Obchodné podmienky

Obchodné podmienky expresnej doručovateľskej služby Slovak Parcel Service, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Zásielky expresnej doručovateľskej služby sú expresné zásielky tuzemského styku. Sú vyberané, prepravované a dodávané najrýchlejším spôsobom. Službu v tuzemskom styku poskytuje spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. (ďalej len „SPS“).

1.2 Medzi expresné služby tuzemského styku patria:

 • služba Expres
 • služba Do 12:00
 • služba Do 9:00
 • Sobotné doručenie
 • Doplnková služba Dobierka
 • Doplnková služba Spätný dokument
 • Doplnková služba Telefonické avízo

 

1.3 Zásielky sú vyberané v servisných strediskách spoločnosti SPS alebo prostredníctvom poverených spolupracovníkov spoločnosti SPS na mieste dohodnutom s odosielateľom.

1.4 Podávanie, zber, prepravu, dodávanie zásielok a cenotvorbu prepravných sadzieb zabezpečuje spoločnosť SPS v zmysle týchto Obchodných podmienok.

2. Doby dopravy

2.1 Za včasnú distribúciu zásielok sa považuje jej dodanie alebo avizovanie dodania na adresu príjemcu:

 • pre zásielky služby Expres – nasledujúci pracovný deň po dni vybrania zásielky, najneskôr do 18:00
 • pre zásielky služby Do 12:00 - nasledujúci pracovný deň po dni vybrania zásielky, najneskôr do 12:00 hod
 • pre zásielky služby Do 9:00 - nasledujúci pracovný deň po dni vybrania zásielky, najneskôr do 9:00 hod
 • pre zásielky služby Sobotné doručenie – dodanie alebo avizovanie dodania zásielky v sobotu

2.2 Avizovaním dodania sa rozumie pri neúspešnom pokuse o doručenie zásielky zanechanie písomného oznámenia príjemcovi o vykonanom pokuse o doručenie zásielky.

3. Zasielacie podmienky

3.1 Zásielky je možné zasielať do ktoréhokoľvek miesta v Slovenskej republike.

3.2 Maximálna hmotnosť jedného balíka (kusu) nesmie presiahnuť hmotnosť 70 kg a maximálne rozmery jedného balíka (kusu) nesmú presiahnuť dĺžku 270 cm a súčet obvodu a dĺžky nesmie presiahnuť 330 cm.

3.3 Každá zásielka musí byť zabalená a uzatvorená spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe, ako aj spôsobu a dobe dopravy zásielky, musí byť dostatočne pevná a musí umožniť jednoduchú manipuláciu pri preprave. Obal zásielky a uzávera musia chrániť obsah voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou manipuláciou a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez zanechania zrejmej stopy poškodenia. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými časťami tovaru). Na spodok a vrch škatule treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave. Je neprípustné zväzovať viac balíkov alebo vecí do jednej zásielky. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie zásielky. Odosielateľ nesie zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky.

3.4 Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé za¬obchádzanie so zásielkou, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označená zásielka bola dôkladne zabalená. Spoločnosť SPS nie je povinná riadiť sa pri manipulácii so zásielkami značením orientácie balíkov (napríklad šípka „Hore“ alebo označenie „Touto stranou dole“).

3.5 Tovar na opravu, výmenu, alebo tovar, ktorého poškodenie zákazník reklamuje je potrebné zasielať vždy v originál¬nom obale a všetky už použité prepravné štítky musia byť odosielateľom z obalu odstránené.

3.6 V prípade zasielania tekutín je potrebné uprednostniť plastové obaly pred sklenenými a okolo obalov umiestniť absorpčný materiál, prípadne použiť špeciálne kartónové obaly určené na prepravu tekutín.

3.7 Zásielka musí byť zabalená a uzatvorená tak, aby neohrozovala zdravie spolupracovníkov spoločnosti SPS a aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo, ak obsahuje veci, ktoré by mohli poraniť spolupracovníkov spoločnosti SPS, ktorí s ňou manipulujú, aby neznečistila alebo nepoškodila ostatné zásielky alebo zariadenie spoločnosti SPS.

3.8 Z prepravy sú vylúčené nezabalené zásielky a zásielky, ktoré obsahujú: peniaze, šeky, ceniny, šperky, drahé kovy, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, živočíchy, tekuté farby, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy, rádioaktívny materiál, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, látky jedovaté, infekčné, žieravé a iné zdraviu nebezpečné látky ako aj veci, ktoré by počas doby prepravy mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlokaziace sa potraviny a iné podobné veci biologickej povahy (spoločnosť SPS nezodpovedá za takto vzniknuté škody). Z prepravy sú tiež vylúčené narkotiká, omamné a psychotropné látky, pornografia, paletizované zásielky, zásielky presahujúce hmotnostné alebo rozmerové obmedzenia uvedené v bode 3.2 týchto podmienok, zväzované balíky alebo veci a látky, ktorých preprava je zakázaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmety ADR*
(* Dohoda ADR- Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch) sú z prepravy vylúčené. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu zásielok, ktoré sú podľa nej z ekonomických alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete spoločnosti SPS. V prípade zistenia, že odosielateľ podal na prepravu iný tovar, ako deklaroval, resp. tovar, ktorý je vylúčený z prepravy, má spoločnosť SPS právo od prepravy odstúpiť a vrátiť tovar odosielateľovi na jeho náklady. V takom prípade zaniká odosielateľovi nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie, či už z hľadiska poškodenia zásielky alebo jej oneskoreného dodania.

3.9 Zásielky nie je možné zasielať do P.O. Boxov.

3.10 Pokiaľ odosielateľ posiela zásielku s platobnou podmienkou „platí príjemca“ (Freight Collect – FC) a táto zásielka je príjemcom odmietnutá, je odosielateľ povinný zaplatiť spoločnosti SPS ako prvotné, tak aj spätné prepravné náklady za takúto zásielku.

3.11 Odosielatelia, ktorí majú so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, môžu požadovať k zásielkam doplnkovú službu „Dobierka“. Dobierkové sumy sú poukazované len na účet odosielateľa v mene platnej na území Slovenskej republiky. Maximálna výška hodnoty prepravovanej zásielky je 33 000,00 EUR. Maximálna dobierková suma je 3 300,00 EUR .

4. Podávanie zásielok

4.1 Zásielky je možné podávať na základe uzatvorenej platnej Servisnej zmluvy alebo bez nej. Odosielateľ je povinný priložiť k Servisnej zmluve kópiu dokladu o registrácii (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo výpis z iného, zákonom určeného registra, napr. register združení, a pod.), kópiu dokladu o pridelení DIČ, resp. IČ DPH a oznámiť spoločnosti SPS svoje bankové spojenie. V prípade zmien v uvedených dokladoch bezodkladne o nich informovať spoločnosť SPS.

4.2 Zásielky sa môžu podávať:
• vybraním zásielky u odosielateľa spolupracovníkom spoločnosti SPS
• v servisných strediskách spoločnosti SPS, ktorých zoznam je uvedený v platnom cenníku pre „Domestic service“.

4.3 Zásielka sa vyberá u odosielateľa na základe predchádzajúcej zmluvnej, resp. telefonickej, príp. osobnej dohody. Každé servisné stredisko spoločnosti SPS má určené limitné časy vyberania zásielok, ktoré sú uvedené na webovej stránke: www.sps-sro.sk.

4.4 Pri podaní zásielky musí odosielateľ ku každému balíku priložiť správne vyplnený balíkový štítok a Preberací list vydaný spoločnosťou SPS. Podpísaním Preberacieho listu odosielateľom a spoločnosťou SPS dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu o preprave. Ako doklad o podaní zásielky k preprave dostane odosielateľ originál Preberacieho listu. Spoločnosť SPS je pri vyberaní zásielky oprávnená overiť totožnosť osoby odosielateľa, a to najmä, ale nie len na základe ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak odosielateľ odmietne overenie jeho totožnosti, spoločnosť SPS nie je povinná zásielku od odosielateľa prevziať.

4.5 Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane číselný rad balíkových štít¬kov a Preberacie listy vopred od spoločnosti SPS. Odosielateľ v takom prípade nesie plnú zodpovednosť za ich prípadnú stratu alebo zneužitie inou osobou. Odosielateľ, ktorý nemá so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane balíkový štítok a Preberací list od spolupracovníka spoločnosti SPS pri podaní zásielky.

4.6 Odosielateľ na balíkovom štítku a Preberacom liste vyplňuje všetky údaje podľa ich predtlače a svojím podpisom na Preberacom liste potvrdzuje, že všetky údaje ním uvedené sú pravdivé a správne. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá by bola spoločnosti SPS spôsobená porušením tejto povinnosti. Odosielateľ je taktiež povinný odstrániť všetky staré, použité alebo neplatné štítky zo zásielok, v opačnom prípade spoločnosť SPS nezodpovedá za doručenie zásielky v dohodnutom čase. Uvedenie nesprávnych resp. neúplných údajov na balíkovom štítku a Preberacom liste zbavuje spoločnosť SPS povinnosti doručiť zásielku v čase podľa bodu 2 týchto Obchodných podmienok. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný tieto odovzdať spoločnosti SPS najneskôr pri podaní zásielky na prepravu.
V prípade potreby umožní odosielateľ spoločnosti SPS kontrolu obsahu zásielky.

4.7 Spoločnosť SPS je povinná zabezpečiť, aby každá zásielka bola označená samolepiacim balíkovým štítkom. Na samolepiacom balíkovom štítku sú uvedené vlastné identifikačné údaje spoločnosti SPS (obchodné meno a sídlo, kontaktný telefón, kontaktná internetová stránka), dátum vybratia zásielky, podacie číslo zásielky, hmotnosť zásielky a označenie odosielateľa a príjemcu zásielky.

4.8 Ak odosielateľ poskytuje spoločnosti SPS údaje o zásielkach elektronickou formou, zodpovedá za správnosť údajov poskytnutých elektronickou formou, pričom v prípade odlišnosti údajov odoslaných elektronickou formou a údajov uvedených písomnou formou v listinách tvoriacich sprievodnú dokumentáciu zásielky sú rozhodujúce a záväzné údaje odoslané elektronickou formou.

4.9 Údaje o hmotnosti zásielky zisťované spolupracovníkmi spoločnosti SPS pri vyberaní zásielok u odosielateľa majú len informatívny charakter. Spoločnosť SPS vykonáva prevažovanie zásielok určeným meradlom v servisných strediskách spoločnosti SPS. V prípade zistenia rozdielu medzi hmotnosťou zásielky uvedenou na balíkovom štítku a Preberacom liste a hmotnosťou zistenou spoločnosťou SPS na určenom meradle, je spoločnosť SPS oprávnená rozdiel opraviť a účtovať sadzby podľa spoločnosťou SPS opravenej hmotnosti.

4.10 Pod určeným meradlom sa rozumie vážiace zariadenie podliehajúce pravidelnej kontrole metrologickým ústavom, resp. ním povereným subjektom.

4.11 SPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenové¬ho prístroja ktorýkoľvek balík, odovzdaný jej na prepravu.

5. Dodávanie zásielok

5.1 Dodávanie zásielok je zabezpečované spolupracovníkmi spoločnosti SPS. Za dodanie sa považuje dodanie zásielky na adresu príjemcu zásielky. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na doručenie zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným alebo orientačným. Pri dodávaní zásielky je príjemca zásielky povinný poskytnúť spolupracovníkovi spoločnosti SPS primeranú súčinnosť, najmä pri manipulácii so zásielkami s vyššou hmotnosťou. Garantovaný čas dodania zásielky je nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní. Spoločnosť SPS nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky spôsobené porušením týchto Obchodných podmienok odosielateľom alebo príjemcom a z titulu neovplyvniteľných skutočností v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka.

5.2 Dodanie zásielky môže byť pozastavené, ak príjemca nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, resp. zásielku odmietne prevziať. V takom prípade o danej skutočnosti spoločnosť SPS informuje odosielateľa, a ak nebolo s ním dohodnuté inak, zásielka bude bez zbytočného odkladu vrátená odosielateľovi. Odosielateľ alebo objednávateľ prepravy je povinný zaplatiť sadzbu za prepravu zásielky smerom ku príjemcovi (vrátane všetkých príplatkov) ako aj sadzbu za jej spätnú prepravu Ak nemožno zásielku vrátiť odosielateľovi, spoločnosť SPS ju uloží na čas úložnej lehoty. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že zásielku nemožno vrátiť odosielateľovi. Úložná lehota je jeden rok. Na uloženie zásielky a na otvorenie zásielky sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

5.3 Prevzatie zásielky príjemca potvrdí svojim podpisom na doručovací hárok spoločnosti SPS. Pečiatka príjemcu nena¬hrádza podpis príjemcu. V prípade, ak zásielku nepreberá príjemca uvedený na balíkovom štítku, uvedie na doručovací hárok aj vzťah k príjemcovi

5.4 Spoločnosť SPS odovzdá príjemcovi zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy. Až potom si môže príjemca zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu spolupracovníka spoločnosti SPS).

5.5 Spoločnosť SPS môže na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s odosielateľom alebo príjemcom zásielku (tovar) zadržať, a to až do úplného uspokojenia svojich zabezpečovacích nárokov. Ide o nároky, ktoré spoločnosti SPS vznikli voči odosielateľovi, alebo príjemcovi. Spoločnosť SPS je však povinná bez zbytočného odkladu upovedomiť odosielateľa alebo príjemcu o zadržaní veci a dôvode zadržania. Na základe zádržného práva má spoločnosť SPS právo pri výkone súdneho rozhodnutia na prednostné uspokojenie z výťažku zadržovanej veci pred inými veriteľmi, a to aj záložným veriteľom. To zároveň nezbavuje odosielateľa alebo príjemcu zásielky povinnosti uhradiť svoje záväzky voči spoločnosti SPS.

6. Tarifa

6.1 Sadzby za služby poskytované spoločnosťou SPS sú uvedené v platnom cenníku pre „Domestic Service“.

6.2 Sadzby za prepravu zásielky sa hradia v hotovosti, spravidla odosielateľom, pokiaľ s ním nie je dohodnuté, že prepravnú sadzbu hradí príjemca. Úhrada bankovým prevodom (platba na faktúru) je možná iba na základe uzatvorenej Servisnej zmluvy.

6.3 Pri doplnkovej službe Dobierka je úhrada dobierkovej sumy (hodnoty zásielky) možná len v hotovosti príjemcom zásielky.

6.4 Pri zásielke s platobnou podmienkou „platí príjemca“ (Freight Collect – FC) platí prepravnú sadzbu príjemca zásielky. Ak príjemca zásielky odmietne prepravnú sadzbu uhradiť, je odosielateľ povinný uhradiť prepravnú sadzbu podľa platného cenníka pre „Domestic service“.

6.5 Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať palivový príplatok. Výšku palivového príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať podľa vývoja priemerných cien pohonných látok v Slovenskej republike zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

6.6 Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať mýtny príplatok. Výšku mýtneho príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych prepisov upravujúcich spoplatnenie cestnej infraštruktúry.

7. Reklamačný poriadok a náhrada škody

7.1 Reklamáciu podáva odosielateľ alebo príjemca zásielky spoločnosti SPS vždy písomne.

7.2 Nahlásenie oneskoreného dodania zásielky, poškodenia alebo úbytku zo zásielky podáva odosielateľ alebo príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.

7.3 Nahlásenie straty zásielky podáva odosielateľ alebo príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvede¬nej v predchádzajúcej vete, nie je možné uplatniť reklamáciu.

7.4 Príjemca je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.

7.5 Po nahlásení poškodenia alebo straty zásielky, prípadne chýbajúcej časti zásielky príde zodpovedný pracovník spo¬ločnosti SPS spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu. Spísanie škodového protokolu sa nepovažuje za reklamáciu. Nahlásenie poškodenia (straty, prípadne úbytku z tovaru) a škodový protokol nenahrádzajú písomnú reklamáciu. Odosielateľ, prípadne príjemca zásielky uplatňuje písomnú reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa na¬hlásenia poškodenia zásielky, prípadne straty alebo úbytku zo zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo odosielateľa, prípadne príjemcu zásielky na uplatnenie reklamácie.
Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým:

 • číslo zásielky
 • popis vady, alebo poškodenia zásielky
 • označenie obsahu zásielky
 • výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody

Ďalej je k písomnej reklamácii potrebné pripojiť:

 • doklad o obsahu zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra bez DPH, objednávka a pod.)
 • doklad preukazujúci hodnotu zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť SPS náhradu škody najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH)
 • v prípade poškodenia zásielky, doklad preukazujúci výšku spôsobenej škody (faktúra za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia)

7.6 Lehota na vybavenie reklamácie straty, poškodenia alebo úbytku zo zásielky je 30 dní. Táto lehota sa predlžuje o čas, po ktorý nemala spoločnosť SPS od oprávnenej osoby k dispozícii všetky nevyhnutné doklady na vybavenie reklamácie. V prípade oneskoreného dodania zásielky, doba na zistenie potrebných informácií je stanovená na dobu 2 pracovných dní. V prípade oneskoreného dodania zásielky zavinením spoločnosti SPS bude zákazníkovi poskytnutá náhrada škody vo výške zaplatenej prepravnej sadzby. Poskytnutím tejto náhrady sa paušálne vyrovnajú možné škody (ekonomické straty), ktoré vzniknú nedodržaním času dodania zásielky. Popri poskytnutí tejto náhrady nemá odosielateľ ani príjemca zásielky nárok na náhradu žiadnych ďalších škôd ani ušlého zisku. Pri poškodení alebo strate zásielky patrí odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na zásielke, najviac však vo výške deklarovanej hodnoty zásielky uvedenej na Preberacom liste. Pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, uplatňuje nárok na náhradu škody voči spoločnosti SPS zásadne bez DPH. V rámci reklamačného konania pri žiadosti o náhradu za poškodenie tovaru je odosielateľ alebo príjemca povinný preukázať hodnotu zásielky relevantným dokladom (obstarávacou faktúrou, resp. príjmovým pokladničným dokladom; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, nahradí jej spoločnosť SPS zásadne len obstarávaciu cenu tovaru bez DPH). Odosielateľ ani príjemca zásielky nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani inej, následnej alebo nepriamej škody. Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá spoločnosť SPS, si musí odosielateľ uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania poštovej zásielky; inak toto právo zanikne.

7.7 O opodstatnení a vyplatení náhrady škody rozhoduje oddelenie reklamácií spoločnosti SPS. Náhrada škody za opodstatnenú reklamáciu sa poukáže bezodkladne, len čo sa zistí náhradová povinnosť a výška náhrady škody. Náhradu škody vypláca spoločnosť SPS len v peniazoch, a to v mene platnej na území Slovenskej republiky.

7.8 Náhradu škody je možné vyplatiť aj príjemcovi zásielky na základe písomnej autorizácie od odosielateľa zásielky.

7.9 Za škody na zásielke, resp. stratu zásielky, zodpovedá spoločnosť SPS primerane v zmysle ust. § 622 Obchodného zákonníka a § 38 a § 39 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

7.10 V prípade poškodenia prepravovanej použitej veci sa jej skutočná hodnota odvíja od veku poškodenej veci a miery jej opotrebovania. Výška náhrady škody bude vypočítaná s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci podľa koeficientu poistného ústavu spoločnosti SPS.

7.11 Prípadné spory zmluvných strán budú riešené prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky.

8. Poistenie zásielky

Poistenie zásielky sa vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku straty, poškodenia alebo úbytku zo zásielky. Poistenie zásielky s hodnotou uvedenou odosielateľom na Preberacom liste (deklarovaná hodnota) do 2.500,00 EUR je zahrnuté v prepravnej sadzbe. Odosielateľ je povinný uvádzať na Prepravný list skutočnú hodnotu prepravované¬ho tovaru. Pri zásielke s deklarovanou hodnotou vyššou ako 2.500,00 EUR bude spoločnosť SPS účtovať k prepravnej sadzbe príplatok vo výške 0,33 EUR za každých ďalších aj začatých 33,00 EUR deklarovanej hodnoty zásielky. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

9. Informácie o zásielkach

Informácie o zásielkach môže žiadať ktokoľvek, kto uvedie podacie číslo zásielky, telefonicky na zákazníckom servise spoločnosti SPS (tel. 16 877 alebo e-mail: ecs@sps-sro.sk). Informácia o dodaní zásielky bude k dispozícii nasledujúci pracovný deň po dni dodania zásielky. Celú trasu zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať na internetovej stránke www.sps-sro.sk. Týmto nie sú dotknuté povinnosti alebo obmedzenia spoločnosti SPS týkajúce sa poštového tajomstva a ochrany osobných údajov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

10. Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy v týchto Obchodných podmienkach neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že si dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka pôsobnosť Obchodného zákonníka) a zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 30.apríla 2012.

Slovak Parcel Service, s.r.o.

Prílohy:

návod - balenie 1 (jpg)
návod - balenie 2 (jpg)
návod - balenie 3 (jpg)
návod - balenie 4 (jpg)


Novinky

5. 9. 2016

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 05.09.2016 je hodnota palivového príplatku pri servisoch UPS EXPRESS (UPS...

Kontaktné strediská

 Naša sieť 25 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko