Komisionárska zmluva


uzavretá v zmysle § 577 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

Čl. I. Zmluvné strany

KOMISIONÁR
KOMITENT
Obchodné meno:
Slovak Parcel Service s.r.o
Obchodné meno:

UPS Account:

Sídlo:
Senecká cesta 1,
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Sídlo:

Zástupca:
Ing. Ivan Žembery - na základe plnomocenstva udeleného konateľmi spoločnosti
Štatutárny zástupca:

Výpis z Obch.registra:
Okresný súd Bratislava I,
Odd.: Sro, vložka č.3215/B
Výpis z Obch. registra:


IČO:
31 329 217
IČO:

DIČ:
2020351993
DIČ:

IČ DPH:
SK2020351993
IČ DPH:

Účet č.:
2620006074/1100
Účet č.:

Banka:
TATRA BANKA a.s., Bratislava
Banka:

IBAN:
SK 07 1100 0000 0026 20006074
IBAN:

Tel.:
02/16 444
Tel.:

Fax:
02/48 70 71 26
Fax:

Čl. II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je nepriame zastupovanie komitenta komisionárom v colnom konaní pri prejednávaní zásielok komitenta v zmysle Nariadenia rady (EHS) č. 2913/92, kapitola 2, oddiel 1, článok 5, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva.

Čl. III. Povinnosti komisionára

KOMISIONÁR JE POVINNÝ:

 1. Pripraviť všetky podklady potrebné k vypracovaniu colného vyhlásenia v zmysle platných právnych predpisov, vypracovať a predložiť colné vyhlásenie k colnému konaniu.
 2. Konať vo vlastnom mene ale na účet komitenta a vopred s ním konzultovať správnosť zaradenia tovaru do podpoložiek colného sadzobníka a upresniť režim, do ktorého má byť tovar navrhnutý a colným úradom prepustený.
 3. Oznámiť výšku colného dlhu komitentovi ihneď, ako bol tento vymeraný colným úradom.
 4. Uhradiť vymeraný colný dlh za komitenta v plnej výške, za podmienky splnenia si povinností v zmysle článku IV., bod 3 tejto zmluvy zo strany komitenta.
 5. Zaslať komitentovi doklady súvisiace s colným konaním doporučenou poštou.
 6. Považovať všetky informácie o komitentovi za dôverné a nezneužiť ich.

Čl. IV. Povinnosti komitenta

KOMITENT JE POVINNÝ:

 1. Poskytnúť komisionárovi všetky doklady a informácie o colnom režime, do ktorého má byť tovar navrhnutý a colným úradom prepustený.
 2. Poskytnúť komisionárovi pravdivé podklady k podaniu colného vyhlásenia (najmä originál dovozných a vývozných licencií), poskytnúť informácie o ďalších faktúrach, o dokladoch potvrdzujúcich nárok na priznanie preferenčných sadzieb cla, prípadne o oslobodení tovaru od dovozného cla a iné rozhodnutia vyplývajúce z právnych predpisov. Ak komitent poskytne komisionárovi nepravdivé alebo nesprávne podklady k podaniu colného vyhlásenia, zodpovedá za škodu (napr. sankcia uložená komisionárovi colným úradom), ktorú tým komisionárovi spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu komisionárovi nahradiť.
 3. Uhradiť vzniknutý colný dlh komisionárovi obratom, po obdržaní oznámenia o vzniku colného dlhu zo strany komisionára.

Čl. V. Čas plnenia

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Čl. VI. Osobitné ustanovenie

 1. Komisionár doručí zásielku komitentovi obratom, po pripísaní čiastky z titulu vymeraného colného dlhu na bankový účet komisionára. V prípade platby v hotovosti je možné čiastku z titulu vymeraného colného dlhu, uhradiť priamo kuriérovi komisionára pri doručení zásielky
 2. Komitent je povinný vykonať riadne a včas všetky úkony spojené s colným režimom tranzit, najmä, ale nie len, doručiť na príslušný colný úrad tlačivo T1 potrebné k ukončeniu colného režimu tranzit. Ak následkom porušenia tejto povinnosti komitentom vznikne komisionárovi akákoľvek škoda (napr. sankcia uložená komisionárovi colným úradom), je komitent povinný takúto škodu komisionárovi nahradiť.
 3. Komisionár uskladní zásielku v sklade a vydá túto až po úhrade platieb z titulu colných dlhov z predchádzajúcich období v plnej výške komitentom.
 4. Po uplynutí 10 kalendárnych dní od uskladnenia zásielky, vyúčtuje komisionár komitentovi skladné vo výške 5 % z vymeraného colného dlhu za každý nasledujúci deň uskladnenia zásielky.
 5. Komisionár vyúčtuje poplatok za vystavenie Tranzitného colného vyhlásenia, Jednotného colného dokladu a za neštandartné služby (napr. oprava JCD) v zmysle platného Cenníka neštandardných služieb, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
 6. Komisionár si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v Cenníku neštandardných služieb.

Čl. VII. Ukončenie zmluvného vzťahu

Túto zmluvu možno ukončiť

 1. Dohodou zmluvných strán.
 2. Výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.
 3. Odstúpením od zmluvy v prípade, ak jedna zo zmluvných strán podstatne poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenie

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
 2. Všetky zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne a po predchádzajúcom schválení oboma zmluvnými stranami.
 3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu prečítali, táto vyjadruje ich vôľu a súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je overená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu a fotokópia osvedčenia o registrácii (pridelení DIČ) komitenta.V Bratislave, dňa . V , dňa


komisionár

komitent


Vytlačiť

Novinky

1. 8. 2022

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko