Obchodné podmienky

Obchodné podmienky expresnej doručovateľskej služby Slovak Parcel Service, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1       Zásielky expresnej doručovateľskej služby sú expresné zásielky tuzemského styku. Sú vyberané, prepravované a dodávané najrýchlejším spôsobom. Službu v tuzemskom styku poskytuje spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. (ďalej len SPS alebo Dopravca).

1.2       Medzi expresné služby tuzemského styku patria:

                        - služba Expres

                        - služba Do 12:00

                        - služba Do 9:00

                        - Sobotné doručenie

                        - Doplnková služba Dobierka

                        - Doplnková služba Spätný dokument

                        - Doplnková služba Telefonické avízo

                        - Doplnková služba SMS notifikácia

                        - Doplnková služba SPS Parcel Shop

1.3       Zásielky sú vyberané v servisných strediskách spoločnosti SPS alebo prostredníctvom poverených spolupracovníkov spoločnosti SPS na mieste dohodnutom s odosielateľom.

1.4       Podávanie, zber, prepravu, dodávanie zásielok a cenotvorbu prepravných sadzieb zabezpečuje spoločnosť SPS v zmysle týchto Obchodných podmienok.

1.5       Základné pojmy

Dopravca je spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., ktorá uskutočňuje vyzdvihnutie, prepravu a doručenie zásielok.

Príjemca je osoba, ktorá je na zásielke označená ako Príjemca. (ďalej len Príjemca)

Odosielateľ je osoba, ktorá je na zásielke označená ako Odosielateľ. (ďalej len Odosielateľ“)

Zásielka (ďalej ako Zásielka) je vec alebo súbor vecí, ktoré prevzal Dopravca na prepravu, ktoré sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia).

Zásielka na dobierku (ďalej len Dobierka) je vec alebo súbor vecí, ktoré prevzal Dopravca na prepravu za účelom ich doručenia. V prípade Dobierky je Dopravca povinný na základe pokynov Odosielateľa vybrať od Príjemcu Zásielky príslušný finančný obnos. Tento finančný obnos je pohľadávkou Odosielateľa voči Dopravcovi a Dopravca ho poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo je oprávnený započítať ho s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi.

SPS Parcel Shop sú priestory SPS alebo zmluvného partnera SPS, v ktorých je Príjemcovi umožnený osobný odber Zásielky alebo osobné podanie Zásielky.

Zmluvný partner SPS je subjekt, s ktorým má SPS uzavretú platnú Zmluvu o spolupráci pre službu  SPS Parcel Shop, na osobné podanie a osobný odber  Zásielok.

 

2. Doby dopravy

2.1       Za včasnú distribúciu zásielok sa považuje jej dodanie alebo avizovanie dodania na adresu Príjemcu:

            -           pre zásielky služby Expres nasledujúci pracovný deň po dni vybrania

                        zásielky, najneskôr do 18:00,

            -           pre zásielky služby Do 12:00 - nasledujúci pracovný deň po dni vybrania

                        zásielky, najneskôr do 12:00 hod.,

            -           pre zásielky služby Do 9:00 - nasledujúci pracovný deň po dni vybrania

                        zásielky, najneskôr do 9:00 hod.,

            -           pre zásielky služby Sobotné doručenie dodanie alebo avizovanie

                        dodania zásielky vybranej v predchádzajúci pracovný deň v sobotu.

2.2 Avizovaním dodania sa rozumie pri neúspešnom pokuse o doručenie zásielky zanechanie písomného oznámenia Príjemcovi o vykonanom pokuse o doručenie zásielky.

 

3. Zasielacie podmienky

3.1       Zásielky je možné zasielať do ktoréhokoľvek miesta v Slovenskej republike.

3.2       Maximálna hmotnosť jedného balíka (kusu) nesmie presiahnuť hmotnosť 70 kg a maximálne rozmery jedného balíka (kusu) nesmú presiahnuť dĺžku 270 cm a súčet obvodu a dĺžky nesmie presiahnuť 330 cm. Ak balík presahuje hmotnostné alebo rozmerové limity uvedené vyššie  Dopravca si vyhradzuje právo zásielku vrátiť Odosielateľovi.

3.3       Každá Zásielka musí byť zabalená a uzatvorená spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe, ako aj spôsobu a dobe dopravy Zásielky. Ďalej  musí byť Zásielka zabezpečená tak,  aby s ňou mohla manipulovať jedna osoba a aby bola minimalizovaná možnosť jej poškodenia prepravou na valčekovej dráhe. Obal Zásielky a uzávera musia chrániť obsah voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou manipuláciou a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez zanechania zrejmej stopy poškodenia. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými časťami tovaru). Na spodok a vrch škatule treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave. Je neprípustné zväzovať viac balíkov alebo vecí do jednej zásielky. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie Zásielky. Odosielateľ nesie zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu Zásielky.

3.4       Označenie Krehký tovar nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie so Zásielkou, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označená Zásielka bola dôkladne zabalená. Spoločnosť SPS nie je povinná riadiť sa pri manipulácii so zásielkami značením orientácie balíkov (napríklad šípka Hore alebo označenie Touto stranou dole).

3.5       Tovar na opravu, výmenu, alebo tovar, ktorého poškodenie zákazník reklamuje je potrebné zasielať vždy v originálnom obale a všetky už použité prepravné štítky musia byť Odosielateľom z obalu odstránené.

3.6       V prípade zasielania tekutín je potrebné uprednostniť plastové obaly pred sklenenými a okolo obalov umiestniť absorpčný materiál, v prípade použitia sklených obalov na tekutiny je potrebné použiť Dopravcom predávané špeciálne kartónové obaly určené na prepravu tekutín.

3.7       Zásielka musí byť zabalená a uzatvorená tak, aby neohrozovala zdravie spolupracovníkov spoločnosti SPS a aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo, ak obsahuje veci, ktoré by mohli poraniť spolupracovníkov spoločnosti SPS, ktorí s ňou manipulujú, aby neznečistila alebo nepoškodila ostatné Zásielky alebo zariadenie spoločnosti SPS.

3.8       Z prepravy sú vylúčené nezabalené Zásielky a Zásielky, ktoré nie sú zabezpečené alebo zabalené spôsobom, zodpovedajúcim ich hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu,  hlavne krehkosti alebo, pri ktorých chýbajú údaje o Odosielateľovi alebo Príjemcovi, Zásielky, ktoré sú zjavne poškodené, Zásielky, ktoré obsahujú: peniaze, šeky, ceniny, šperky (okrem šperkov a hodiniek s maloobchodnou hodnotou do 100 EUR za balík, ktoré neobsahujú vzácne kovy a drahokamy), drahé kovy, kreditné karty, doklady, cenné papiere, drahé kamene, perly, umelecké predmety, zbierky, starožitnosti, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, živočíchy, pozostatky ľudí a zvierat, zdravotnícky odpad, biologický materiál, tekuté farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené, alebo môžu poškodiť, či znehodnotiť ostatné Zásielky, prípadne zariadenie Dopravcu, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy, rádioaktívny materiál, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, látky jedovaté, infekčné, žieravé a iné zdraviu nebezpečné látky ako aj veci, ktoré by počas doby prepravy mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlokaziace sa potraviny a iné podobné veci biologickej povahy (spoločnosť SPS nezodpovedá za takto vzniknuté škody). Z prepravy sú tiež vylúčené narkotiká, omamné a psychotropné látky, pornografia, paletizované Zásielky, Zásielky presahujúce hmotnostné alebo rozmerové obmedzenia uvedené v bode 3.2 týchto podmienok, zväzované balíky alebo veci a látky, ktorých preprava je zakázaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmety ADR* (* Dohoda ADR- Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch) sú z prepravy vylúčené. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu Zásielok, ktoré sú podľa nej z ekonomických alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete spoločnosti SPS. V prípade zistenia, že Odosielateľ podal na prepravu iný tovar, ako deklaroval, resp. tovar, ktorý je vylúčený z prepravy, má spoločnosť SPS právo od prepravy odstúpiť a vrátiť tovar Odosielateľovi na jeho náklady. V takom prípade zaniká Odosielateľovi nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie, či už z hľadiska poškodenia Zásielky alebo jej oneskoreného dodania. V prípade, že Odosielateľ odovzdá Dopravcovi Zásielku definovanú v bode 3.8 týchto Podmienok bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu zmluvy a Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielky a následnou manipuláciou so Zásielkou. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť Dopravcovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu.

3.9       Zásielky nie je možné zasielať do P.O. Boxov.

3.10     Pri Zásielke s platobnou podmienkou platí príjemca (Freight Collect FC) platí prepravnú sadzbu Príjemca Zásielky. Ak Príjemca Zásielky odmietne prepravnú sadzbu uhradiť, je Odosielateľ povinný uhradiť prepravnú sadzbu podľa platného cenníka cenník a sprievodca službami.

3.11     Odosielatelia, ktorí majú so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, môžu požadovať k Zásielkam doplnkovú službu Dobierka. Dobierkové sumy sú poukazované len na účet Odosielateľa v mene platnej na území Slovenskej republiky.

Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky bez pripoistenia nesmie prekročiť sumu 2.500,00 EUR.

Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky, riadne pripoistenej nesmie presiahnuť sumu  33 000,00 EUR.

Maximálna dobierková suma je 5 000,00 EUR .

 

4. Podávanie zásielok

4.1       Zásielky je možné podávať na základe uzatvorenej platnej Servisnej zmluvy alebo bez nej.

4.2       Odosielateľ je povinný priložiť k Servisnej zmluve kópiu dokladu o registrácii (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo výpis z iného, zákonom určeného registra, napr. register združení, a pod.), kópiu dokladu o pridelení DIČ, resp. IČ DPH a oznámiť spoločnosti SPS svoje bankové spojenie. V prípade zmien v uvedených dokladoch je Odosielateľ povinný bezodkladne o nich informovať spoločnosť SPS.

4.3       Zásielky sa môžu podávať:

            -           vybraním Zásielky u Odosielateľa spolupracovníkom spoločnosti SPS

            -           v servisných strediskách spoločnosti SPS, ktorých zoznam je uvedený

                        v platnom cenníku cenník a sprievodca službami.

4.4       Zásielka sa vyberá u Odosielateľa na základe predchádzajúcej zmluvnej, resp. telefonickej, príp. osobnej dohody. Každé servisné stredisko spoločnosti SPS má určené limitné časy vyberania Zásielok, ktoré sú uvedené na webovej stránke: www.sps-sro.sk.

4.5       Pri podaní Zásielky musí Odosielateľ ku každému balíku priložiť správne vyplnený balíkový štítok a Preberací list vydaný spoločnosťou SPS. Podpísaním Preberacieho listu Odosielateľom a spoločnosťou SPS dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu o preprave. Ako doklad o podaní Zásielky k preprave dostane Odosielateľ originál Preberacieho listu. Spoločnosť SPS je pri vyberaní Zásielky oprávnená overiť totožnosť osoby Odosielateľa, a to najmä, ale nielen na základe ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Odosielateľ odmietne overenie jeho totožnosti, spoločnosť SPS nie je povinná Zásielku od Odosielateľa prevziať.

4.6       Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane číselný rad balíkových štítkov a Preberacie listy vopred od spoločnosti SPS alebo zákaznícku aplikáciu Expedit alebo Webship. Odosielateľ v takom prípade nesie plnú zodpovednosť za ich prípadnú stratu alebo zneužitie inou osobou. Odosielateľ, ktorý nemá so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane balíkový štítok a Preberací list od spolupracovníka spoločnosti SPS pri podaní Zásielky.

4.7       Odosielateľ na balíkovom štítku a Preberacom liste vyplňuje všetky údaje podľa ich predtlače a svojím podpisom na Preberacom liste potvrdzuje, že všetky údaje ním uvedené sú pravdivé a správne. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá by bola spoločnosti SPS spôsobená porušením tejto povinnosti. Odosielateľ je taktiež povinný odstrániť všetky staré, použité alebo neplatné štítky zo Zásielok, v opačnom prípade spoločnosť SPS nezodpovedá za doručenie Zásielky v dohodnutom čase. Uvedenie nesprávnych resp. neúplných údajov na balíkovom štítku a Preberacom liste zbavuje spoločnosť SPS povinnosti doručiť Zásielku v čase podľa bodu 2 týchto Obchodných podmienok. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je Odosielateľ povinný tieto odovzdať spoločnosti SPS najneskôr pri podaní Zásielky na prepravu. V prípade potreby umožní Odosielateľ spoločnosti SPS kontrolu obsahu Zásielky.

4.8       Spoločnosť SPS je povinná zabezpečiť, aby každá Zásielka bola označená samolepiacim balíkovým štítkom. Na samolepiacom balíkovom štítku sú uvedené vlastné identifikačné údaje spoločnosti SPS (obchodné meno a sídlo, kontaktný telefón, kontaktná internetová stránka), dátum vybratia zásielky, podacie číslo zásielky, hmotnosť zásielky a označenie odosielateľa a príjemcu zásielky.

4.9       Ak Odosielateľ poskytuje spoločnosti SPS údaje o Zásielkach elektronickou formou, zodpovedá za správnosť údajov poskytnutých elektronickou formou, pričom v prípade odlišnosti údajov odoslaných elektronickou formou a údajov uvedených písomnou formou v listinách tvoriacich sprievodnú dokumentáciu zásielky sú rozhodujúce a záväzné údaje odoslané elektronickou formou.

4.10     Údaje o hmotnosti Zásielky zisťované spolupracovníkmi spoločnosti SPS pri vyberaní Zásielok u Odosielateľa majú len informatívny charakter. Spoločnosť SPS vykonáva prevažovanie zásielok určeným meradlom v servisných strediskách spoločnosti SPS. V prípade zistenia rozdielu medzi hmotnosťou Zásielky uvedenou na balíkovom štítku a Preberacom liste a hmotnosťou zistenou spoločnosťou SPS na určenom meradle, je spoločnosť SPS oprávnená rozdiel opraviť a účtovať sadzby podľa spoločnosťou SPS opravenej hmotnosti.

4.11     Pod určeným meradlom sa rozumie vážiace zariadenie podliehajúce pravidelnej kontrole metrologickým ústavom, resp. ním povereným subjektom.

4.12     SPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorýkoľvek balík, odovzdaný jej na prepravu.

4.13     Pri odovzdávaní Zásielky na prepravu je Odosielateľ povinný oznámiť Dopravcovi skutočnú hodnotu Zásielky. Ak táto prevyšuje sumu 2.500,00 EUR je Odosielateľ povinný vyžiadať si jej pripoistenie podľa skutočnej hodnoty Zásielky. Ak tak Odosielateľ neurobí, v zmysle čl. 10 je Dopravca oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. 9 týchto Obchodných podmienok a vykonať prípadné započítanie nároku na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody.

 

5. Dodávanie zásielok

5.1       Dodávanie Zásielok je zabezpečované spolupracovníkmi spoločnosti SPS, obvykle po prvé uzamykateľné dvere objektu na adrese Príjemcu Zásielky. Spolupracovník spoločnosti SPS nie je povinný, ale môže doručiť Zásielku po dohovore s Príjemcom Zásielky na poschodie, k výťahu alebo do bytu. Za dodanie sa považuje dodanie Zásielky na adresu Príjemcu Zásielky alebo po telefonickom rozhovore minimálne deň vopred s Príjemcom na iné miesto, prípadne ak bola v deň vopred e-mailom oznámená zmena adresy Príjemcu zo strany Odosielateľa. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na doručenie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným alebo orientačným. Pri dodávaní Zásielky je Príjemca Zásielky povinný poskytnúť spolupracovníkovi spoločnosti SPS primeranú súčinnosť, najmä pri manipulácii so Zásielkami s vyššou hmotnosťou. Dodanie Zásielky na adresu Príjemcu Zásielky , ktorú uviedol Odosielateľ na doručovacom hárku, je obvykle  nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní Obvyklou dodacou dobou je doba, kedy Dopravca spravidla doručí Príjemcovi Zásielku, ak v priebehu doručovania nenastanú zvláštne alebo neočakávané okolnosti. Spoločnosť SPS nezodpovedá za oneskorené dodanie Zásielky spôsobené porušením týchto Obchodných podmienok Odosielateľom alebo Príjemcom a z titulu neovplyvniteľných skutočností v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka.

5.2       Dodanie Zásielky môže byť pozastavené, ak je spolupracovník spoločnosti SPS povinný na Príjemcu čakať, pokiaľ sa ten nenachádza na adrese/mieste doručenia, alebo Príjemca nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, resp. Zásielku odmietne prevziať. V takom prípade o danej skutočnosti spoločnosť SPS informuje Odosielateľa, a ak nebolo s ním dohodnuté inak, Zásielka bude bez zbytočného odkladu vrátená Odosielateľovi. Odosielateľ alebo Objednávateľ prepravy je povinný zaplatiť sadzbu za prepravu Zásielky smerom ku Príjemcovi (vrátane všetkých príplatkov) ako aj sadzbu za jej spätnú prepravu. Ak nemožno Zásielku vrátiť Odosielateľovi, spoločnosť SPS ju uloží na čas úložnej lehoty. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že Zásielku nemožno vrátiť Odosielateľovi. Úložná lehota je jeden rok. Na uloženie Zásielky a na otvorenie Zásielky sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

5.3       Prevzatie Zásielky Príjemca potvrdí svojim podpisom na doručovací hárok spoločnosti SPS alebo Príjemca potvrdí prevzatie Zásielky na mobilnom dátovom zariadení elektronickým perom. Podpis elektronickým perom je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy doručovacieho hárku spoločnosti SPS. Pečiatka Príjemcu nenahrádza podpis Príjemcu. V prípade, ak Zásielku nepreberá Príjemca uvedený na balíkovom štítku, uvedie na doručovací hárok aj vzťah k Príjemcovi, preukáže sa občianskym preukazom, v prípade ak ide o právnickú osobu tak aj pečiatkou spoločnosti.

5.4       Spoločnosť SPS odovzdá Príjemcovi Zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy. Až potom si môže Príjemca Zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu spolupracovníka spoločnosti SPS).

5.5       Dopravca má zádržné právo na  Zásielku na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Odosielateľom alebo Príjemcom a to  do zaplatenia, respektíve vysporiadania všetkých svojich nárokov a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom Zásielky podľa tarify. Ak sa počas zadržania Zásielky alebo úložnej lehoty obsah Zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, Dopravca môže Zásielku zničiť, o zničení spíše Dopravca záznam, ktorý doručí Odosielateľovi ak je známy. Po uplynutí úložnej lehoty môže Dopravca Zásielku zničiť ak jej obsah je bezcenný alebo je predmetom poštového tajomstva. Posudzovanie, či obsah Zásielok je cenný, bezcenný alebo nevhodný, je vecou Dopravcu. Po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v bode 5.2 tohto článku Obchodných podmienok je Dopravca oprávnený obstarať predaj Zásielky alebo jej časti vhodným spôsobom, ak Odosielateľ od uplynutia lehoty dohodnutej v bode 5.2. tohto článku Obchodných  podmienok neudelil Dopravcovi pokyny na ďalší postup a:

            -           Zásielku nie je možné doručiť ani ju nie je možné vrátiť alebo nemá byť

                        podľa zmluvy vrátená, alebo

            -           Je dôvodná obava, že sa obsah Zásielky pred doručením znehodnotí

Ak je to možné, vydá Dopravca Odosielateľovi výťažok z predaja po odčítaní nákladov na uskladnenie, nákladov predaja a nezaplatenej časti ceny zasielateľských služieb (čistý výťažok). Cena za tieto služby sa riadi platným cenníkom cenník a sprievodca službami. Spoločnosť SPS je teda oprávnená postupovať podľa § 151s až 151v zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, prípadne započítať si vzájomné splatné pohľadávky (vrátane dobierok) v zmysle ust.§ 358 a nasl. Obchodného zákonníka a § 558 Občianskeho zákonníka.

 

6. Likvidácia Zásielky

6.1       Dopravca je oprávnený po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v čl.5 bode 5.2 týchto Obchodných podmienok obstarať likvidáciu Zásielky alebo jej časti, ak:

            a)         sa obsah Zásielky úplne alebo sčasti znehodnotil,

            b)         ak nedôjde k predaju Zásielky, ktorú nie je možné doručiť a súčasne ju nie

                        je možné vrátiť, alebo nemá byť podľa Servisnej zmluvy vrátená,

            c)         oznámi Odosielateľovi uznanie nároku na náhradu škody na prepravovanej

                        Zásielke.

6.2       I pred uplynutím dohodnutej lehoty je možné zlikvidovať Zásielku alebo jej časť, ak je to nutné na zaistenie ochrany zdravia osôb.

6.3.      Odosielateľ je povinný nahradiť Dopravcovi akúkoľvek ujmu, ktorú Dopravca utrpí v súvislosti s likvidáciou Zásielky podľa tohto článku, najmä vrátane nákladov spojených s likvidáciou Zásielky a nákladov súvisiacich s uspokojením nárokov tretích osôb vznesených voči Dopravcovi v súvislosti so Zásielkou.


7. Tarifa

7.1       Sadzby za služby poskytované spoločnosťou SPS sú uvedené v platnom cenníku cenník a sprievodca službami.

Nárok na odplatu za prepravu Dopravcovi vzniká odovzdaním Zásielky Dopravcovi a jej výška je určená aktuálnym cenníkom cenník a sprievodca službami Dopravcu a celkovou hmotnosťou zásielky vrátane obalu, prípadne výškou dobierkovej čiastky.

7.2       Sadzby za prepravu Zásielky sa hradia v hotovosti, spravidla Odosielateľom, pokiaľ s ním nie je dohodnuté, že prepravnú sadzbu hradí Príjemca. Úhrada bankovým prevodom (platba na faktúru) je možná iba na základe uzatvorenej Servisnej zmluvy.

7.3       Pri doplnkovej službe Dobierka je úhrada dobierkovej sumy (hodnoty Zásielky) možná  v hotovosti Príjemcom Zásielky alebo prostredníctvom platobnej karty, akceptovanej Dopravcom, a to v prípade, že si Odosielateľ túto službu objednal v rámci objednávky prepravy.

7.4       Pri Zásielke s platobnou podmienkou platí príjemca (Freight Collect FC) platí prepravnú sadzbu Príjemca Zásielky. Ak Príjemca Zásielky odmietne prepravnú sadzbu uhradiť, je Odosielateľ povinný uhradiť prepravnú sadzbu podľa platného cenníka „“cenník a sprievodca službami.

7.5       Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať palivový príplatok. Výšku palivového príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať podľa vývoja priemerných cien pohonných látok v Slovenskej republike zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

7.6       Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať mýtny príplatok. Výšku mýtneho príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych prepisov upravujúcich spoplatnenie cestnej infraštruktúry.

 

8. Reklamačný poriadok a náhrada škody

8.1       Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky spoločnosti SPS vždy písomne. Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielky riadne si ju prezrieť. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť u Dopravcu. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný škodový protokol. Dopravca je povinný takýto protokol spísať.

8.2       Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.

8.3       Nahlásenie čiastočnej alebo úplnej straty Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete, nie je možné uplatniť reklamáciu.

8.4       Príjemca je povinný v prípade poškodenia alebo zničenia Zásielky uschovať pôvodné balenie Zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.

8.5       Po nahlásení poškodenia, zničenia alebo straty Zásielky, prípadne chýbajúcej časti Zásielky bude Zásielka povereným pracovníkom spoločnosti SPS vyzdvihnutá na základe objednávky z reklamačného oddelenia a poverený pracovník spoločnosti SPS spíše škodový protokol a vyhotoví fotodokumentáciu. Spísanie škodového protokolu sa nepovažuje za reklamáciu. Nahlásenie poškodenia (zničenia, straty, prípadne úbytku z tovaru) a škodový protokol nenahrádzajú písomnú reklamáciu. Odosielateľ, prípadne Príjemca Zásielky uplatňuje písomnú reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nahlásenia poškodenia Zásielky, prípadne straty alebo úbytku zo Zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo Odosielateľa, prípadne Príjemcu Zásielky na uplatnenie reklamácie.

            Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým:

            -           číslo Zásielky

            -           popis vady, alebo poškodenia Zásielky

            -           označenie obsahu Zásielky

            -           výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody

            -           fotodokumentáciu

            -           dátum, kedy bola Zásielka odovzdaná na prepravu

            Ďalej je k písomnej reklamácii potrebné pripojiť:

            -           doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra bez

                        DPH, objednávka a pod.)

            -           doklad preukazujúci hodnotu Zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia

                        faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca

                        nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť SPS náhradu

                        škody najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH)

            -           v prípade poškodenia Zásielky doklad preukazujúci výšku spôsobenej

                        škody (faktúra za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia)

8.6       Lehota na vybavenie reklamácie straty, čiastočnej straty, zničenia, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky je 30 dní od jej uplatnenia. Táto lehota sa predlžuje o čas, po ktorý nemala spoločnosť SPS od oprávnenej osoby k dispozícii všetky nevyhnutné doklady na vybavenie reklamácie. Ak je nutné k vybaveniu reklamácie doložiť potrebné doklady od orgánov činných v trestnom konaní, poisťovne, či iného orgánu, úradu alebo inštitúcie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní týchto dokladov Dopravcovi. V prípade oneskoreného dodania Zásielky, doba na zistenie potrebných informácií je stanovená na dobu 2 pracovných dní. V prípade oneskoreného dodania Zásielky zavinením spoločnosti SPS bude zákazníkovi poskytnutá náhrada škody vo výške zaplatenej prepravnej sadzby. Poskytnutím tejto náhrady sa paušálne vyrovnajú možné škody (ekonomické straty), ktoré vzniknú nedodržaním času dodania Zásielky. Popri poskytnutí tejto náhrady nemá Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nárok na náhradu žiadnej ďalšej alebo následnej škody, ani ušlého zisku, sankcie za omeškanie, zmluvnej pokuty, penále ani žiadnych iných nárokov tretích osôb. Pri poškodení alebo strate Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke, najviac však vo výške deklarovanej hodnoty Zásielky uvedenej na Preberacom liste. Skutočnou škodou je to, o čo sa zmenšil majetok Odosielateľa v dôsledku škodovej udalosti na prepravovanej Zásielke. Pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, uplatňuje nárok na náhradu škody voči spoločnosti SPS zásadne bez DPH. V rámci reklamačného konania pri žiadosti o náhradu za poškodenie tovaru je Odosielateľ alebo Príjemca povinný preukázať hodnotu Zásielky relevantným dokladom (obstarávacou faktúrou, resp. príjmovým pokladničným dokladom; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, nahradí jej spoločnosť SPS zásadne len obstarávaciu cenu tovaru bez DPH). Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani inej, následnej alebo nepriamej škody. Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá spoločnosť SPS, si musí Odosielateľ uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania poštovej Zásielky; inak toto právo zanikne. Odosielateľ nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody na prepravovaných Zásielkach voči Dopravcovi na zaplatenie ceny prepravných služieb, s čím obidve strany vyslovene súhlasia. Odosielateľ nie je oprávnený postúpiť nárok na náhradu škody na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dopravcu.

8.7       V prípade straty, poškodenia alebo zničenia Zásielky obsahujúcej dokumenty Dopravca uhradí Odosielateľovi náhradu škody len do výšky nákladov zodpovedajúcim ich opätovnému vydaniu alebo vytlačeniu.

8.8       Pri poškodení, strate, zničení alebo úbytku hmotnosti Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke s prihliadnutím na ustanovenia čl. 9 týchto Obchodných podmienok.

8.9       O opodstatnení a vyplatení náhrady škody rozhoduje oddelenie reklamácií spoločnosti SPS. Náhrada škody za opodstatnenú reklamáciu sa poukáže bezodkladne, len čo sa zistí náhradová povinnosť a výška náhrady škody. Náhradu škody vypláca spoločnosť SPS len v peniazoch, a to v mene platnej na území Slovenskej republiky.

8.10     Náhradu škody je možné vyplatiť aj Príjemcovi Zásielky na základe písomnej autorizácie od Odosielateľa Zásielky.

8.11     Za škody na Zásielke, resp. stratu Zásielky, zodpovedá spoločnosť SPS primerane v zmysle ust. § 622 Obchodného zákonníka a § 38 a § 39 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

8.12     V prípade poškodenia prepravovanej použitej alebo opotrebovanej veci sa jej skutočná hodnota odvíja od jej veku  a miery jej opotrebovania (časová hodnota). Pod pojmom časová hodnota sa rozumie hodnota, ktorú je nutné v mieste a čase odoslania vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci. Výška náhrady škody bude vypočítaná ako časová hodnota veci s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci podľa podmienok poistného ústavu spoločnosti SPS.

8.13     Prípadné spory zmluvných strán budú riešené prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky. Podľa § 399 Obchodného zákonníka sa práva vzniknuté zo škody na prepravovaných veciach (Zásielkach) a z oneskoreného doručenia Zásielky voči Dopravcovi premlčujú po uplynutí jedného roka. Zodpovednosť Dopravcu za škodu na Zásielke je upravená Obchodným zákonníkom a týmito Obchodnými podmienkami Dopravcu.

8.14     Pokiaľ Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom  nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dopravca vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dopravca porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Dopravcu so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@sps-sro.sk),  Ak Dopravca na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom má v zmysle  § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov  zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (www.teleoff.gov.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.


9. Dohoda o zmluvnej pokute

9.1       Pre prípad, že pri uplatnení nároku na náhradu škody vyjde najavo, že Odosielateľ podal na prepravu Zásielku s hodnotou vyššou než 2.500,00 EUR a túto skutočnosť neoznámil včas Dopravcovi, prípadne Dopravcovi oznámil cenu nižšiu, než je skutočná cena Zásielky, a tým Dopravcovi znemožnil riadne pripoistenie Zásielky na jej skutočnú hodnotu, je Odosielateľ povinný zaplatiť Dopravcovi zmluvnú pokutu vypočítanú nasledujúcim spôsobom:

                        ZP = SH PH/SH x PH

                        ZP = zmluvná pokuta

                        SH = skutočná hodnota zásielky

                        PH = poistná hodnota (hodnota, na ktorú je Zásielka poistená)

Dopravca je oprávnený uplatniť voči Odosielateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške rozdielu skutočnej hodnoty Zásielky a hodnoty, ktorú Odosielateľ uviedol na prepravnom liste; ostatné nároky Dopravcu, najmä nárok na náhradu škody, tým nie sú nijak dotknuté.

9.2.      Dopravca je oprávnený započítať nárok na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej Zásielke.

 

10. Poistenie zásielky

Poistenie Zásielky sa vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku straty, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky. Poistenie Zásielky s hodnotou uvedenou Odosielateľom na Preberacom liste (deklarovaná hodnota) do 2.500,00 EUR je zahrnuté v prepravnej sadzbe. Odosielateľ je povinný uvádzať na Prepravný list skutočnú hodnotu prepravovaného tovaru. Pri Zásielke s deklarovanou hodnotou vyššou ako 2.500,00 EUR bude spoločnosť SPS účtovať k prepravnej sadzbe príplatok za pripoistenie vo výške 0,33 EUR za každých ďalších aj začatých 33,00 EUR deklarovanej hodnoty Zásielky. Zaplatením príplatku za  pripoistenie k prepravnej sadzbe, preberá spoločnosť SPS zodpovednosť poskytnúť Odosielateľovi náhradu škody vo výške hodnoty Zásielky deklarovanej Odosielateľom v prepravnom liste. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

 

11. SPS Parcel Shop

V rámci doplnkovej služby SPS Parcel Shop poskytne Dopravca nasledujúce služby:

            a)         Odosielanie automaticky generovanej SMS správy Príjemcovi v deň

                        doručenia Zásielky do SPS Parcel Shop.

            b)         Pripomenutie uloženia Zásielky v  SPS Parcel Shop dva dni po uložení.

            c)         Uloženie Zásielky v  SPS Parcel Shop po dobu 3 pracovných dní, lehota

                        začína plynúť dňom doručenia Zásielky do SPS Parcel Shop.

K službe SPS Parcel Shop si môže Odosielateľ objednať doplnkovú službu Dobierka, ktorá  je samostatne spoplatnená podľa aktuálneho cenníka cenník a sprievodca službami. Dopravca sa zaväzuje zaslať notifikáciu Príjemcovi prostredníctvom SMS správy len v prípade, ak mu Odosielateľ poskytne potrebné informácie, ako sú telefónne číslo Príjemcu , na ktoré má byť oznámenie odoslané, a to v dátovom súbore špecifikovanom Dopravcom. V prípade ak Odosielateľ neposkytne Dopravcovi potrebné a správne informácie najneskôr v deň odoslania Zásielky, nie je Dopravca povinný poskytnúť službu, pre ktorú sú tieto informácie potrebné. Tým nie je dotknutý nárok Dopravcu na úhradu služby SPS Parcel Shop podľa platného cenníka cenník a sprievodca službami. Cena SPS Parcel Shop sa riadi príslušným cenníkom. Maximálna hmotnosť Zásielky odoslanej do SPS Parcel Shopu je 20kg. Zásielku je možné z  SPS Parcel Shopu aj odoslať, a to do ďalšieho SPS Parcel Shopu alebo na akúkoľvek adresu v Slovenskej republike pri využití cenníka platného pre SPS Parcel Shop. Službu odoslanie Zásielky z  SPS Parcel Shopu je možné využiť len vo vybraných SPS Parcel Shopoch určených Dopravcom.

 

12. Platba kartou

Dopravca akceptuje platby za dobierku od Príjemcu Zásielky, vykonané platobnými kartami Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V-Pay. V prípade, že platba za Zásielku na dobierku (dobierková čiastka) bola Dopravcovi zaplatená platobnou kartou, tento finančný obnos Dopravca (i) poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo (ii) je oprávnený započítať s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi. Provízia za služby Banky v zmysle zmluvy o prijímaní platobných kariet, uzatvorenej medzi Dopravcom a Bankou, bude vyúčtovaná Dopravcom Odosielateľovi faktúrou vystavenou podľa platnej Zmluvy. V prípade, že Banka zablokuje transakciu, uskutočnenú platobnou kartou, doba potrebná na prevedenie čiastky na účet Odosielateľa sa predlžuje o dobu blokovania finančných prostriedkov. Odosielateľ súhlasí, že Dopravca  má oprávnenie overenia platnosti, pravosti predkladanej platobnej karty kontrolou totožnosti držiteľa platobnej karty. V prípade, že Banka vykoná opravné zúčtovanie platieb a finančných rozdielov Dopravca má nárok na úhradu tejto sumy od Odosielateľa, a to najmä ak:

            -           transakcia bola uskutočnená falošnou alebo pozmenenou platobnou kartou,

            -           transakcia bola podvodná.

Zo sporov medzi Odosielateľom a držiteľom platobnej karty, týkajúcich sa

kvality tovaru alebo služieb platených prostredníctvom platobnej karty, nevyplývajú pre Dopravcu žiadne záväzky ani zodpovednosť. Ak Banka vykoná opravné zúčtovanie alebo spätnú úhradu z dôvodu reklamácie, Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť túto sumu Dopravcovi. Úhrada platobnou kartou služba je dostupná pre všetky zásielky pri doplnkovej službe Dobierka, ktoré sú spracované v zákazníckej aplikácií Expedit alebo Webship doručované na území Slovenskej republiky. Ak si Odosielateľ vyberie službu Úhrada platobnou kartou,  pri ktorej je zaplatenie požadovanej sumy dobierky  Prijímateľom možné aj platobnou kartou bude Odosielateľovi okrem ceny za obstaranie služby Dobierka účtovaný aj poplatok za službu úhrada platobnou kartou, ktorý sa riadi cenníkom Dopravcu a to aj v prípade ak Príjemca túto možnosť platby platobnou kartou nevyužije.

 

13. Informácie o zásielkach

Informácie o Zásielkach môže žiadať ktokoľvek, kto uvedie podacie číslo Zásielky, telefonicky na zákazníckom servise spoločnosti SPS (tel. 16 877 alebo e-mail: ecs@sps-sro.sk). Informácia o dodaní Zásielky bude k dispozícii nasledujúci pracovný deň po dni dodania Zásielky. Celú trasu Zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať na internetovej stránke www.sps-sro.sk. Týmto nie sú dotknuté povinnosti alebo obmedzenia spoločnosti SPS týkajúce sa poštového tajomstva a ochrany osobných údajov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

 

14. Ochrana osobných údajov

Odosielateľ súhlasí s tým, aby Dopravca v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúval osobné údaje dotknutých osôb (najmä Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky) za účelom prepravy a doručenia Zásielky Príjemcovi. Tieto osobné údaje budú Dopravcom uchovávané v zákazníckej databáze Dopravcu pre účely plnenia jeho záväzkov a na evidenčné účely. Odosielateľ sa zaväzuje zabezpečiť súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odosielateľ sa zaväzuje, že nahradí Dopravcovi škodu, ktorá mu vznikne nesplnením povinností Odosielateľa vyžiadať si súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

 

15. Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy v týchto Obchodných podmienkach neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že si dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka pôsobnosť Obchodného zákonníka) a zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.mája 2016.

 

 


Novinky

18. 7. 2017

Uzávierka cesty pod Strečnom

Vážení zákazníci, z dôvodu úplného odstavenia jedného z najvýznamnejších prepravných smerov v SR, cesty I/18 pod Strečnom, by sme Vás...

Kontaktné strediská

 Naša sieť 25 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko