hodinu alebo v stanovený deň (s výnimkou garantovanej služby do 9:00 a služby do 12:00), na rôzne odovzdávacie miesta a na doručenie Zásielky mimo odovzdávacieho miesta, ak sa s kuriérom spoločnosti SPS nedohodli inak.

5.9       Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo v prípade viackusových Zásielok (interné označenie multicolli) spracovať ich ako jednokusové Zásielky, ak nastanú objektívne dôvody (napr. technické a prevádzkové
príčiny, vyťaženosť zamestnancov SPS a pod.). Ak bola na pôvodnej viackusovej Zásielke doplnková služba Dobierka, spoločnosť SPS si vyhradzuje právo vybrať plnú výšku dobierkovej sumy pri akomkoľvek Balíku pôvodnej Zásielky. Zvyšné Balíky sa doručia bez vybrania dobierkovej sumy, tzn. ako štandardné balíky. Spoločnosť SPS nenesie zodpovednosť za prípadné odmietnutie Balíka s doplnkovou službou Dobierka Príjemcom.

 

6.         PRÁVA A POVINNOSTI

6.1       Spoločnosť SPS má právo

6.1.1    na úhradu sadzby podľa tarify uvedenej v Cenníku, ak nie je dohodnutá iná suma v osobitnej zmluve, 

6.1.2    požadovať od Príjemcu určenie presného miesta dodania Zásielok, ak vzhľadom na usporiadanie miesta pobytu, sídla alebo miesta podnikania Adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodávať,

6.1.3    požadovať od Príjemcu určenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené/oprávnené preberať v mene Adresáta dodanie Zásielky (tzv. oprávnený prijímateľ), 

6.1.4    požadovať od Príjemcu preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov,

6.1.5    odmietnuť dodanie Zásielky, ak nie je možné dodanie Adresátovi a hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie zásielky.

6.2       Odosielateľ je povinný:

6.2.1    označiť a zabaliť Zásielku podľa týchto Obchodných podmienok a Manuálov uvedených na webových stránkach Dopravcu: napr. Ako správne zabaliť zásielku, Ako správne písať adresu a iné, 

6.2.2    použiť na Zásielku len obal podľa týchto Obchodných podmienok, 

6.2.3    uhradiť sadzby podľa aktuálnej tarify uvedenej v Cenníku alebo v osobitnej zmluve. 

6.3       Adresát je povinný vykonať technické a organizačné opatrenia umožňujúce dodávať mu Zásielky, najmä je povinný: 

6.3.1    označiť budovu, do ktorej sa majú dodávať Zásielky, údajmi potrebnými na vykonanie dodania,

6.3.2    zabezpečiť nerušený prístup kuriérovi spoločnosti SPS k domovej schránke v takom rozsahu, aby bol kedykoľvek zabezpečený voľný a bezpečný prístup pre dodanie Zásielok, pričom domové listové schránky musia byť umiestnené v bytových domoch pri vstupe alebo na ich prvom nadzemnom podlaží, v iných priestoroch pri vstupe do týchto priestorov a v rodinných domoch na hranici oploteného pozemku, 

6.3.3    používať funkčnú domovú listovú schránku na dodanie listových Zásielok a označiť domovú listovú schránku a vchod do bytu údajmi potrebnými na vykonanie dodania a 

6.3.4    oznámiť Dopravcovi na jeho požiadanie meno a priezvisko oprávneného prijímateľa ako aj presné miesto dodania, ak vzhľadom na stavebné alebo organizačné usporiadanie miesta pobytu, sídla alebo miesta podnikania Adresáta nie je zrejmé, kam sa majú Zásielky dodávať.

7.         LIKVIDÁCIA ZÁSIELKY

7.1       Dopravca je oprávnený po uplynutí úložnej lehoty uvedenej v čl. 5 Dodanie zásielky, v bode 5.3 týchto Obchodných podmienok obstarať likvidáciu Zásielky alebo jej časti, ak:

 • obsah Zásielky je bezcenný, alebo je predmetom poštového tajomstva, Posudzovanie, či obsah Zásielok je cenný, bezcenný alebo nevhodný posudzuje Dopravca., 
 • obsah Zásielky sa úplne alebo sčasti znehodnotil,
 • nedôjde k predaju Zásielky, ktorú nie je možné doručiť a súčasne ju nie je možné vrátiť, alebo nemá byť podľa Servisnej zmluvy vrátená,
 • oznámi Odosielateľovi uznanie nároku na náhradu škody na prepravovanej Zásielke.

7.2       Po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej je Dopravca oprávnený obstarať predaj Zásielky alebo jej časti vhodným spôsobom, ak Odosielateľ od uplynutia lehoty dohodnutej v bode 5.3 týchto Obchodných podmienok neudelil Dopravcovi pokyny na ďalší postup, a to:

 • Zásielku nie je možné doručiť ani ju nie je možné vrátiť alebo nemá byť podľa Servisnej zmluvy vrátená, alebo
 • je dôvodná obava, že sa obsah Zásielky pred doručením znehodnotí.

7.3       Zásielku alebo jej časť je možné zlikvidovať aj pred uplynutím úložnej lehoty, ak je to nutné na zaistenie ochrany a zdravia osôb.

7.4       Odosielateľ je povinný nahradiť Dopravcovi akúkoľvek ujmu, ktorú Dopravca utrpí v súvislosti s likvidáciou Zásielky podľa tohto článku, najmä vrátenie nákladov spojených s likvidáciou Zásielky a nákladov súvisiacich s uspokojením nárokov tretích osôb vznesených voči Dopravcovi v súvislosti so Zásielkou.

7.5       Likvidácia Zásielky sa zrealizuje spôsobom, ktorý bude s prihliadnutím na všetky okolnosti považovať za najvhodnejší spoločnosť SPS. Pri likvidácií zásielky budú prítomní dvaja zamestnanci spoločnosti SPS alebo sa likvidácia uskutoční prostredníctvom externej likvidačnej spoločnosti. O likvidácii zásielky spoločnosť SPS alebo externá likvidačná spoločnosť vyhotoví písomný záznam.

8.        SADZBY a PLATBY

8.1       Sadzby za distribúciu Zásielky a iné služby poskytované spoločnosťou SPS sú uvedené v aktuálnom a platnom Cenníku spoločnosti SPS, ktorý sa nachádza na webovom sídle. Nárok na odplatu za distribúciu Zásielky spoločnosti SPS vzniká odovzdaním Zásielky spoločnosti SPS a jej výška je určená aktuálnym Cenníkom spoločnosti SPS alebo osobitnou zmluvou.

8.2       Sadzby za distribúciu Zásielky sa hradia v hotovosti alebo platobnou kartou, spravidla Odosielateľom, pokiaľ s ním nie je dohodnuté, že prepravnú sadzbu hradí Príjemca. Úhrada bankovým prevodom (platba na faktúru) je možná iba na základe uzatvorenej Servisnej zmluvy.

8.3       Pri Zásielke s platobnou podmienkou „platí príjemca“ (Freight Collect – FC) platí prepravnú sadzbu Príjemca Zásielky. Ak Príjemca Zásielky odmietne prepravnú sadzbu uhradiť, je Odosielateľ povinný uhradiť prepravnú sadzbu podľa platného Cenníka.

8.4       V Servisnej zmluve je dohodnutá úhrada za poskytnuté služby spoločnosťou SPS na základe vystavenej faktúry, a to buď vo forme papierovej alebo elektronickej. Spoločnosť SPS vystaví elektronickú faktúru a pošle ju na dohodnutú e-mailovú adresu uvedenú v Servisnej zmluve alebo v „Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry“. V prípade ak Odosielateľ vyžaduje zaslanie faktúry v papierovej forme, spoločnosť SPS túto službu spoplatňuje sumou podľa aktuálneho Cenníka za každú zaslanú papierovú faktúru.

8.5       Odosielateľ je oprávnený reklamovať údaje (ako napr. hmotnosť Zásielky, príplatok za dodatočnú manipuláciu, atď.) uvedené na faktúre vystavenej spoločnosťou SPS za distribúciu zásielok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Odosielateľovi prostredníctvom webových formulárov. Po uplynutí uvedenej lehoty Odosielateľ stráca nárok na reklamáciu.

8.6       Pri doplnkovej službe Dobierka je úhrada dobierkovej sumy (hodnoty Zásielky) Príjemcom Zásielky možná v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty, akceptovanej spoločnosťou SPS. Platbu za Zásielku na dobierku (dobierkovú sumu) Dopravca (i) poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo (ii) je oprávnený započítať s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi. V prípade, že Banka zablokuje transakciu uskutočnenú platobnou kartou, doba potrebná na prevedenie čiastky na účet Odosielateľa sa predlžuje o dobu blokovania finančných prostriedkov.

8.7       Dopravca akceptuje od Príjemcu a Odosielateľa Zásielky platby vykonané platobnými kartami MasterCard a VISA.

Odosielateľ súhlasí, že Dopravca má oprávnenie overenia platnosti, pravosti predkladanej platobnej karty kontrolou totožnosti držiteľa platobnej karty. V prípade, že Banka vykoná opravné zúčtovanie platieb a finančných rozdielov Dopravca má nárok na úhradu tejto sumy od Odosielateľa, a to najmä ak:

 • transakcia bola uskutočnená falošnou alebo pozmenenou platobnou kartou, 
 • transakcia bola podvodná. 

8.8       Zo sporov medzi Odosielateľom a držiteľom platobnej karty, týkajúcich sa kvality tovaru alebo služieb platených prostredníctvom platobnej karty, nevyplývajú pre Dopravcu žiadne záväzky ani zodpovednosť. Ak Banka vykoná opravné zúčtovanie alebo spätnú úhradu z dôvodu reklamácie, Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť túto sumu Dopravcovi.

8.9       Úhrada platobnou kartou je dostupná pre všetky Zásielky pri doplnkovej službe Dobierka, doručované na území Slovenskej republiky. Ak Príjemca zaplatí dobierku platobnou kartou, bude Odosielateľovi okrem ceny za obstaranie služby Dobierka účtovaný aj transakčný poplatok za úhradu platobnou kartou, ktorý sa riadi Cenníkom Dopravcu alebo je písomne dohodnutý v Servisnej zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej medzi Dopravcom a Odosielateľom.

8.10     Pri úhrade dobierkovej sumy, alebo sadzby za distribúciu Zásielky v hotovosti, je Príjemca alebo Odosielateľ Zásielky povinný si skontrolovať výdavok v prítomnosti kuriéra SPS alebo zamestnanca SPS. Spoločnosť SPS nezodpovedá za dodatočne zistené nezrovnalosti vo výdavku, prípadné reklamácie nebudú akceptované a budú zamietnuté.

8.11     Spoločnosť SPS je oprávnená účtovať poplatok za vyhľadanie, dodanie kópií potvrdení o doručení zásielok a kópie účtovných dokladov podľa aktuálneho Cenníka. Potvrdenie o doručení zásielok môže byť zaslané elektronicky alebo poštou.

9.         REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1       Reklamačné konanie je upravené v osobitnom dokumente nazvanom Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok.

10.       DOHODA O ZMLUVNEJ POKUTE

10.1     Pre prípad, že pri uplatnení nároku na náhradu škody vyjde najavo, že Odosielateľ podal na prepravu Zásielku s hodnotou vyššou než 1.000,00 EUR a túto skutočnosť neoznámil včas Dopravcovi, prípadne Dopravcovi oznámil cenu nižšiu, než je skutočná cena Zásielky, a tým Dopravcovi znemožnil riadne „pripoistenie“ Zásielky na jej skutočnú hodnotu, je Odosielateľ povinný zaplatiť Dopravcovi zmluvnú pokutu vypočítanú nasledujúcim spôsobom:

            ZP = SH – PH

            ZP = zmluvná pokuta

            SH = skutočná hodnota Zásielky

            PH = poistná hodnota (hodnota, na ktorú je Zásielka poistená)

Dopravca je oprávnený uplatniť voči Odosielateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške rozdielu skutočnej hodnoty Zásielky a hodnoty, ktorú Odosielateľ uviedol na prepravnom liste; ostatné nároky Dopravcu, najmä nárok na náhradu škody, tým nie sú nijak dotknuté.

10.2     Dopravca je oprávnený započítať nárok na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej Zásielke.

10.3     V prípade, že Odosielateľ podal na prepravu Zásielku, ktorá obsahuje predmety vylúčené z prepravy podľa bodu 3.18 týchto Obchodných podmienok, sa Odosielateľ zaväzuje Dopravcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške škody, ktorá vznikla Dopravcovi.

11.      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV („GDPR“)

11.1     Z pohľadu ochrany osobných údajov spoločnosť SPS vystupuje v právnom postavení prevádzkovateľa, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

Pre účely týchto Obchodných podmienok sa rozumie:

 • GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
 • osobnými údajmi v zmysle § 11 zákona o poštových službách, najmä: meno, priezvisko, titul, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie, telefónne číslo, emailovú adresu, vzťah zástupcu k adresátovi, údaj o priebehu distribúcie a nemožnosti dodania poštovej zásielky,
 • dotknutou osobou v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania, tzn. Príjemca zásielky alebo Odosielateľ zásielky, ak sú fyzickými osobami.

11.2     Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje okrem iného na tieto účely a na základe uvedených právnych základov:

11.2.1  Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje za účelom dodávania Zásielok Príjemcovi Zásielky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) oprávneného záujmu GDPR vyplývajúceho z ustanovenia § 11 zákona o poštových službách.

11.2.2 Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vybavenia reklamácií a sťažností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vyplývajúcich zo zákona o poštových službách.

11.2.3  Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vedenia účtovníctva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR nevyhnutné na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov a ďalšie.

11.2.4  Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom právnej agendy (pozn. vybavovanie súdnych a iných sporov) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR nevyhnutné na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zo zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákona č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

11.2.5  Spoločnosť SPS spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uplatňovania práv žiadosti dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR nevyhnutné na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich z Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.

11.3  Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú Servisnú zmluvu je vo vzťahu k dotknutej osobe povinný dotknutú osobu informovať v rozsahu podľa článku 13 a 14 GDPR (tzn. v mene Odosielateľa i v mene spoločnosti SPS), najmä avšak nielen o právach dotknutej osoby a o tom, že osobné údaje dotknutej osoby budú na účel uvedený v bode 11.2 týchto Obchodných podmienok poskytnuté spoločnosti SPS, ktorá ich bude spracúvať podľa bodu 11.2 týchto Obchodných podmienok.

11.4  Spoločnosť SPS, ktorá spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene, poverila spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje poskytovanie služieb uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Sprostredkovatelia spoločnosti SPS spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (Príjemcov zásielok) na základe zdokumentovaných pokynov spoločnosti SPS a v súlade s GDPR.

11.5  Zodpovednú osobu spoločnosti SPS v oblasti ochrany osobných údajov možno kontaktovať na: zodpovednaosoba@sps-sro.sk alebo na adrese: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Na obálke prosím uveďte poznámku „GDPR – zodpovedná osoba“.

11.6  Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, možno poskytnúť len dotknutej osobe tzn. osobe, ktorej sa osobné údaje týkajú a je ju možné jednoznačne identifikovať napr. preukáže sa číslom zásielky. Spoločnosti SPS patrí v odôvodnených prípadoch úhrada nákladov za poskytnutie informácií a údajov.

11.7  Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, spoločnosť SPS poskytne kategórií príjemcom a to subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva SPS zo zákona napr. súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.

11.8  Dotknutá osoba si môže u spoločnosti SPS uplatniť nasledovné práva:

 • Právo na prístup k údajom, 
 • Právo na opravu alebo doplnenie, 
 • Právo na vymazanie, 
 • Právo na namietať,
 • Právo na obmedzenie spracúvania,
 • Právo na prenosnosť údajov, 
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

11.9  Bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov a to najmä podrobný popis účelov, právnych základov, dôb spracúvania, príjemcov a práv sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti SPS https://www.sps-sro.sk/ochrana-udajov/.

12.       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1     Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre spoločnosť SPS ako aj pre Odosielateľa a Príjemcu Zásielky, prípadne iné osoby, na ktoré sa tieto Obchodné podmienky vzťahujú.

Zmluvné vzťahy v týchto Obchodných podmienkach neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že si dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka pôsobnosť Obchodného zákonníka) a zákona o poštových službách a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

12.2     Prípadné spory zo Servisnej zmluvy budú riešené prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky. 

12.3     Tieto Obchodné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná dohoda alebo zmluva neustanoví niečo iné.

12.4     Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnej internetovej stránke spoločnosti SPS, a to www.sps-sro.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou uverejnenou na adrese uvedenej v prvej vete tohto bodu, má prednosť znenie zverejnené na verejne prístupnej stránke spoločnosti SPS: www.sps-sro.sk.

12.5     Spoločnosť SPS je oprávnená jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Obchodné podmienky vydaním zmeny. Pre Odosielateľa a/alebo Príjemcu sú zmenené Obchodné podmienky záväzné dňom publikovania na internetovej stránke www.sps-sro.sk, ak v jeho obsahu nie je uvedené inak.

12.6     Obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Obchodných podmienok. Všetky Servisné zmluvy ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie služieb uvedených v Obchodných podmienkach zo strany spoločnosti SPS, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto Obchodných podmienok sa riadili doterajšími Obchodnými podmienkami, a od dátumu platnosti a účinnosti nových Obchodných podmienok sa riadia týmito novými Obchodnými podmienkami. Všetky odkazy uvedené v Servisných zmluvách, ktoré odkazovali na Obchodné podmienky spoločnosti SPS, odkazujú na tieto Obchodné podmienky, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. V prípade zmeny číslovania alebo označenia článku, na ktorý sa odkazuje v predchádzajúcich Obchodných podmienkach sa za odkazovaný článok považuje taký článok, ktorý upravuje vzťahy obsahovo aj účelom najbližšie odkazovanému článku.

12.7     Tieto Obchodné podmienky v plnom rozsahu nahrádzajú doteraz platné a účinné Obchodné podmienky. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2023.

Author