Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana súkromia fyzických osôb predstavuje základy ľudských práv, ktorej venujeme náležitú pozornosť a dbáme na jej ochranu a bezpečnosť pri spracúvaní ochrany osobných údajov.

Tento dokument nazvaný Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, o spôsobe kontaktovania nás a o ďalších dôležitých informáciách sa dozviete na našej internetovej stránke www.sps-sro.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sme pre Vás ako fyzickú osobu, ktorej spracúvame osobné údaje (ďalej len „dotknutá osoba“) pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

INFORMAČNÉ POVINNOSTI a žiadosti

Kontaktné údaje

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3215/B (ďalej aj „SPS“ alebo „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

 • na adrese: Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

V prípade písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti SPS, na obálku prosím uveďte text „GDPR – zodpovedná osoba“.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby:

Práva dotknutých osôb možno označiť ako základný fundament vyplývajúci z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

Právo na prístup k údajom [čl. 15 Nariadenia]

Máte právo získať potvrdenie od spoločnosti SPS informácie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti SPS poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť SPS nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie [čl. 16 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov alebo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, ktoré o Vás vedieme. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) [čl. 17 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti požiadať bez zbytočného odkladu o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (t. j. namietanie proti oprávnenému alebo verejného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť SPS) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (t. j. priamy marketing);
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť SPS podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia (t. j. súhlas dieťaťa).

Spoločnosť SPS nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť SPS podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti SPS;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania [čl. 18 Nariadenia]

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (t. j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžeme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
 • ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
 • potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21ods. 1 Nariadenia (t. j. oprávnený alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti SPS prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť SPS môže ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 • len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť SPS o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov [čl. 20 Nariadenia]

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti SPS k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami (t. j. elektronicky).

Právo namietať [čl. 21 Nariadenia]

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), zaslaním písomnej žiadosti elektronicky na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@sps-sro.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti SPS.

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou, ak nastanú tieto dve situácie:

 • spoločnosť SPS preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť SPS potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ak Vaše osobné údaje používame aj na iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, s výnimkami danými zákonom o poštových službách, proti ktorému ste nám podali Vaše námietky.

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania [čl. 22 Nariadenia]

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Hore uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou SPS,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť SPS podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu [čl. 7 Nariadenia]

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na právnom základe Vášho udeleného súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať za rovnakých podmienok akým bol súhlas udelený. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:

 • e-mailom na zodpovednaosoba@sps-sro.sk,
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti SPS s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu [čl. 77 Nariadenia]

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 4826/12

820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

 

Uplatnenie Vašich práv [čl. 12 Nariadenia]

Spoločnosť SPS poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, za predpokladu že dotknutú osobu je preukázateľne schopný identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie spoločnosť SPS nie je povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť SPS tak predchádza k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti SPS alebo na pobočkách spoločnosti SPS,
 • poštou.

Formulár žiadosti o uplatnenie práv k osobným údajom je dostupný na webovej stránke http://www.sps-sro.sk/sk/O-spolocnosti/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni v sídle spoločnosti SPS na Seneckej ceste 1, 900 28 v Ivanke pri Dunaji.

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

Spoločnosť SPS má na vybavenie Vašej žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Spoločnosť SPS informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje potrebujeme na poskytnutie požadovanej služby.

 

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

DORUČOVANIE ZÁSIELOK PRÍJEMCOM

Účel:                                  Osobné údaje spracúvame za účelom doručenia zásielky konkrétnej fyzickej osobe / právnickej osobe uvedenej na zásielke. Pri doručovaní zásielky je nevyhnutná Vaša identifikácia na základe kontroly totožnosti osoby, ktorej je zásielka odovzdávaná.

Právny titul:                          oprávnený záujem vyplývajúci zo zákona o poštových službách.

Oprávnený záujem:            Riadne a efektívne poskytovanie poštových služieb nemožno dosiahnuť bez súčasného spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, keďže absolútnym základom a predpokladom riadneho a zákonného vykonávania tejto podnikateľskej činnosti je, aby boli poštové zásielky doručované len osobám oprávneným na ich prijatie, pokiaľ možno včas, pri zachovaní poštového tajomstva a v súlade s ďalšími zákonnými požiadavkami či požiadavkami zákazníkov.

Doba uchovávania:            Doručovacie hárky uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich odo dňa doručenia zásielky.

 

 

DORUČOVANIE A EVIDENCIA ZÁSIELOK Z/DO TRETÍCH KRAJÍN A PRECLENIE TOVARU

Účel:                                      Osobné údaje spracúvame za účelom doručenia zásielok z/do tretích krajín, zároveň ak sa vyžaduje preclenenie daného tovaru.

Právny titul:                          oprávnený záujem vyplývajúci zo zákona o poštových službách.

Oprávnený záujem: Spoločnosť SPS je povinná oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu na ich písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie colného dohľadu, najmä údaje o došlých zásielkach z tretieho štátu a odoslaných zásielkach do tretieho štátu, údaje o odosielateľoch a príjemcoch týchto zásielok a o tovare v nich prepravovanom, alebo umožniť získať tieto údaje priamo v poštovom podniku a ich správnosť na mieste overiť. V súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa v súlade so Zákonom o poštových službách a tiež na účely plnenia povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 199/2004 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“), Nariadenia EP a Rady č. 952/2013 – Colný kódex Únie a súvisiacich predpisov je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje odosielateľov, adresátov, ich oprávnených zástupcov, podávateľov, oprávnených príjemcov, fyzických osôb a to za účelom realizácie doručovania zásielok a ich odovzdania oprávneným osobám a vedenia s tým súvisiacej evidencie nevyhnutnej pre riadny a efektívny výkon tejto činnosti.

Doba uchovávania:            Doručovacie hárky uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich odo dňa doručenia zásielky.

 

REKLAMÁCIE / SŤAŽNOSTI

Účel:                                      Reklamácie / Sťažnosti si môžete uplatniť na webovej stránke spoločnosti SPS (www.sps-sro.sk) alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu na tel. čísle 16 877. Pri vybavení reklamácií sa bude postupovať podľa Obchodných podmienok spoločnosti SPS a v zmysle platnej právnej legislatívy. Osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi.

Právny titul:                          plnenie zákonných povinností, a to napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, poštový zákon a iné.

Doba uchovávania:            Dokumenty týkajúce sa reklamácie uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po ukončení reklamácie.

 

CALL CENTRUM – VYBAVENIE POŽIADAVKY VOLAJÚCEHO

Účel:                                      Spoločnosť SPS prijala opatrenie s cieľom zaznamenávať príslušné telefonické rozhovory. Zaznamenávajú sa telefonické rozhovory, ktoré sa týkajú poskytovania služieb, ako aj pokynov klientov/kupujúcich pri prijímaní objednávok za účelom doručenia zásielok a nahlásení reklamácií.

Právny titul:                          oprávnený záujem

Oprávnený záujem:            Vybavenie požiadavky volajúceho je absolútne nevyhnutné, keďže len takýmto spôsobom možno zabezpečiť ich riadne, rýchle a efektívne vybavenie, a tým aj uspokojenie požiadaviek zákazníkov či potenciálnych zákazníkov, alebo tretích osôb (t.j. príjemcom a odosielateľom), resp. ochranu ich práv a oprávnených záujmov.

Doba uchovávania:            Hlasový záznam uchovávame po dobu 30 dní odo dňa uskutočnenia telefonického hovoru alebo do zaplnenia disku.

 

ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ

Účel:                                      Pri výnimočných príležitostiach spoločnosť SPS organizuje súťaže, do ktorých sa môže fyzická osoba zapojiť a vyhrať vecné ceny. O prebiehajúcej súťaži sú prístupné informácie na webovej stránke spoločnosti SPS alebo na sociálnych sieťach (napr. Facebook,..).

Právny titul:                          súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania:            6 mesiacov od skončenia súťaže

Podmienky spracúvania osobných údajov sú upravené v každom štatúte.

 

SÚDNE SPORY

Účel:                                      V niektorých prípadoch sme nútení obrátiť sa na súd, aby sme si mohli uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy. Najčastejšie sa vymáhajú nároky vyplývajúce z neplnenia si zmluvných povinností.  

Právny titul:                          plnenie zákonných povinností

Doba uchovávania:            10 rokov nasledujúcich po právoplatnom rozhodnutí súdu

 

EVIDENCIA OBCHODNEJ A ÚČTOVNEJ AGENDY

Účel:                                      Spoločnosť SPS ako regulovaný subjekt podlieha daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame Vaše osobné údaje.

Právny titul:                          plnenie zákonných povinností

Doba uchovávania:            po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú.

 

ŽIADOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

Účel:                                      Na to, aby sme mohli vyhovieť Vašej žiadosti, je potrebné aby ste sa nám identifikovali a na základe toho Vám vieme poskytnúť odpoveď.

Právny titul:                          plnenie zákonných povinností

Doba uchovávania:            5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosť SPS vykonáva aj na základe oprávneného záujmu. V tomto prípade spoločnosť SPS podniká také kroky, že vplyv na Vaše súkromie je obmedzený na minimum a nie je tým narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami spoločnosti SPS a Vašim súkromím.

profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá pozostáva z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Automatizované spracúvanie osobných údajov zahŕňa operácie, ktoré sa vykonávajú buď úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami: uchovávanie údajov, vykonávanie logických alebo aritmetických operácií s týmito údajmi, ich zmeny, výmaz, vyhľadanie alebo šírenie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované (individuálne) spracúvanie osobných údajov, vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre Dotknutú osobu právne účinky alebo by Dotknutú osobu významne ovplyvňovalo z hľadiska jej práv a slobôd.

príjemcovia osobných údajov

Vo výnimočných prípadoch sa Vaše osobné údaje môžu sprístupňovať mimo spoločnosti SPS, a to najmä vtedy ak nám takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Skupina podnikov

V rámci poskytovania prepravných služieb spolupracujeme v skupine podnikov zameraných na doručovanie. Táto skupina podnikov si poskytuje potrebnú súčinnosť na doručovanie zásielok. Do skupiny podnikov zaraďujeme:

SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI:

·         OVERSEASTRADE

·    IN TIME, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621, zap. v OR OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 4376/B. V rámci tejto skupiny prichádza k zdieľaniu osobných údajov,

·         EXPRESS ONE HUNGARY,

·         CITY EXPRESS,

·         SCANPOINT SLOVAKIA,

·         M&BM EXPRESS.

MATERSKÉ SPOLOČNOSTI:

·         Österreichische Post AG (Rakúska pošta) je poskytovateľom logistických a poštových služieb v Rakúsku,

·         Post  & CO Vermietungs OG,

·         Post 002 Finanzierungs.

 

AUTORIZOVANÝ SUBJEKT:

·         United Parcel Service (UPS), kuriérska spoločnosť v Spojených štátoch.

Pri zdieľaní osobných údajov medzi členmi skupiny dbáme na dodržiavanie všetkých požiadaviek ochrany osobných údajov a ostatných právnych predpisov tak, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Dodávatelia a obchodní partneri

Určité činnosti si vykonávame prostredníctvom našich dodávateľov, ktorý môžu v určitých prípadoch pre spoločnosť SPS spracúvať Vaše osobné údaje. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť, tak aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov technickými a organizačnými opatreniami. Medzi spoločnosťou SPS a dodávateľmi sa uzatvárajú zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré bližšie špecifikujú podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, nie však len:

·         Spoločnosť, poskytujúca serverové služby, ktoré slúžia na ukladanie dát,

·         Spoločnosť, poskytujúca archivačné služby,

·         Spoločnosti, poskytujúce IT riešenia (napr. administrácia a vývoj softwarových programov),

·         Kuriéri, ktorí zabezpečujú doručenie,

·         Spoločnosti, zabezpečujúce prepravu (linehaul),

·         Spoločnosť, zabezpečujúca odosielanie SMS správ.

Orgány poverené výkonom dohľadu:

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad na ochranu osobných údajov, Slovenská obchodná inšpekcia a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv:

V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy:

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, Finančná správa SR. Colný úrad a iné.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audit, archív a iné.

doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, tak po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Deklarujeme, že stanovená doba uchovávania osobných údajov rešpektuje a vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

záverečné ustanovenia

Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti podľa zmien v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke www.sps-sro.sk. V prípade ak príde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, a to v spôsobe spracovania osobných údajov, Spoločnosť SPS informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto Zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@sps-sro.sk.

Informácia o ochrane osobných údajov je platná ku dňu 01.01.2020.

(verzia_1.2)


Novinky

16. 12. 2021

Kontaktné strediská

Naša sieť 26 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko