Prepravné podmienky

1. Úvod

A. Tieto podmienky a dojednania („podmienky“) špecifikujú základ, na ktorom bude spoločnosť United Parcel Service („UPS“) prepravovať balíky, listy a obálky („balíky“). Tieto podmienky sú dopĺňané aktuálne platným UPS Sadzobníkom a tabuľkami zón („Sadzobníky“). Sadzobníky obsahujú dôležité podrobnosti o službách spoločnosti UPS, ktoré si odosielateľ musí prečítať a ktoré tvoria súčasť zmluvy medzi spoločnosťou UPS a odosielateľom.

B. Termín „UPS“ znamená a odosielateľova zmluva bude uzavretá so spoločnosťou UPS splnomocneným dodávateľom služieb v krajine, kde sa zásielka odovzdáva na prepravu, ak taký jestvuje, s ktorým sa možno spojiť prostredníctvom adresy c/o 5 Avenue Ariane, 1200 Brusel, Belgické kráľovstvo (hoci toto samo o sebe sa nemôže považovať za výber sídla, ani za udelenie jurisdikcie ktorémukoľvek súdu). Táto spoločnosť bude tiež (prvým) prepravcom tovaru pre účely Konvencií uvedených v bode C.

C. Tam, kde letecká preprava zahŕňa konečné miesto určenia alebo zastávku mimo krajiny pôvodu, môže platiť Varšavský dohovor. Varšavský dohovor upravuje a vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcov za straty alebo škody alebo zdržanie nákladu. (Na účely týchto podmienok znamená výraz „Varšavský dohovor“ (i) The Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel súvisiacich s medzinárodnou leteckou dopravou) podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929 alebo (ii) tento Dohovor v znení pozmenenom alebo doplnenom akýmkoľvek protokolom alebo dodatočným dohovorom alebo (iii) Montrealský dohovor z roku 1999, podľa okolností každého prípadu.) Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie v opačnom zmysle, môže medzinárodná doprava po ceste podliehať nariadeniam The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave) podpísanej v Ženeve 19. mája 1956 („Konvencia o CMR“).

D. Zaslanie môže byť uskutočnené prostredníctvom akejkoľvek zo sprostredkovateľských medzizastávok, ktorú UPS považuje za vhodnú. Spoločnosť UPS môže zaangažovať subdodávateľov na výkon služieb a plnenie zmlúv ako vo svojom vlastnom mene, tak aj v mene jej služobníkov, zástupcov a subdodávateľov, z ktorých každý má mať prospech z týchto podmienok.

E. V týchto podmienkach znamená výraz „Nákladný list“ jeden nákladný list/oznámenie o odoslaní tovaru spoločnosti UPS alebo údaje uvedené pre ten istý dátum, adresu a úroveň služby na zázname o prevzatí. Všetky balíky zahrnuté v nákladnom liste sa považujú za jednu zásielku.

 

2. Rozsah služby

Ak nebudú dohodnuté žiadne osobitné služby podliehajúce týmto podmienkam, služba, ktorú má poskytnúť spoločnosť UPS, sa obmedzuje na prevzatie, prepravu, colné vybavenie, kde to je vhodné, a dodávku zásielky. Odosielateľ si uvedomuje, že zásielky budú spojené so zásielkami iných odosielateľov pre prepravu, a že spoločnosť UPS nemusí sledovať príchod a odchod jednotlivých zásielok vo všetkých manipulačných strediskách.

UPS nie je všeobecný prepravca a vyhradzuje si právo na svoje plné uváženie odmietnuť prepravu akejkoľvek zásielky mu predloženej na zaslanie.

 

3. Prepravné podmienky

Táto časť špecifikuje rôzne obmedzenia a podmienky, ktoré sa použijú na prepravu balíkov spoločnosťou UPS. Vysvetľuje tiež, aké následky pre odosielateľa bude mať predloženie balíkov na prepravu, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky.

3.1 Obmedzenia a podmienky služieb

Balíky musia zodpovedať obmedzeniam uvedeným dolu v odsekoch od (i) do (iv).

(i) Balíky nesmú vážiť viac ako 31,5 kilogramu alebo 70 kilogramov (v závislosti od krajiny podania zásielky spoločnosti UPS na prepravu a krajiny určenia, ako sa špecifikuje v Sadzobníkoch), alebo ich dĺžka presahovať 274 centimetrov alebo súčet ich dĺžky a obvodu byť väčší ako 419 centimetrov.

(ii) Hodnota ktoréhokoľvek balíka nesmie prekročiť ekvivalent sumy 50 000 USD v miestnej mene. Okrem toho hodnota akýchkoľvek klenotov a náramkových hodiniek, iných ako je bižutéria alebo bižutériové hodinky, v balíku nesmie prekročiť ekvivalent sumy 500 USD v miestnej mene.

(iii) Balíky nesmú obsahovať žiadne zakázané tovary uvedené v Sadzobníkoch vrátane (avšak bez obmedzenia na) tovarov nezvyčajnej hodnoty (ako sú umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, známky, vzácne predmety, zlato alebo striebro), peňazí alebo obchodovateľných dokumentov (ako sú šeky, zmenky, obligácie, vkladné knižky, predplatené kreditné karty, certifikáty na akcie ani iné cenné papiere), strelných zbraní a nebezpečných tovarov.

(iv) Balíky nesmú obsahovať tovary, ktoré môžu ohrozovať život človeka alebo zvieraťa, ani žiadne dopravné prostriedky, ani tovary, ktoré by mohli poškvrniť alebo poškodiť iné tovary prepravované spoločnosťou UPS, alebo ktorých preprava, vývoz alebo dovoz sú zakázané platnými zákonmi.

Odosielateľ zodpovedá za presnosť a úplnosť údajov uvedených v nákladnom liste a za zaručenie toho, že všetky balíky špecifikujú adekvátne kontaktné údaje o odosielateľovi a príjemcovi balíka, a že sú tak zabalené, označené a opatrené nálepkami, že ich obsah je tak popísaný a klasifikovaný, a že sú sprevádzané takou dokumentáciou, ktorá môže byť (v každom prípade) potrebná na to, aby boli vhodné na prepravu a aby boli splnené požiadavky Sadzobníkov a platných zákonov. Pokým nie je jasne určená úroveň služieb na nákladnom liste alebo iná uplatniteľná dokumentácia UPS, zasielania budú uskutočňované na základe Expresnej služby (podľa dostupnosti do vybraných miest) a všetky uplatniteľné sadzby budú príslušne vypočítané.

Odosielateľ zaručuje, že všetky balíky odovzdané na prepravu na základe týchto podmienok sú v súlade s obmedzeniami uvedenými v odsekoch od (i) do (iv) vyššie a boli pripravené v bezpečných objektoch ním samým (v prípade individuálneho odosielateľa) alebo spoľahlivými pracovníkmi, ktorých zamestnáva alebo (v odlišných prípadoch) subjektom, ktorý spoločnosti UPS odovzdal zásielku, a boli chránené proti neoprávneným zásahom počas ich prípravy, skladovania a prepravy do spoločnosti UPS. Spoločnosť UPS sa za týchto podmienok spolieha na túto záruku prijatím akéhokoľvek balíka na prepravu. Akékoľvek iné balíky sú z prepravy vylúčené.

3.2 Tovary podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu a tovary citlivé na teplotu sa budú prepravovať, ak odosielateľ súhlasí, že je to na jeho riziko. Spoločnosť UPS nezabezpečuje osobitné zaobchádzanie pre takéto balíky.

3.3 Odmietnutie a pozastavenie prepravy

(i) Ak sa spoločnosť UPS dozvie, že niektorý balík nespĺňa niektoré z hore uvedených obmedzení alebo podmienok, alebo že ktorákoľvek suma dobierky (COD) uvedená na dobierkovom nákladnom liste (COD) presahuje limity špecifikované v odseku 8, spoločnosť UPS môže odmietnuť prepraviť príslušný balík (alebo ktorúkoľvek zásielku, ktorej je súčasťou) a, ak sa preprava už začala, spoločnosť UPS môže pozastaviť prepravu a zadržať balík alebo zásielku na základe príkazu odosielateľa.

(ii) Spoločnosť UPS môže takisto pozastaviť prepravu, ak nemôže tovar doručiť, ak príjemca odmieta akceptovať dodávku, ak nedokáže uskutočniť dodávku, pretože adresa nie je správna (po vynaložení všetkých rozumných prostriedkov na vyhľadanie správnej adresy), alebo preto, že sa zistí, že správna adresa sa nachádza v inej krajine ako je uvedené na balíku alebo na nákladnom liste, alebo ak nemôže vyinkasovať sumy splatné príjemcom pri dodávke.

(iii) V prípadoch, ak je spoločnosť UPS oprávnená pozastaviť prepravu balíka alebo zásielky, je oprávnená súčasne aj na jej vrátenie odosielateľovi podľa svojho uváženia.

3.4 Odosielateľ bude zodpovedný a zaplatí a odškodní UPS všetky primerané náklady a výdavky (vrátane uskladnenia), ktoré vzniknú spoločnosti UPS, akékoľvek straty, dane a colné poplatky, ktoré môže spoločnosť UPS utrpieť, a za všetky nároky uplatnené voči spoločnosti UPS z dôvodu, (i) že zásielka nezodpovedá ktorýmkoľvek z obmedzení alebo podmienok alebo vyhlásení uvedených v bode 3.1 hore (ii)  akéhokoľvek odmietnutia alebo dočasného pozastavenia prepravy alebo vrátenia zásielky (alebo jej časti)  spoločnosťou UPS, ktoré je na základe tohto bodu 3 dovolené alebo (iii) že odosielateľ poruší tieto podmienky. V prípade vrátenia balíka zásielky (alebo jej časti) bude odosielateľ zodpovedný aj za všetky uplatniteľné poplatky za prepravu vypočítané v súlade s platnými komerčnými sadzbami spoločnosti UPS.

3.5 Ak odosielateľ predloží spoločnosti UPS balík, ktorý nespĺňa akékoľvek z obmedzení uvedených hore v bode 3.1 bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti UPS, spoločnosť UPS neuhradí žiadne straty akokoľvek vzniknuté, ktoré môže odosielateľ utrpieť v súvislosti s prepravou balíka spoločnosťou UPS (bez ohľadu na to, či taký nesúlad bol spôsobený alebo prispel k strate i pri akejkoľvek nedbanlivosti, okrem úmyselného zneužitia, spoločnosťou UPS alebo akejkoľvek nedbanlivosti, vrátane úmyselného zneužitia svojich zamestnancov, dodávateľov alebo zástupcov) a ak spoločnosť UPS nepozastaví prepravu z dôvodu povoleného týmito podmienkami, odosielateľ nie je oprávnený dostať akúkoľvek refundáciu za poplatky za prepravu, ktoré zaplatil. Spoločnosť UPS si môže uplatniť nárok v súlade s takýmto nedodržaním podmienok.

3.6 Ak po pozastavení prepravy balíka alebo zásielky v súlade s týmito ustanoveniami spoločnosť UPS nedokáže v priebehu primeraného času získať pokyny odosielateľa na naloženie s balíkom alebo zásielkou, alebo identifikovať odosielateľa alebo akúkoľvek inú osobu oprávnenú k tovaru (majúc za potrebu otvoriť balík), spoločnosť UPS má právo zničiť alebo predať balík alebo zásielku podľa svojho vlastného uváženia. Výnosy z takéhoto predaja sa najprv použijú na všetky poplatky, náklady alebo výdavky (vrátane úrokov) neuhradených v súvislosti s balíkom alebo zásielkou, alebo inak od dotknutého odosielateľa. Akýkoľvek zostatok pripadá k dobru odosielateľovi.

3.7 Pokiaľ to právny poriadok nezakazuje, spoločnosť UPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorýkoľvek balík, odovzdaný jej na prepravu.,

 

4. Colné odbavovanie

V prípade, ak si balík vyžaduje colné odbavenie, odosielateľ je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť, že príjemca poskytne úplnú a správnu dokumentáciu na tento účel, avšak spoločnosť UPS bude jednať v mene, na náklady a na zodpovednosť odosielateľa alebo prijemcu pri colnom odbavovaní. Rozumie sa, že v prípade zásielok, u ktorých je miesto odoslania a miesto určenia na tom istom colnom území, spoločnosť UPS vybaví colné odbavenie iba ak na to dostane pokyn. Odosielateľ tiež súhlasí, že spoločnosť UPS môže byť považovaná za príjemcu balíka alebo zásielky výhradne na účel vymenovania colného deklaranta na uskutočnenie prípadného colného odbavenia, pokiaľ to právne predpisy dovoľujú.

 

5. Platba

5.1 Sadzby za prepravu a za iné služby sú špecifikované v Sadzobníkoch a ak nebudú zaplatené pred odoslaním, všetky poplatky musia byť zaplatené do 7 dní od prijatia faktúry alebo v priebehu takej inej lehoty, akú si odosielateľ mohol písomne dohodnúť so spoločnosťou UPS. UPS môže overiť skutočnú a/alebo rozmerovú hmotnosť zásielky a ak je väčšia ako deklarovaná hmotnosť, z tohto dôvodu účtovať naviac. Ak sa nepreukáže iné, faktúra sa na tento účel bude považovať za prijatú tri pracovné dni po dátume faktúry.

5.2 Ak: a) sa od spoločnosti UPS požaduje zaplatenie akýchkoľvek daní, odvodov alebo zrážok v mene odosielateľa, príjemcu alebo tretej osoby, b) vybraný spôsob účtovania naznačuje, že príjemca alebo tretia osoba by mali platiť akékoľvek poplatky, alebo (c) akékoľvek dane, odvody, pokuty, poplatky alebo výdavky boli vyrubené, či už právom alebo nie vládnymi orgánmi alebo ich spoločnosť UPS musí zaplatiť z akéhokoľvek dôvodu vrátane neposkytnutia správnej informácie a dokumentácie alebo akýchkoľvek povolení alebo súhlasov potrebných v súvislosti s prepravou zo strany odosielateľa alebo príjemcu, odosielateľ bude spoločne a nerozdielne zodpovedať spoločnosti UPS spolu s príjemcom a tretími stranami za túto sumu. V prípade, ak z vybraného spôsobu účtovania bude vyplývať, že platba má byť najskôr účtovaná príjemcovi alebo akejkoľvek tretej osobe (bez ohľadu na zmluvnú zodpovednosť odosielateľa za platbu), spoločnosť UPS uplatní nárok na zaplatenie predmetnej platby najskôr voči príjemcovi a/alebo tretej osobe.. V prípade, že predmetná platba nie je bezprostredne plne zaplatená spoločnosti UPS niektorou z vyššie uvedených strán,  je odosielateľ povinný predmetnú platbu zaplatiť spoločnosti UPC na prvú písomnú výzvu spoločnosti UPS. V ostatných prípadoch sa odosielateľ zaväzuje zaplatiť predmetné platby spoločnosti UPS na prvé požiadanie. Spoločnosť UPS nie je povinná samostatne uplatňovať nárok na platbu proti príjemcovi alebo akejkoľvek tretej strane.

5.3 Každá suma, ktorá sa má zaplatiť spoločnosti UPS, ktorá je po termíne splatnosti, bude zaťažená úrokom o 2 % vyšším ako je jednodenná úroková sadzba na medzibankové pôžičky platná v deň splatnosti v krajine, v ktorej sa balík odovzdáva spoločnosti UPS na prepravu, a to od termínu splatnosti do dátumu, keď spoločnosť UPS dostane platbu, bez ohľadu na to, či pred alebo po súdnom rozhodnutí. Nakoniec, UPS si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok za omeškanie maximálne až do výšky ekvivalentu v lokálnej mene zodpovedajúcemu 40 EUR  za každú faktúru.

5.4 Ak odosielateľ, príjemca alebo niektorá iná osoba nezaplatí akúkoľvek sumu na základe týchto podmienok, spoločnosť UPS môže zadržať ktorékoľvek balíky, ktoré prepravuje, až do momentu prijatia platby v plnej výške, alebo môže predať takéto balíky a výnosy využiť na kompenzovanie dlhu v súlade s platnými miestnymi zákonmi. Celý nezaplatený zostatok zostáva splatný.

5.5 Sadzby za prepravu spoločnosti UPS uvedené v Sadzobníku sú vypočítané iba pre prepravu balíkov, ktoré nepresahujú v hodnote miestnej meny ekvivalent sumy 50 000 USD (alebo inú príslušnú hodnotu, ak je nižšia). V prípade, že sa spoločnosť UPS dozvie, že vykonala prepravu balíka prekračujúceho túto sumu bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti UPS, vtedy sa k inak platným sadzbám a poplatkom a akýmkoľvek iným náhradám podľa týchto podmienokuplatní dodatočná prepravná sadzba ekvivalentná 5 % zo sumy presahujúcej 50 000 USD.

 

6. Prerušenie služby

Ak spoločnosť UPS nemôže začať alebo pokračovať v preprave balíka odosielateľa z dôvodu, na ktorý nemá vplyv, UPS tým neporuší svoju zmluvu s odosielateľom, avšak spoločnosť UPS podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane uskutočniteľné za daných okolností, aby začala alebo pokračovala v preprave. Príkladmi udalostí, na ktoré UPS nemá vplyv, sú narušenia leteckej alebo pozemnej prepravy v dôsledku zlého počasia, požiarov a povodní, vojen, nepriateľských akcií a občianskych nepokojov, konania vlády alebo iných verejných orgánov (vrátane bez obmedzenia ciel) a pracovných sporov alebo záväzkov, ktoré majú vplyv na spoločnosť UPS alebo na niektoré iné osoby.

 

7. Záruka vrátenia peňazí

U určitých služieb a miest určenia spoločnosť UPS ponúka záruku vrátenia peňazí na zasielateľské sadzby. Podrobnosti o jej použiteľnosti, podmienkach a o príslušných časoch doručenia a najneskoršieho prijatia pre príslušnú službu a miesto určenia sú také, aké sú uvedené v Sadzobníkoch na webovej lokalite spoločnosti UPS (www.ups.com), vždy ako platné v čase prevzatia tovarov na prepravu a môžu byť potvrdené aj kontaktom s miestnym telefonickým strediskom služieb spoločnosti UPS. Aby nevznikli pochybnosti, je zodpovednosť spoločnosti UPS podľa záruky vrátenia peňazí obmedzená na predošlé a záruka nevytvára akúkoľvek formu záväzku alebo vyhlásenia, že zásielka príde do určitého času.

 

8. Dobierka (COD – Collect on Delivery)

Pre určité destinácie, o ktorých informuje miestne telefonické stredisko služieb spoločnosti UPS, poskytuje spoločnosť UPS službu COD po zaplatení dodatočného poplatku stanoveného v Sadzobníkoch. Ak odosielateľ využije túto službu, ktorá podlieha ustanoveniam špecifikovaným dolu (vrátane ustanovení súvisiacich s valutovou konverziou), vyinkasuje spoločnosť UPS v mene odosielateľa COD sumu uvedenú v nákladnom liste.

Sumy COD musia byť špecifikované na nákladnom liste v EUR alebo v obežive krajiny určenia, ak je iné ako EUR. V prípade, ak budú ktorékoľvek zo súm COD špecifikované na nákladnom liste vyinkasované od príjemcu a/alebo zaplatené odosielateľovi uvedené v navzájom odlišných obeživách, bude konverzia (resp. konverzie) urobená v takom výmennom kurze (resp. kurzoch), aké môže spoločnosť UPS primerane určiť.

Spoločnosť UPS neprijíma zodpovednosť za akékoľvek kurzové riziká.

8.1 Hotovostné COD – Pokiaľ má UPS pokyn na nákladnom liste v súlade s príslušnými smernicami UPS, aby prijala len hotovosť, UPS bude inkasovať len hotovosť v mene krajiny určenia. Pokiaľ sa inkasuje hotovosť, maximálna inkasovateľná suma v tejto forme v mene odosielateľa je ekvivalent 5 000 USD v lokálnej mene na príjemcu a deň. Neodporujúc vyššie uvedenému pravidlu inkasovateľná suma v hotovosti v mene odosielateľa od príjemcov nachádzajúcich sa v nasledujúcich krajinách pre zásielky COD nesmie prekročiť príslušné sumy na príjemcu a deň: Belgicko: 3 000 EUR; Španielsko: 2 499 EUR; Grécko: 500 EUR; Portugalsko: 1 000 EUR; Taliansko: 2 999 EUR; Francúzsko: 1 000 EUR; Rumunsko: 10 000 RON pre osoby, 5 000 RON pre právne subjekty; Švédsko: 3 000 SEK, Poľsko: 15 000 PLN. Ak dopravca stanoví sumu COD presahujúcu tieto limity, UPS má automaticky právo prijať šeky na celú sumu, alebo na akúkoľvek jej časť.

Ďalšie obmedzenia môžu občas platiť v určitých krajinách; podrobnosti týchto obmedzení budú stanovené buď v Príručkách, alebo na webovskej stránke UPS (www.ups.com).

Ak odosielateľ stanoví sumu COD presahujúcu tieto limity, UPS má automaticky právo prijať šeky na celú sumu, alebo na akúkoľvek jej časť.

8.2 Šeková COD – Ak nákladný list nedáva spoločnosti UPS jasný pokyn (ktorý je v súlade s platnými smernicami spoločnosti UPS), aby akceptovala iba hotovosť, spoločnosť UPS môže akceptovať platbu buď v hotovosti (s prihliadnutím na obmedzenia uvedené v časti 8.1) alebo akýmkoľvek druhom šeku vystaveným na odosielateľa, ktorý je uznávaný v krajine určenia zásielky. V prípade, ak spoločnosť UPS akceptuje šeky, maximálna inkasovateľná suma v akejkoľvek forme nemôže prekročiť ekvivalent 50 000 USD na jeden balík (alebo inú príslušnú hodnotu, ak je nižšia). V prípade, ak je spoločnosti UPS dovolené akceptovať šek, môže prijať šek denominovaný v EUR alebo v miestnej peňažnej mene krajiny určenia, ak je iná ako EUR.

8.3 Platba zinkasovanej sumy COD – V prípade, ak spoločnosť UPS inkasuje hotovosť, spoločnosť UPS zaplatí odosielateľovi ekvivalentnú sumu v miestnej peňažnej mene krajiny, v ktorej bola zásielka odovzdaná spoločnosti UPS na prepravu. Spoločnosť UPS môže uskutočniť takéto platby súm COD buď peňažným prevodom na ktorýkoľvek bankový účet oznámený spoločnosti UPS odosielateľom alebo vystavením šeku v prospech odosielateľa.

Akékoľvek šeky v prospech odosielateľa, vystavené buď spoločnosťou UPS ako sa definuje vyššie, alebo prijímateľom, a zinkasované spoločnosťou UPS podľa odseku 8.2, môžu byť buď odoslané odosielateľovi obyčajnou poštou na riziko odosielateľa, alebo odovzdané odosielateľovi alebo ktorejkoľvek inej osobe, ktorá preukáže oprávnenie na akceptovanie šeku za odosielateľa.

8.4 V prípade, ak odosielateľ nedostane sumy COD, odosielateľ je povinný písomne informovať spoločnosť UPS do 45 dní od dátumu dodávky príslušného balíka.

8.5 Odosielateľ odškodní spoločnosť UPS za všetky straty, výdavky a nároky uplatnené voči spoločnosti UPS príjemcom alebo inou osobou, vzniknuté v prípade, ak spoločnosť UPS nedodá balík z toho dôvodu, že príjemca nezaplatí sumu COD v náležitej forme alebo ak odmietne akceptovať balík.

8.6 Zodpovednosť spoločnosti UPS vo vzťahu k sume, ktorá sa má vyinkasovať, neprekročí buď príslušnú maximálnu sumu, ktorá má byť vyinkasovaná za týchto podmienok, alebo sumu COD uvedenú na nákladnom liste, pričom platí menšia z týchto súm. Okrem toho suma COD nesmie v žiadnom prípade prekročiť hodnotu tovarov v mieste ich určenia, plus platné poplatky za prepravu. Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti, suma COD nepredstavuje vyhlásenie hodnoty na účely odseku 9.4 ani inak, a preto neovplyvňuje ručenie spoločnosti UPS za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo omeškanie samotných tovarov. Spoločnosť UPS neakceptuje žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nečestné alebo podvodné konanie v mene príjemcu vrátane, avšak bez obmedzenia na, predloženie podvodného šeku alebo šeku, ktorý sa neskôr preukáže nekrytý, ani za šeky nesprávne vystavené príjemcom.

 

9. Zodpovednosť

9.1 Tam, kde platí Varšavský dohovor alebo Dohovor CMR alebo iné štátne predpisy, ktoré vykonávajú uvedené dohovory (pre zjednodušenie pod názvom Nariadenia dohovorov), alebo tam, kde sa uplatňujú (a do miery, do ktorej sa uplatňujú) iné záväzné štátne predpisy, sa zodpovednosť UPS riadi a bude obmedzená platnými nariadeniami.

9.2 Tam, kde neplatia Nariadenia dohovorov ani iné záväzné štátne predpisy, spoločnosť UPS bude zodpovedná len za to, že nevykonávala svoje povinnosti s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane a jej zodpovednosť sa bude výhradne riadiť týmito podmienkami a (okrem prípadov zranenia alebo smrti osôb) bude obmedzená na preukázané škody v hodnote, ktorá sa rovná ekvivalentu 85 EUR v miestnej mene na jednu zásielku, ak odosielateľ neuviedol vyššiu hodnotu podľa odstavca 9.4 nižšie.

9.3 Ak nárokujúca strana (alebo iná osoba, ktorá odvodzuje svoje právo na reklamáciu od nárokujúcej strany) spôsobila alebo prispela k akejkoľvek strate, škode alebo oneskoreniu zásielky či balíka, môže byť akýkoľvek záväzok vyplývajúci zo zodpovednosti spoločnosti UPS za toto (obmedzený tak, ako je uvedené vyššie) znížený alebo zrušený v súlade so zákonmi vzťahujúcimi sa na spoluvinu pri nedbalosti.

9.4 Ak ustanovenia odstavca 9.5 nestanovia inak, môže sa na odosielateľa vzťahovať vyššia hranica odškodného, než poskytuje UPS podľa odstavca 9.2 vyššie, alebo ktorá môže byť poskytnutá na základe Nariadení konvencií alebo iným záväzným štátnym právom. Odosielateľ si ju môže zabezpečiť tak, že uvedie vyššiu hodnotu na nákladnom liste a zaplatí dodatočné poplatky uvedené v Sadzobníkoch. Ak odosielateľ uvedie vyššiu hodnotu pre prepravu a zaplatí dodatočné poplatky, obmedzí sa zodpovednosť UPS len na preukázané škody nepresahujúce uvedenú hodnotu. Hodnota zmieneného tovaru nesmie v žiadnom prípade prekročiť hranice určené v odstavci 3.1 (ii).

9.5 Okrem prípadov, kde Nariadenia dohovorov alebo iné záväzné štátne predpisy vyžadujú inak, UPS nepreberá zodpovednosť za čisto ekonomické straty, ako náklady za alternatívny spôsob prepravy, stratu zisku, stratu obchodných príležitostí alebo stratu tržieb spôsobených nemožnosťou používania, ktorá vyplýva zo straty, poškodenia alebo oneskorenia zásielky či balíka, bez ohľadu na to, či bola v súvislosti s uvedenou zásielkou deklarovaná jej hodnota podľa odstavca 9.4.

UPS nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek škodu alebo stratu akejkoľvek zásielky.

 

10. Doručenie

Spoločnosť UPS môže doručiť zásielku príjemcovi menovite uvedenému na nákladnom liste alebo ktorejkoľvek inej osobe, ktorá vyzerá oprávnená na prevzatie doručenia zásielky v mene príjemcu (ako sú osoby nachádzajúce sa v tých istých objektoch ako príjemca alebo susedia príjemcu). Ak príjemca nie je k dispozícii, môže byť balík ponechaný v poštovej schránke príjemcu, ak je na to vhodná. Príjemca musí byť informovaný o každom alternatívnom spôsobe doručenia prostredníctvom oznámenia  zanechaného v jeho priestoroch. Ak nie je s odosielateľom dohodnuté inak, UPS môže aplikovať akékoľvek alternatívne spôsoby doručenia vybrané príjemcom v súlade s Podmienkami UPS Môj výber služieb alebo akékoľvek iné dohody medzi spoločnosťou UPS a príjemcom. Tieto alternatívne spôsoby doručenia zahŕňajú, bez obmedzenia, presmerovanie doručenia balíka na alternatívnu adresu (vrátane UPS Access Point), ktorý autorizuje kuriéra nechať balík v priestoroch príjemcu, zmeniť službu, ktorú vybral odosielateľ alebo preplánovanie doručenia. Odosielateľ tiež súhlasí s tým, príjemca môže získať informácie o doručení balíka. Odosielateľ sa výslovne vzdáva každého nároku voči UPS vyplývajúceho z toho, že spoločnosť UPS dodržiavala akékoľvek inštrukcie poskytované príjemcom. Spoločnosť UPS môže použiť elektronické zariadenie na získanie dokladu o doručení a odosielateľ súhlasí, že nebude mať námietky iba na tom základe, že príslušné informácie boli získané a uložené v elektronickej forme, ak sa spoločnosť UPS bude spoliehať na jeho tlačenú kópiu ako dôkaz. Okrem prípadov, kde Nariadenia dohovorov alebo iné záväzné vnútroštátne právne predpisy požadujú niečo iné, neprijíma spoločnosť UPS žiadnu zodpovednosť za žiadnych okolností za pozastavenie prepravy, presmerovania doručenia ( či už inému príjemcovi alebo na inú adresu ako je uvedené na nákladnom liste ) alebo vrátenie balíka jeho odosielateľovi, a v prípade ak sa spoločnosť UPS o to pokúsi, ale sa jej to nepodarí, nenesie žiadnu zodpovednosť za takýto neúspech a ani akékoľvek straty týmto vyvolané.

 

11. Ochrana údajov

11.1 UPS má právo spracovať údaje poskytnuté odosielateľom alebo príjemcom v súvislosti s prepravou UPS, preniesť tieto údaje iným spoločnostiam skupiny a dodávateľom UPS, vrátane do iných krajín, ktoré nemusia mať rovnaký stupeň ochrany údajov ako krajina, v ktorej sa zásielka predkladá UPS, a nechať ich tam spracovať, ak a v rozsahu, v ktorom je prenos a spracovanie údajov v týchto krajinách potrebné pre vykonanie dohodnutých prepravných služieb.

Odosielateľ zaručuje, že (i) získal osobné údaje, ktoré odosielateľ poskytol UPS pre zásielku, zákonným spôsobom, (ii) je oprávnený poskytnúť tieto dáta UPS, vrátane ak a v rozsahu, v ktorom je prenos a spracovanie údajov v týchto krajinách potrebné pre vykonanie dohodnutých prepravných služieb, a (iii) získal informovaný a špecifický súhlas od príjemcu, že UPS môže príjemcovi odoslať e-mail a iné oznámenia týkajúce sa dohodnutých prepravných služieb.

UPS využíva osobné údaje poskytnuté odosielateľom v súlade s Privacy Notice(Oznámenie o ochrane súkromia) UPS zverejnené na webovskej stránke UPS na [https://www.ups.com/sk/sk/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page](https://www.ups.com/sk/sk/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page).

11.2 Okrem toho odosielateľ zaručuje, že riadne informoval príjemcu, že UPS môže použiť osobné údaje príjemcu v súlade s vyššie uvedeným prepojeným oznámením o ochrane súkromia platným v čase odoslania vzhľadom na využitie iné, než je stanovené v odseku 11.1 vyššie.

 

12. Reklamačný postup – Premlčanie

Všetky reklamácie voči UPS musia byť vystavené písomne čo najskôr a v každom prípade do 14 dní po prijatí zásielky, ak zásielka bola poškodená (vrátane čiastočnej straty zásielky) a v prípade straty do 60 dní od odovzdania UPS na prepravu. Okrem toho, všetky nároky voči UPS v súvislosti s akoukoľvek zásielkou sa premlčujú, ak právny proces nebol začatý a UPS o ňom nebola písomne oboznámená do ôsmich mesiacov od dátumu doručenia príslušného tovaru alebo v prípade nedodania zásielky do ôsmich mesiacov od plánovaného doručenia zásielky. Táto podmienka nemá vplyv na práva odosielateľa, ktoré môže mať podľa Nariadení konvencií alebo iných záväzných štátnych práv.

 

13. Úplná dohoda & oddeliteľnosť

Zámerom spoločnosti UPS je, že všetky podmienky zmluvy medzi ňou a odosielateľom sú obsiahnuté v tomto dokumente a v Sadzobníkoch a tabuľkách zón. Ak si odosielateľ želá spoliehať sa na akúkoľvek odchýlku od týchto podmienok, musí zaručiť, že bude zaznamenaná v písomnej forme a podpísaná odosielateľom aj v mene spoločnosti UPS pred prevzatím zásielky na prepravu spoločnosťou UPS. Ak je akákoľvek časť týchto podmienok nevymáhateľná, nemá to vplyv na vymáhateľnosť ktorejkoľvek inej časti.

 

14. Rozhodujúce právo

Tieto podmienky sa musia vo všetkých ohľadoch riadiť zákonmi krajiny, v ktorej je zásielka odovzdaná spoločnosti UPS na prepravu.


Novinky

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko