Miesto výkonu práce Ivanka pri Dunaji
Termín nástupu ASAP
Druh pracovného pomeru plný úväzok
Platové ohodnotenie 1 200 €
 

Náplň práce

Zaujíma Ťa svet prepravy expresných zásielok? Si komunikatívny, máš dobré organizačné zručnosti a nie je ti cudzí ani svet technológií?
Náš mladý, dynamický kolektív si žiada o nové posily, ktorých úlohou bude najmä:

 • monitoring, komunikácia a podpora existujúcim prevádzkam Parcel Shopov, kontrola platieb,
 • mailová a telefonická komunikácia s potenciálnymi a aktívnymi partnermi ,
 • riešenie technických problémov a komplikácií spojených s príjmom a výdajom zásielok,
 • podpora užívateľov pri spustení prevádzky Parcel Shopu, spolupráca na brandingu a príprave marketingových kampaní,
 • efektívne rozširovanie siete Parcel Shopov vyhľadávaním nových partnerov a spolupracovníkov (akvizícia z kampaní, aktívne vyhľadávanie, práca s databázou),
 • uzatváranie zmlúv s partnermi, overovanie ich finančnej stability a registrácia v interných systémoch,
 • pravidelný reporting.

*POZÍCIA JE OBSADZOVANÁ AKO ZÁSTUP POČAS MD/RD

PRACOVNÁ DOBA:
štandardne 08:00 – 16:30, po zaučení možnosť homeoffice

Požiadavky na zamestnanca

 • Microsoft Excel – Mierne pokročilý
 • Microsoft Word – Mierne pokročilý
 • obchodné zručnosti a príjemné, reprezentatívne vystupovanie
 • výborné komunikačné a organizačné zručnosti
 • technickú a počítačovú gramotnosť
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • chuť pracovať a učiť sa nové veci

Benefity

Prečo pracovať u nás?

Lebo Slovak Parcel Service:

 • denne prepravuje najväčší objem kuriérskych zásielok na Slovensku
 • ponúka zázemie veľkého stabilného zamestnávateľa a dlhodobú istotu zamestnania
 • má skvelých kolegov, ktorí ťa zaučia na prácu,
 • modernizuje a investuje
 • ponúka stravné lístky v hodnote 5,50 €/ deň a chutné stravovanie vo firemnej jedálni
 • poskytne ti osobnostný rozvoj a jazykové vzdelávanie
 • ponúkne ti MultiSport kartu, 3 dni voľna navyše alebo príspevok na dopravu
 • odmení ťa, keď sa budeš snažiť mimoriadnymi odmenami za mimoriadny výkon
 • opäť ťa odmení, ak privedieš so sebou aj kamaráta, ktorý sa stane tiež našim kolegom
 • po zaučení budeš môcť 2-3 dni/týždeň pracovať z Homeofficu
 • disponuje automatmi s nápojmi, bagetami a pochutinami na pracovisku, káva zdarma
 • umožňuje parkovanie zadarmo v areáli spoločnosti
 • v prípade záujmu možnosť privyrobenia si – v sobotu pri upratovaní skladu

Mzdové podmienky

 • 1200 € brutto (mzdu tvorí 1100,- € základ + 100,- € prémie vyplácané pravidelne mesačne)

Authors

ZAUJALA ŤA NAŠA PONUKA?

Napíš nášmu Adamovi

1642073719092  Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o

  Informačná povinnosť spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o.

  INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a
  Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
  takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Prevádzkovateľ: Slovak Parcel Service s.r.o. Adresa: Senecká
  cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31 329 217 zapísaný v OR OS v Bratislave I, Oddiel: Sro, Vložka
  číslo: 3215/B v zastúpený: Mgr. Ján Ťurek, konateľ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) Zodpovedná
  osoba: Adresa: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji E-mail: zodpovednaosoba@sps-sro.sk (ďalej
  len ako „Zodpovedná osoba“) Článok I. Účel spracúvania osobných údajov 1. Vaše osobné údaje
  spracúvame v rámci plnenia povinností spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. ako Prevádzkovateľ.
  Pri spracúvaní osobných údajov vystupujete ako dotknutá osoba, t. j. fyzická osoba, o ktorej sa
  spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej
  osoby na účely uchádzania sa o zamestnanie a následného výberového konania. 3. Spracúvanie
  osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na
  vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo
  pracovného pomeru (ďalej ako „obdobná zmluva“) na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v
  zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Takto získané osobné údaje môžu byť následne potrebné na
  účel uzatvorenia pracovnej zmluvy s dotknutou osobou. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne
  svoje osobné údaje, nie je možné s ňou uzatvoriť pracovnú zmluvu. 4. Poskytnutie osobných údajov
  na účel výberového konania organizovaného Prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie
  opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy na základe Vašej žiadosti ako
  dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
  neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje Vašu účasť vo výberovom konaní. 5.
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel výberového konania v rozsahu: meno, priezvisko,
  titul, adresa trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa,
  dátum narodenia, fotografia (pokiaľ tento údaj dotknutá osoba dobrovoľne zverejní), vlastnoručný
  podpis (pokiaľ tento údaj dotknutá osoba dobrovoľne zverejní). 6. Prístup k osobným údajom
  dotknutej osoby budú mať výlučne zodpovedné a oprávnené osoby poverené Prevádzkovateľom,
  ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou
  Prevádzkovateľa. Článok II. Doba uchovávania osobných údajov 1. Doba spracúvania osobných
  údajov na daný účel je určená v rozsahu najviac 24 mesiacov odo dňa kedy uchádzač údaje poskytol
  do výberového konania alebo do splnenia účelu uzatvorenia pracovnej zmluvy s Prevádzkovateľom za
  účelom založenia pracovnoprávneho vzťahu. 2. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné
  údaje zlikvidované. Článok III. Práva dotknutej osoby 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim
  údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa
  spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje
  spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. 2. Dotknutá
  osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné
  údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ
  vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho
  dotknutá osoba požiada. 3. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej
  týkajú, za predpokladu, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo
  inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku I. ods. 2;
  c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne. 4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania
  osobných údajov, pokiaľ: a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 6, a to počas
  obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je
  protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; c)
  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba
  na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) pokiaľ dotknutá osoba žiada o
  obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi
  vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania. Dotknutá osoba bude
  prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. 5.
  Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré
  poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v
  bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na
  základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha
  formou automatizovaných prostriedkov. 6. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania
  Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo:
  +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk), pokiaľ sa domnieva, že sú jej práva porušené
  alebo sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne. Článok IV.
  Záverečné ustanovenia 1. Osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté nasledujúcim subjektom:
  subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege (na základe povinnosti uloženej
  zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom) a poskytovateľom technickej
  podpory. 2. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
  profilovania. 3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na účely
  uchádzania sa o zamestnanie a následného prijímacieho konania sa neuskutočňuje. Zároveň sa
  neposkytujú tieto údaje ani tretím osobám. V Ivanke pri Dunaji, dňa 23.01.2023

  Odoslať

   

   

  Zdieľať