Obchodné podmienky

Obchodné podmienky expresnej doručovateľskej služby Slovak Parcel Service, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1       Zásielky expresnej doručovateľskej služby sú expresné Zásielky tuzemského styku. Sú vyberané, prepravované a dodávané najrýchlejším spôsobom. Službu v tuzemskom styku poskytuje spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. (ďalej len ako „spoločnosť SPS“ alebo „Dopravca“).

 

1.2       Medzi expresné služby tuzemského styku patria:

                        - služba Expres

                        - služba Do 12:00

                        - služba Do 9:00

- služba Balíkomat 24/7

- služba SPS Parcel Shop

                        - Sobotné doručenie

                        - Doplnková služba Dobierka

                        - Doplnková služba Spätný dokument

                        - Doplnková služba Telefonické avízo

                        - Doplnková služba SMS notifikácia

                       

1.3       Zásielky sú vyberané v servisných strediskách spoločnosti SPS alebo prostredníctvom poverených spolupracovníkov spoločnosti SPS na mieste dohodnutom s Odosielateľom.

 

1.4       Podávanie, zber, prepravu, dodávanie Zásielok a cenotvorbu prepravných sadzieb zabezpečuje spoločnosť SPS v zmysle týchto Obchodných podmienok.

 

1.5       Základné pojmy

Dopravca je spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., ktorá uskutočňuje vyzdvihnutie, prepravu a doručenie Zásielok.

Príjemca je osoba, ktorá je na Zásielke označená ako Príjemca. (ďalej len „Príjemca“)

Odosielateľ je osoba, ktorá je na Zásielke označená ako Odosielateľ. (ďalej len „Odosielateľ“)

Balík je vec, ktorú prevzal Dopravca na prepravu, ktorú sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia) (ďalej len ako „Balík“).

Zásielka (ďalej ako „Zásielka“) je listová Zásielka, Balík alebo iná Zásielka, ktorú prevzal Dopravca na prepravu a ktorú sa zaväzuje prepraviť z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia). Jednu Zásielku môže tvoriť aj viacej Balíkov, ktoré sú podané na prepravu v rovnaký deň, v rovnaký čas, od rovnakého Odosielateľa pre rovnakého Príjemcu (ďalej len ako „Zásielka“).

Zásielka na dobierku (ďalej len „Dobierka“) je Balík alebo súbor Balíkov, ktoré prevzal Dopravca na prepravu za účelom ich doručenia. V prípade Dobierky je Dopravca povinný na základe pokynov Odosielateľa vybrať od Príjemcu Zásielky príslušnú finančnú sumu. Po doručení Zásielky je táto finančná suma pohľadávkou Odosielateľa voči Dopravcovi a Dopravca ho poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo je oprávnený započítať ho s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi.

SPS Parcel Shop sú priestory SPS alebo zmluvného partnera SPS, v ktorých je Príjemcovi umožnený osobný odber Zásielky alebo osobné podanie Zásielky.

Zmluvný partner SPS je subjekt, s ktorým má SPS uzavretú platnú Zmluvu o spolupráci pre službu  SPS Parcel Shop, na osobné podanie a osobný odber  Zásielok.

Servisná zmluva je zmluva uzatvorená medzi Odosielateľom a Dopravcom písomnou  formou na základe ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ako „Servisná zmluva“).

Balíkomat je automatizované samoobslužné zariadenie, ktoré pozostáva z úložných schránok určených na vkladanie Balíkov a ich následné vyzdvihnutie koncovými Príjemcami. Vyzdvihnutie Zásielky sa realizuje zadaním kombinácie PIN kódu zaslaného na mobilné telefónne číslo koncového príjemcu formou SMS a predmetného mobilného čísla (ďalej len „Balíkomat“);

SMS notifikácia  zaslanie informácii súvisiacich s doručením Zásielky v rozsahu podľa uváženia Dopravcu elektronickým prenosom za použitia mobilného telefónneho čísla poskytnutého Dopravcovi Odosielateľom;

E-mailová notifikácia - zaslanie informácii súvisiacich s doručením Zásielky v rozsahu podľa uváženia Dopravcu elektronickým prenosom za použitia e-mailovej adresy poskytnutej Dopravcovi Odosielateľom.

 

 

 

 

 

2. Doby dopravy

2.1       Za včasnú distribúciu Zásielok sa považuje jej dodanie alebo avizovanie dodania na adresu Príjemcu:

            -           pre Zásielky služby Expres – nasledujúci pracovný deň po dni vybrania

                        Zásielky, zvyčajne do 18:00,

            -           pre Zásielky služby Do 12:00 - nasledujúci pracovný deň po dni vybrania

                        Zásielky, najneskôr do 12:00 hod.,

            -           pre Zásielky služby Do 9:00 - nasledujúci pracovný deň po dni vybrania

                        Zásielky, najneskôr do 9:00 hod.,

            -           pre Zásielky služby Sobotné doručenie – dodanie alebo avizovanie

                        dodania Zásielky vybranej v predchádzajúci pracovný deň v sobotu.

 

2.2       Avizovaním dodania sa rozumie pri neúspešnom pokuse o doručenie Zásielky zanechanie písomného oznámenia Príjemcovi o vykonanom pokuse o doručenie Zásielky.

 

2.3       Spolupracovník spoločnosti SPS nie je povinný telefonicky kontaktovať Príjemcu Zásielky v prípade, ak Odosielateľ nevyužíva službu Telefonické avízo.  

 

2.4       Dopravca nie je povinný poskytovať služby, ktoré si  Odosielateľ neobjednal.

 

2.5       Odosielateľ berie na vedomie, že  Dopravca použije údaje o Príjemcovi iba v takom rozsahu v akom mu ich Odosielateľ poskytol a výlučne za účelom doručenia konkrétnej zásielky.

 

3. Zasielacie podmienky

3.1       Zásielky je možné zasielať na ktorúkoľvek  adresu v Slovenskej republike.  Adresou sú údaje, ktoré slúžia na doručenie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným alebo orientačným. Zásielky nie je možné zasielať do P.O. Boxov.

 

3.2       Maximálna hmotnosť jedného Balíka (kusu) nesmie presiahnuť hmotnosť 70 kg a maximálne rozmery jedného Balíka (kusu) nesmú presiahnuť dĺžku 270 cm a súčet obvodu a dĺžky nesmie presiahnuť 330 cm. Ak Balík presahuje hmotnostné alebo rozmerové limity uvedené vyššie  Dopravca si vyhradzuje právo Zásielku vrátiť Odosielateľovi.

 

3.3       Dopravca je oprávnený si účtovať príplatok za:

a) Ťažký balík: každý Balík Zásielky, ktorý má vyššiu hmotnosť ako 30 kg,

b) Dodatočnú manipuláciu: každý Balík Zásielky, ktorého rozmery presiahnu dĺžku viac ako 200cm a/alebo ten, ktorý  je nezabalený, a/alebo ten, ktorý nie je zabezpečený alebo zabalený spôsobom zodpovedajúcim jeho hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu, krehkosti a/alebo za ten ktorého obsahom je na základe vzájomnej dohody Dopravcu a Odosielateľa Predmet ADR, a/alebo ten, ktorý vyžaduje manipuláciu dvoma osobami, a/alebo ten,  ktorý vyžaduje zo strany Dopravcu dodatočné dobalenie.   

 

3.4       Dopravca je oprávnený príplatok uvedený v bode 3.3 týchto Obchodných podmienok účtovať za každý jeden bod a) až b) zvlášť. Jednotlivé príplatky za dodatočnú manipuláciu sú uvedené v platnom cenníku spoločnosti SPS.

 

3.5       V prípade, že Dopravca prijme na prepravu Balík, ktorý vyžaduje dodatočnú manipuláciu  uvedenú v bode 3.3 týchto Obchodných podmienok, vyhradzuje si právo pri takýchto Balíkoch využiť služby  tretej strany na náklady Odosielateľa.  Dopravca negarantuje v takýchto prípadoch dodržanie obvyklej doby prepravy Zásielky a ani dodržanie iných prepravných štandardov v zmysle týchto Obchodných podmienok.

 

3.6       Doručovanie do Balíkomatov – maximálna hmotnosť jedného Balíka je 30 kg. Maximálne rozmery úložných schránok Balíkomatu sú:

BOX A (malý) – 8 x 38 x 64 cm

BOX B (stredný) – 19 x 38 x 64 cm

BOX C (veľký) – 41 x 38 x 64 cm

Jednu zásielku môže v prípade Balíkomatov tvoriť len jeden Balík.

 

3.7       Každý Balík musí byť zabalený a uzatvorený spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe, ako aj spôsobu a dobe dopravy Balíka. Ďalej  musí byť Balík zabezpečený tak,  aby s ním mohla manipulovať jedna osoba a aby bola minimalizovaná možnosť jeho poškodenia prepravou na valčekovej dráhe. Obal Balíka a uzávera musia chrániť obsah voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou manipuláciou a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez zanechania zrejmej stopy poškodenia. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom Balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými časťami tovaru). Na spodok a vrch  balenia treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave. Je neprípustné zväzovať viac Balíkov alebo vecí do jednej Zásielky. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie Balíka. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu Balíka.

 

3.8       Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie s Balíkom, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označený Balík bol dôkladne zabalený. Spoločnosť SPS nie je povinná riadiť sa pri manipulácii s Balíkmi značením orientácie Balíkov (napríklad šípka „Hore“ alebo označenie „Touto stranou dole“).

 

3.9       Tovar na opravu, výmenu, alebo tovar, ktorého poškodenie Odosielateľ alebo Príjemca reklamuje je potrebné zasielať vždy v originálnom obale a všetky už použité prepravné štítky musia byť Odosielateľom z obalu odstránené.

 

3.10     V prípade zasielania tekutín je potrebné uprednostniť plastové obaly pred sklenenými a okolo obalov umiestniť absorpčný materiál, v prípade použitia sklených obalov na tekutiny je potrebné použiť Dopravcom predávané špeciálne kartónové obaly určené na prepravu tekutín.

 

3.11     Balík musí byť zabalený a uzatvorený tak, aby neohrozoval zdravie spolupracovníkov spoločnosti SPS a aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo, ak obsahuje veci, ktoré by mohli poraniť spolupracovníkov spoločnosti SPS, ktorí s ňou manipulujú, aby neznečistila alebo nepoškodila ostatné Balíky alebo zariadenie spoločnosti SPS.

 

3.12     Z prepravy sú vylúčené nezabalené Balíky a Balíky, ktoré nie sú zabezpečené alebo zabalené spôsobom, zodpovedajúcim ich hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu,  hlavne krehkosti alebo, pri ktorých chýbajú údaje o Odosielateľovi alebo Príjemcovi Balíka, ktoré sú zjavne poškodené, Balíky, ktoré obsahujú: peniaze, šeky, ceniny, šperky (okrem šperkov a hodiniek s maloobchodnou hodnotou do 100 EUR za Balík, ktoré neobsahujú vzácne kovy a drahokamy), drahé kovy, kreditné karty, doklady, cenné papiere, drahé kamene, perly, umelecké predmety, zbierky, starožitnosti, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, živočíchy, pozostatky ľudí a zvierat, zdravotnícky odpad, biologický materiál, tekuté farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené, alebo môžu poškodiť, či znehodnotiť ostatné Balíky, prípadne zariadenie Dopravcu, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy, rádioaktívny materiál, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, látky jedovaté, infekčné, žieravé a iné zdraviu nebezpečné látky ako aj veci, ktoré by počas doby prepravy mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlokaziace sa potraviny a iné podobné veci biologickej povahy (spoločnosť SPS nezodpovedá za takto vzniknuté škody). Z prepravy sú tiež vylúčené narkotiká, omamné a psychotropné látky, pornografia, paletizované Zásielky, Balíky presahujúce hmotnostné alebo rozmerové obmedzenia uvedené v bode 3.2 týchto podmienok, zväzované Balíky alebo veci a látky, ktorých preprava je zakázaná alebo regulovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len ako „Predmety ADR“* )

(* Dohoda ADR - Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch) sú z prepravy vylúčené. Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu Zásielok, ktoré sú podľa nej z ekonomických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete spoločnosti SPS. V prípade zistenia, že Odosielateľ podal na prepravu iný tovar, ako deklaroval, resp. tovar, ktorý je vylúčený z prepravy, má spoločnosť SPS právo od prepravy odstúpiť a vrátiť tovar Odosielateľovi na jeho náklady. V takom prípade zaniká Odosielateľovi nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie, či už z hľadiska poškodenia Zásielky alebo jej oneskoreného dodania.

V prípade, že Odosielateľ odovzdá Dopravcovi Zásielku definovanú v bode 3.12 týchto „Podmienok“ bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu zmluvy a Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielky a následnou manipuláciou so Zásielkou. V takomto prípade je Odosielateľ povinný uhradiť Dopravcovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu.

 

 

3.13     Pri Zásielke s platobnou podmienkou „platí príjemca“ (Freight Collect – FC) platí prepravnú sadzbu Príjemca Zásielky. Ak Príjemca Zásielky odmietne prepravnú sadzbu uhradiť, je Odosielateľ povinný uhradiť prepravnú sadzbu podľa platného cenníka.

 

3.14     Odosielatelia, ktorí majú so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu alebo pripravia zásielku prostredníctvom zákazníckej aplikácie môžu požadovať k Zásielkam doplnkovú službu „Dobierka“. Dobierkové sumy sú poukazované len na účet Odosielateľa v mene platnej na území Slovenskej republiky. Maximálna dobierková suma je 5.000,00 EUR .

 

3.15     Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky bez „pripoistenia“ nesmie prekročiť sumu 1.000,00 EUR. Maximálna výška hodnoty prepravovanej Zásielky, riadne „pripoistenej“ nesmie presiahnuť sumu  33.000,00 EUR.

 

4. Podávanie zásielok

4.1       Zásielky je možné podávať na základe uzatvorenej platnej Servisnej zmluvy alebo bez nej.

 

4.2       Odosielateľ je povinný priložiť k Servisnej zmluve kópiu dokladu o registrácii (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo výpis z iného, zákonom určeného registra, napr. register združení, a pod.), kópiu dokladu o pridelení DIČ, resp. IČ DPH a oznámiť spoločnosti SPS svoje bankové spojenie. V prípade zmien v uvedených dokladoch je Odosielateľ povinný bezodkladne o nich informovať spoločnosť SPS.

 

4.3       Zásielky sa môžu podávať:

            -           vybraním Zásielky u Odosielateľa spolupracovníkom spoločnosti SPS

            -           v servisných strediskách spoločnosti SPS, ktorých zoznam je uvedený

                        v platnom cenníku;

-              do SPS Parcel Shopu

 

4.4       Zásielka sa vyberá u Odosielateľa na základe predchádzajúcej písomnej, e-mailovej, resp. telefonickej, príp. osobnej dohody. Každé servisné stredisko spoločnosti SPS má určené limitné časy vyberania Zásielok, ktoré sú uvedené na webovej stránke: www.sps-sro.sk.

 

4.5       Pri podaní Zásielky musí Odosielateľ ku každému Balíku priložiť správne vyplnený balíkový štítok a Preberací list vydaný spoločnosťou SPS. Podpísaním Preberacieho listu Odosielateľom a spoločnosťou SPS dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu o preprave. Ako doklad o podaní Zásielky k preprave dostane Odosielateľ originál Preberacieho listu. Spoločnosť SPS je pri vyberaní Zásielky oprávnená overiť totožnosť osoby Odosielateľa, a to najmä, ale nielen na základe ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak Odosielateľ odmietne overenie jeho totožnosti, spoločnosť SPS nie je povinná Zásielku od Odosielateľa prevziať.

 

4.6       Pri podaní Zásielok určených na doručenie do Balíkomatu 24/7 je Odosielateľ povinný definovať veľkosť úložnej schránky (A – malá, B – stredná, C – veľká) a konkrétny Balíkomat. Podaj Balíkov do Balíkomatov je podmienený používaním zákazníckej aplikácie  Dopravcu.

 

4.7       Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane číselný rad balíkových štítkov a Preberacie listy vopred od spoločnosti SPS alebo zákaznícku aplikáciu Dopravcu. Odosielateľ v takom prípade nesie plnú zodpovednosť za ich prípadnú stratu alebo zneužitie inou osobou. Odosielateľ, ktorý nemá so spoločnosťou SPS uzatvorenú platnú Servisnú zmluvu, dostane balíkový štítok a Preberací list od spolupracovníka spoločnosti SPS pri podaní Balíka.

 

4.8       Odosielateľ na balíkovom štítku a Preberacom liste vyplňuje všetky údaje podľa ich predtlače a svojím podpisom na Preberacom liste potvrdzuje, že všetky údaje ním uvedené sú pravdivé a správne. Odosielateľ zodpovedá za škodu, ktorá by bola spoločnosti SPS spôsobená porušením tejto povinnosti. Odosielateľ je taktiež povinný odstrániť všetky staré, použité alebo neplatné štítky z Balíkov, v opačnom prípade spoločnosť SPS nezodpovedá za doručenie Zásielky v dohodnutom čase. Uvedenie nesprávnych resp. neúplných údajov na balíkovom štítku a Preberacom liste zbavuje spoločnosť SPS povinnosti doručiť Zásielku v čase podľa bodu 2 týchto Obchodných podmienok. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je Odosielateľ povinný tieto odovzdať spoločnosti SPS najneskôr pri podaní Zásielky na prepravu. V prípade potreby umožní Odosielateľ spoločnosti SPS kontrolu obsahu Zásielky.

 

4.9       Spoločnosť SPS je povinná zabezpečiť, aby každý Balík bol označený samolepiacim balíkovým štítkom. Na samolepiacom balíkovom štítku sú uvedené vlastné identifikačné údaje spoločnosti SPS (obchodné meno a sídlo, kontaktný telefón, kontaktná internetová stránka), dátum vybratia Balíka, podacie číslo Balíka, hmotnosť Balíka a označenie odosielateľa a príjemcu Balíka.

 

4.10     Ak Odosielateľ poskytuje spoločnosti SPS údaje o Zásielkach elektronickou formou, zodpovedá za správnosť údajov poskytnutých elektronickou formou, pričom v prípade odlišnosti údajov odoslaných elektronickou formou a údajov uvedených písomnou formou v listinách tvoriacich sprievodnú dokumentáciu Zásielky sú rozhodujúce a záväzné údaje odoslané elektronickou formou.

 

4.11     Údaje o hmotnosti Balíkov zisťované spolupracovníkmi spoločnosti SPS pri vyberaní Balíkov u Odosielateľa majú len informatívny charakter. Spoločnosť SPS vykonáva prevažovanie Balíkov určeným meradlom v servisných strediskách spoločnosti SPS. V prípade zistenia rozdielu medzi hmotnosťou Balíka uvedenou na balíkovom štítku a Preberacom liste a hmotnosťou zistenou spoločnosťou SPS na určenom meradle, je spoločnosť SPS oprávnená rozdiel opraviť a účtovať sadzby podľa spoločnosťou SPS opravenej hmotnosti.

 

4.12     Pod určeným meradlom sa rozumie vážiace zariadenie podliehajúce pravidelnej kontrole metrologickým ústavom, resp. ním povereným subjektom.

 

4.13     Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorýkoľvek Balík, odovzdaný jej na prepravu.

 

4.14     Pri odovzdávaní Zásielky na prepravu je Odosielateľ povinný oznámiť Dopravcovi skutočnú hodnotu Zásielky. Ak táto prevyšuje sumu 1.000,00 EUR je Odosielateľ povinný vyžiadať si jej „pripoistenie“ podľa skutočnej hodnoty Zásielky. Ak tak Odosielateľ neurobí v zmysle čl. 10 je Dopravca oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. 9 týchto Obchodných podmienok a vykonať prípadné započítanie nároku na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody.

 

5. Dodávanie zásielok

5.1       Dodávanie Zásielok je zabezpečované spolupracovníkmi spoločnosti SPS po prvé uzamykateľné dvere objektu na adrese Príjemcu Zásielky, prípadne po  vstupnú závoru areálu, ak nebude spolupracovníkom spoločnosti SPS umožnený prechod. Spolupracovník spoločnosti SPS nie je povinný, ale môže doručiť Zásielku po dohovore s Príjemcom Zásielky na poschodie, k výťahu alebo do bytu. Za dodanie sa považuje dodanie Zásielky na adresu Príjemcu Zásielky alebo po telefonickom rozhovore minimálne deň vopred s Príjemcom na iné miesto, prípadne ak bola v deň vopred e-mailom oznámená zmena adresy Príjemcu zo strany Odosielateľa alebo Príjemcu. Adresou sú údaje, ktoré slúžia na doručenie Zásielky. Adresa obsahuje meno a priezvisko, resp. úplný názov Príjemcu, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) Príjemcu, ktoré je určené názvom obce, názvom ulice, ak sa na ne obec člení, a číslom popisným alebo orientačným. Pri dodávaní Zásielky je Príjemca Zásielky povinný poskytnúť spolupracovníkovi spoločnosti SPS primeranú súčinnosť, najmä pri manipulácii so Zásielkami s vyššou hmotnosťou. Dodanie Zásielky na adresu Príjemcu Zásielky, ktorú uviedol Odosielateľ na doručovacom hárku, je obvykle  nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní. Obvyklou dodacou dobou je doba, kedy Spoločnosť SPS spravidla doručí Príjemcovi Zásielku, ak v priebehu doručovania nenastanú zvláštne alebo neočakávané okolnosti. Spoločnosť SPS nezodpovedá za oneskorené dodanie Zásielky spôsobené porušením týchto Obchodných podmienok Odosielateľom alebo Príjemcom a z titulu neovplyvniteľných skutočností v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

5.2       Pri dodaní Balíka do Balíkomatu sa za dodanie pokladá umiestnenie Balíka vo vybratom Balíkomate a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí Zásielky.

 

5.3       Dodanie Zásielky môže byť pozastavené, ak je spolupracovník spoločnosti SPS povinný na Príjemcu čakať, pokiaľ sa ten nenachádza na adrese/mieste doručenia, alebo Príjemca nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, resp. Zásielku odmietne prevziať. V takom prípade o danej skutočnosti spoločnosť SPS informuje Odosielateľa, a ak nebolo s ním dohodnuté inak, Zásielka bude bez zbytočného odkladu vrátená Odosielateľovi. Odosielateľ alebo Objednávateľ prepravy je povinný zaplatiť sadzbu za prepravu Zásielky smerom ku Príjemcovi (vrátane všetkých príplatkov) ako aj sadzbu za jej spätnú prepravu. Ak nemožno Zásielku vrátiť Odosielateľovi, spoločnosť SPS ju uloží na čas úložnej lehoty. Úložná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa zistilo, že Zásielku nemožno vrátiť Odosielateľovi. Úložná lehota je jeden rok. Na uloženie Zásielky a na otvorenie Zásielky sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

5.4       Dopravca nie je povinný vykonať dodanie Zásielky na miestach s neupraveným povrchom vozovky alebo na miestach, kde nie je možný bezproblémový prístup motorovým vozidlom.

 

5.5       Prevzatie Zásielky Príjemca potvrdí svojim podpisom na doručovací hárok spoločnosti SPS alebo Príjemca potvrdí prevzatie Zásielky na mobilnom dátovom zariadení elektronickým perom. Podpis elektronickým perom je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy doručovacieho hárku spoločnosti SPS. Pečiatka Príjemcu nenahrádza podpis Príjemcu. Spoločnosť SPS je oprávnená pri doručovaní Zásielky  identifikovať Príjemcu a zaznamenať jeho číslo občianskeho preukazu, či iného dokladu totožnosti. V prípade, ak Zásielku nepreberá Príjemca uvedený na balíkovom štítku, uvedie na doručovací hárok aj vzťah k Príjemcovi, preukáže sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti, v prípade ak ide o právnickú osobu tak aj pečiatkou spoločnosti.

 

5.6       Spoločnosť SPS odovzdá Príjemcovi Zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade Dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy. Až potom si môže Príjemca Zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu spolupracovníka spoločnosti SPS).

 

5.7       Dopravca má zádržné právo na Zásielku na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Odosielateľom alebo Príjemcom a to  do zaplatenia, respektíve vysporiadania všetkých svojich nárokov a inej pohľadávky, ktorá je príslušenstvom Zásielky podľa tarify. Ak sa počas zadržania Zásielky alebo úložnej lehoty obsah Zásielky znehodnotil alebo ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia ľudí, Dopravca môže Zásielku zničiť, o zničení spíše Dopravca záznam, ktorý doručí Odosielateľovi, ak je známy. Po uplynutí úložnej lehoty môže Dopravca Zásielku zničiť, ak jej obsah je bezcenný, alebo je predmetom poštového tajomstva. Posudzovanie, či obsah Zásielok je cenný, bezcenný alebo nevhodný, je vecou Dopravcu. Po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v bode 5.3 tohto článku Obchodných podmienok je Dopravca oprávnený obstarať predaj Zásielky alebo jej časti vhodným spôsobom, ak Odosielateľ od uplynutia lehoty dohodnutej v bode 5.3. tohto článku Obchodných  podmienok neudelil Dopravcovi pokyny na ďalší postup a:

            -           Zásielku nie je možné doručiť ani ju nie je možné vrátiť alebo nemá byť

                        podľa zmluvy vrátená, alebo

            -           Je dôvodná obava, že sa obsah Zásielky pred doručením znehodnotí.

Ak je to možné, vydá Dopravca Odosielateľovi výťažok z predaja po odčítaní nákladov na uskladnenie, nákladov predaja a nezaplatenej časti ceny zasielateľských služieb (čistý výťažok). Cena za tieto služby sa riadi platným cenníkom. Dopravca je teda oprávnený postupovať podľa § 151s až 151v zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, prípadne započítať si vzájomné splatné pohľadávky (vrátane dobierok) v zmysle ust.§ 358 a nasl. Obchodného zákonníka, § 558 Občianskeho zákonníka a §323 Obchodného zákonníka.

 

5.8       V prípade dodávania Balíkov do Balíkomatu je spolupracovník spoločnosti SPS povinný umiestniť Balík do určeného Balíkomatu najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po vyzdvihnutí Balíka. V prípade že nie je možné do určeného Balíkomatu umiestniť Balík z dôvodu technickej poruchy alebo vyťaženosti predmetného Balíkomatu je spolupracovník spoločnosti SPS povinný ponúknuť Príjemcovi dostupnú alternatívu iného Balíkomatu alebo doručiť Balík priamo na adresu Príjemcu. Po vložení Balíka do Balíkomatu bude Príjemcovi Balíka odoslaná SMS o uložení Balíka v danom Balíkomate spolu s prístupovým 6 miestnym PIN kódom. Balík je uložený v Balíkomate po dobu 72 hodín od jeho vloženia. 24 hodín pred skončením 72 hodinovej úložnej doby je Príjemca informovaný formou SMS o tejto skutočnosti a je vyzvaný na jeho vyzdvihnutie v priebehu nasledujúcich 24 hodín. V prípade nevyzdvihnutia Balíka z Balíkomatu po uplynutí úložnej doby 72 hodín je Balík vrátený do najbližšieho servisného strediska spoločnosti SPS  kde bude uložený po dobu najviac 5 pracovných dní. Tu si je možné  Balík vyzdvihnúť osobne, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zoznam servisných stredísk spoločnosti SPS je zverejnený na adrese www.sps-sro.sk. Po uplynutí úložnej doby 5 pracovných dní v servisnom stredisku  spoločnosti SPS, je Balík automaticky vrátený Odosielateľovi na jeho náklady. Pri vyzdvihovaní Balíka sa Príjemca riadi pokynmi na obrazovke Balíkomatu. Pre správne vyzdvihnutie Balíka musí vyzdvihujúca osoba disponovať ako otváracím kódom v zaslanej SMS o uložení Balíka, tak aj telefónnym číslom na ktoré bola SMS o uložení Balíka zaslaná. Pri prevzatí Balíka z Balíkomatu je Príjemcovi/vyzdvihujúcej osobe vytlačené potvrdenie o prevzatí Balíka.

 

5.9       V prípade prevzatia Balíka so službou Dobierka  z Balíkomatu, je pred otvorením úložnej schránky preberajúca osoba vyzvaná na uhradenie dobierkovej sumy prostredníctvom platobného terminálu umiestneného pod obrazovkou Balíkomatu, a to iba bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet označených na Balíkomate. Pri úhrade sa vyzdvihujúca osoba riadi pokynmi na platobnom termináli.

 

6. Likvidácia Zásielky

6.1       Dopravca je oprávnený po uplynutí úložnej lehoty dohodnutej v čl.5 bode 5.3 týchto Obchodných podmienok obstarať likvidáciu Zásielky alebo jej časti, ak:

            a)         sa obsah Zásielky úplne alebo sčasti znehodnotil,

            b)         ak nedôjde k predaju Zásielky, ktorú nie je možné doručiť a súčasne ju nie

                        je možné vrátiť, alebo nemá byť podľa Servisnej zmluvy vrátená,

            c)         oznámi Odosielateľovi uznanie nároku na náhradu škody na prepravovanej

                        Zásielke.

 

6.2       I pred uplynutím dohodnutej lehoty je možné zlikvidovať Zásielku alebo jej časť, ak je to nutné na zaistenie ochrany zdravia osôb.

 

6.3.      Odosielateľ je povinný nahradiť Dopravcovi akúkoľvek ujmu, ktorú Dopravca utrpí v súvislosti s likvidáciou Zásielky podľa tohto článku, najmä vrátanie nákladov spojených s likvidáciou Zásielky a nákladov súvisiacich s uspokojením nárokov tretích osôb vznesených voči Dopravcovi v súvislosti so Zásielkou.

 

7. Tarifa

7.1       Sadzby za služby poskytované spoločnosťou SPS sú uvedené v platnom cenníku. Nárok na odplatu za prepravu Dopravcovi vzniká odovzdaním Zásielky Dopravcovi a jej výška je určená aktuálnym cenníkom  Dopravcu a celkovou hmotnosťou Zásielky vrátane obalu, prípadne výškou dobierkovej čiastky.

 

7.2       Sadzby za prepravu Zásielky sa hradia v hotovosti, spravidla Odosielateľom, pokiaľ s ním nie je dohodnuté, že prepravnú sadzbu hradí Príjemca. Úhrada bankovým prevodom (platba na faktúru) je možná iba na základe uzatvorenej Servisnej zmluvy.

 

7.3       Pri doplnkovej službe Dobierka je úhrada dobierkovej sumy (hodnoty Zásielky) možná  v hotovosti Príjemcom Zásielky alebo prostredníctvom platobnej karty, akceptovanej Dopravcom, a to v prípade, že si Odosielateľ túto službu objednal v rámci objednávky prepravy.

 

7.4       Pri Zásielke s platobnou podmienkou „platí príjemca“ (Freight Collect – FC) platí prepravnú sadzbu Príjemca Zásielky. Ak Príjemca Zásielky odmietne prepravnú sadzbu uhradiť, je Odosielateľ povinný uhradiť prepravnú sadzbu podľa platného cenníka.

 

7.5       Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať palivový príplatok. Výšku palivového príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať podľa vývoja priemerných cien pohonných látok v Slovenskej republike zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

7.6       Spoločnosť SPS je oprávnená k prepravnej sadzbe účtovať mýtny príplatok. Výšku mýtneho príplatku je spoločnosť SPS oprávnená jednostranne upravovať v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych prepisov upravujúcich spoplatnenie cestnej infraštruktúry.

 

 

 

8. Reklamačný poriadok a náhrada škody

8.1       Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky spoločnosti SPS vždy písomne. Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielky riadne si ju prezrieť. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Balíka, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť u Dopravcu. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný škodový protokol. Dopravca je povinný takýto protokol spísať.

 

8.2       Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.

 

8.3       Nahlásenie čiastočnej alebo úplnej straty Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne najneskôr do 2 pracovných dní, nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete, nie je možné uplatniť reklamáciu.

 

8.4       Príjemca je povinný v prípade poškodenia alebo zničenia Zásielky uschovať pôvodné balenie Zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.

 

8.5       Po nahlásení poškodenia, zničenia alebo straty Zásielky, prípadne chýbajúcej časti Zásielky, bude Zásielka povereným pracovníkom spoločnosti SPS vyzdvihnutá na základe objednávky z reklamačného oddelenia a poverený pracovník spoločnosti SPS spíše škodový protokol a vyhotoví fotodokumentáciu. Spísanie škodového protokolu sa nepovažuje za reklamáciu. Nahlásenie poškodenia (zničenia, straty, prípadne úbytku z tovaru) a škodový protokol

nenahrádzajú písomnú reklamáciu. Odosielateľ, prípadne Príjemca Zásielky uplatňuje písomnú reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nahlásenia poškodenia Zásielky, prípadne straty alebo úbytku zo Zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo Odosielateľa, prípadne Príjemcu Zásielky na uplatnenie reklamácie.

            Písomná reklamácia musí obsahovať predovšetkým:

            -           číslo Zásielky

            -           popis vady, alebo poškodenia Zásielky

            -           označenie obsahu Zásielky

            -           výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody

            -           fotodokumentáciu

            -           dátum, kedy bola Zásielka odovzdaná na prepravu

            Ďalej je k písomnej reklamácii potrebné pripojiť:

            -           doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra bez

                        DPH, objednávka a pod.)

            -           doklad preukazujúci hodnotu Zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia

                        faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad; pokiaľ je osoba uplatňujúca

                        nárok na náhradu škody platiteľom DPH, vyplatí spoločnosť SPS náhradu

                        škody najviac vo výške obstarávacej ceny tovaru bez DPH)

            -           v prípade poškodenia Zásielky doklad preukazujúci výšku spôsobenej

                        škody (faktúra za opravu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia)

 

8.6       Lehota na vybavenie reklamácie straty, čiastočnej straty, zničenia, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky je 30 dní od jej uplatnenia. Táto lehota sa predlžuje o čas, po ktorý nemala spoločnosť SPS od oprávnenej osoby k dispozícii všetky nevyhnutné doklady na vybavenie reklamácie. Ak je nutné k vybaveniu reklamácie doložiť potrebné doklady od orgánov činných v trestnom konaní, poisťovne, či iného orgánu, úradu alebo inštitúcie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní týchto dokladov Dopravcovi. V prípade oneskoreného dodania Zásielky je doba na zistenie potrebných informácií stanovená na dobu 2 pracovných dní. V prípade oneskoreného dodania Zásielky zavinením spoločnosti SPS bude zákazníkovi poskytnutá náhrada škody vo výške zaplatenej prepravnej sadzby. Poskytnutím tejto náhrady sa paušálne vyrovnajú možné škody (ekonomické straty), ktoré vzniknú nedodržaním času dodania Zásielky. Popri poskytnutí tejto náhrady nemá Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nárok na náhradu žiadnej ďalšej alebo následnej škody, ani ušlého zisku, sankcie za omeškanie, zmluvnej pokuty, penále ani žiadnych iných nárokov tretích osôb. Pri poškodení alebo strate Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke, najviac však vo výške deklarovanej hodnoty Zásielky uvedenej na Preberacom liste. Skutočnou škodou je to, o čo sa zmenšil majetok Odosielateľa v dôsledku škodovej udalosti na prepravovanej Zásielke. Pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, uplatňuje nárok na náhradu škody voči spoločnosti SPS zásadne bez DPH. V rámci reklamačného konania pri žiadosti o náhradu za poškodenie tovaru je Odosielateľ alebo Príjemca povinný preukázať hodnotu Zásielky relevantným dokladom (obstarávacou faktúrou, resp. príjmovým pokladničným dokladom; pokiaľ je osoba uplatňujúca nárok na náhradu škody platiteľom DPH, nahradí jej spoločnosť SPS zásadne len obstarávaciu cenu tovaru bez DPH). Odosielateľ ani Príjemca Zásielky nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani inej, následnej alebo nepriamej škody. Právo na náhradu škody, za ktorú zodpovedá spoločnosť SPS, si musí Odosielateľ uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania Zásielky; inak toto právo zanikne. Odosielateľ nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody na prepravovaných Zásielkach voči Dopravcovi na zaplatenie ceny prepravných služieb, s čím obidve strany vyslovene súhlasia. Odosielateľ nie je oprávnený postúpiť nárok na náhradu škody na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dopravcu.

 

8.7       V prípade straty, poškodenia alebo zničenia Zásielky obsahujúcej dokumenty Dopravca uhradí Odosielateľovi náhradu škody len do výšky zaplatených prepravných nákladov.

 

8.8       Pri poškodení, strate, zničení alebo úbytku hmotnosti Zásielky patrí Odosielateľovi náhrada škody vo výške skutočnej škody na Zásielke s prihliadnutím na ustanovenia čl. 9 týchto Obchodných podmienok.

 

8.9       O opodstatnení a vyplatení náhrady škody rozhoduje oddelenie reklamácií spoločnosti SPS. Náhrada škody za opodstatnenú reklamáciu sa poukáže bezodkladne, len čo sa zistí náhradová povinnosť a výška náhrady škody. Náhradu škody vypláca spoločnosť SPS len v peniazoch, a to v mene platnej na území Slovenskej republiky.

 

8.10     Náhradu škody je možné vyplatiť aj Príjemcovi Zásielky na základe písomnej autorizácie od Odosielateľa Zásielky.

 

8.11     Za škody na Zásielke, resp. stratu Zásielky, zodpovedá spoločnosť SPS primerane v zmysle ust. § 622 Obchodného zákonníka a § 38 a § 39 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

8.12     V prípade poškodenia prepravovanej použitej alebo opotrebovanej veci sa jej skutočná hodnota odvíja od jej veku a miery jej opotrebovania (časová hodnota). Pod pojmom časová hodnota sa rozumie hodnota, ktorú je nutné v mieste a čase odoslania vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality, znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci. Výška náhrady škody bude vypočítaná ako časová hodnota veci s prihliadnutím na opotrebovanie, vek a amortizáciu veci podľa podmienok poistného ústavu spoločnosti SPS.

 

8.13     Prípadné spory zmluvných strán budú riešené prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky. Podľa § 399 Obchodného zákonníka sa práva vzniknuté zo škody na prepravovaných veciach (Zásielkach) a z oneskoreného doručenia Zásielky voči Dopravcovi premlčujú po uplynutí jedného roka. Zodpovednosť Dopravcu za škodu na Zásielke je upravená Obchodným zákonníkom a týmito Obchodnými podmienkami Dopravcu.

 

8.14     Pokiaľ Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dopravca vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dopravca porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Dopravcu so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@sps-sro.sk),  Ak Dopravca na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, má v zmysle  § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov  zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (www.teleoff.gov.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom, na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

8.15     V prípade, že Balík uložený v Balíkomate javí viditeľné známky poškodenia, môže príjemca tento Balík reklamovať prostredníctvom automatickej reklamácie podľa pokynov na obrazovke Balíkomatu, a to najneskôr pri prevzatí Balíka.

 

9. Dohoda o zmluvnej pokute

9.1       Pre prípad, že pri uplatnení nároku na náhradu škody vyjde najavo, že Odosielateľ podal na prepravu Zásielku s hodnotou vyššou než 1.000,00 EUR a túto skutočnosť neoznámil včas Dopravcovi, prípadne Dopravcovi oznámil cenu nižšiu, než je skutočná cena Zásielky, a tým Dopravcovi znemožnil riadne „pripoistenie“ Zásielky na jej skutočnú hodnotu, je Odosielateľ povinný zaplatiť Dopravcovi zmluvnú pokutu vypočítanú nasledujúcim spôsobom:

                        ZP = SH – PH/SH x PH

                        ZP = zmluvná pokuta

                        SH = skutočná hodnota Zásielky

                        PH = poistná hodnota (hodnota, na ktorú je Zásielka poistená)

Dopravca je oprávnený uplatniť voči Odosielateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške rozdielu skutočnej hodnoty Zásielky a hodnoty, ktorú Odosielateľ uviedol na prepravnom liste; ostatné nároky Dopravcu, najmä nárok na náhradu škody, tým nie sú nijak dotknuté.

 

9.2.      Dopravca je oprávnený započítať nárok na zmluvnú pokutu proti nároku Odosielateľa na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej Zásielke.

 

10. Poistenie zásielky

Poistenie Zásielky sa vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku straty, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky. Poistenie Zásielky s hodnotou uvedenou Odosielateľom na Preberacom liste (deklarovaná hodnota) do 1.000,00 EUR je zahrnuté v prepravnej sadzbe. Odosielateľ je povinný uvádzať na Prepravný list skutočnú hodnotu prepravovaného tovaru. Pri Zásielke s deklarovanou hodnotou vyššou ako 1.000,00 EUR bude spoločnosť SPS účtovať k prepravnej sadzbe príplatok za „pripoistenie“ vo výške 0,33 EUR za každých ďalších aj začatých 33,00 EUR deklarovanej hodnoty Zásielky. Zaplatením príplatku za  „pripoistenie“ k prepravnej sadzbe preberá spoločnosť SPS zodpovednosť poskytnúť Odosielateľovi náhradu škody vo výške hodnoty Zásielky deklarovanej Odosielateľom v prepravnom liste. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

 

11. SPS Parcel Shop

Podaj Balíkov do SPS Parcel Shopu je podmienený používaním zákazníckej aplikácie  Dopravcu. V rámci služby SPS Parcel Shop poskytne Dopravca nasledujúce služby:

            a)         Odosielanie automaticky generovanej SMS správy Príjemcovi v deň

                        doručenia Zásielky do SPS Parcel Shop.

            b)         Pripomenutie uloženia Zásielky v  SPS Parcel Shop v posledný deň  uloženia.

            c)         Uloženie Zásielky v  SPS Parcel Shop po dobu 7 kalendárnych dní, lehota

                        začína plynúť dňom doručenia Zásielky do SPS Parcel Shop.

K službe SPS Parcel Shop si môže Odosielateľ objednať doplnkovú službu Dobierka, ktorá  je samostatne spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Dopravca sa zaväzuje zaslať notifikáciu Príjemcovi prostredníctvom SMS správy len v prípade, ak mu Odosielateľ poskytne potrebné informácie, ako sú telefónne číslo Príjemcu , na ktoré má byť oznámenie odoslané, a to v dátovom súbore špecifikovanom Dopravcom. V prípade ak Odosielateľ neposkytne Dopravcovi potrebné a správne informácie najneskôr v deň odoslania Zásielky, nie je Dopravca povinný poskytnúť službu, pre ktorú sú tieto informácie potrebné. Tým nie je dotknutý nárok Dopravcu na úhradu služby SPS Parcel Shop podľa platného cenníka. Cena SPS Parcel Shop sa riadi príslušným cenníkom. Maximálna hmotnosť Zásielky odoslanej do SPS Parcel Shopu je 20kg. Zásielku je možné z  SPS Parcel Shopu aj odoslať, a to do ďalšieho SPS Parcel Shopu alebo na akúkoľvek adresu v Slovenskej republike pri využití cenníka platného pre SPS Parcel Shop. Službu odoslanie Zásielky z  SPS Parcel Shopu je možné využiť len vo vybraných SPS Parcel Shopoch určených Dopravcom.

V prípade, že pri službe SPS Parcel Shop neboli medzi Dopravcom a Odosielateľom individuálne dojednané cenové podmienky, platia pre službu SPS Parcel Shop cenové podmienky za doručenie zásielky uvedené v Servisnej zmluve.

 

12. Platba kartou

Dopravca akceptuje platby za dobierku od Príjemcu Zásielky vykonané platobnými kartami Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V-Pay. V prípade, že platba za Zásielku na dobierku (dobierková čiastka) bola Dopravcovi zaplatená platobnou kartou, túto finančnú sumu Dopravca (i) poukáže na účet špecifikovaný Odosielateľom, alebo (ii) je oprávnený započítať s akoukoľvek pohľadávkou voči Odosielateľovi. Provízia za služby Banky v zmysle zmluvy o prijímaní platobných kariet, uzatvorenej medzi Dopravcom a Bankou, bude vyúčtovaná Dopravcom Odosielateľovi faktúrou vystavenou podľa platnej Zmluvy. V prípade, že Banka zablokuje transakciu uskutočnenú platobnou kartou, doba potrebná na prevedenie čiastky na účet Odosielateľa sa predlžuje o dobu blokovania finančných prostriedkov. Odosielateľ súhlasí, že Dopravca  má oprávnenie overenia platnosti, pravosti predkladanej platobnej karty kontrolou totožnosti držiteľa platobnej karty. V prípade, že Banka vykoná opravné zúčtovanie platieb a finančných rozdielov Dopravca má nárok na úhradu tejto sumy od Odosielateľa, a to najmä ak:

            -           transakcia bola uskutočnená falošnou alebo pozmenenou platobnou kartou,

            -           transakcia bola podvodná.

Zo sporov medzi Odosielateľom a držiteľom platobnej karty, týkajúcich sa kvality tovaru alebo služieb platených prostredníctvom platobnej karty, nevyplývajú pre Dopravcu žiadne záväzky ani zodpovednosť. Ak Banka vykoná opravné zúčtovanie alebo spätnú úhradu z dôvodu reklamácie, Odosielateľ sa zaväzuje uhradiť túto sumu Dopravcovi.

Úhrada platobnou kartou – služba je dostupná pre všetky Zásielky pri doplnkovej službe Dobierka, ktoré sú spracované v zákazníckej aplikácií, doručované na území Slovenskej republiky. Ak si Odosielateľ vyberie službu Úhrada platobnou kartou,  pri ktorej je zaplatenie požadovanej sumy dobierky  Príjemcom možné aj platobnou kartou, bude Odosielateľovi okrem ceny za obstaranie služby Dobierka účtovaný aj poplatok za službu úhrada platobnou kartou, ktorý sa riadi cenníkom Dopravcu, a to aj v prípade ak Príjemca túto možnosť platby platobnou kartou nevyužije.

 

13. Informácie o zásielkach

Informácie o Zásielkach môže žiadať ktokoľvek, kto uvedie podacie číslo Zásielky, telefonicky na zákazníckom servise spoločnosti SPS (tel. 16 877 alebo e-mail: ecs@sps-sro.sk). Informácia o dodaní Zásielky bude k dispozícii nasledujúci pracovný deň po dni dodania Zásielky. Celú trasu Zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať na internetovej stránke www.sps-sro.sk. Týmto nie sú dotknuté povinnosti alebo obmedzenia spoločnosti SPS týkajúce sa poštového tajomstva a ochrany osobných údajov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

 

 

 

 

14. Ochrana osobných údajov

14. 1 Pre účely týchto Obchodných podmienok:

Osobné údaje – sú napríklad údaje ako akademický titul, adresa dodania, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, dátum narodenia.

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky.

Účel – spracovania je uvedený v bode 14.2 týchto Obchodných podmienok.

 

14.2     Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzavretú Servisnú zmluvu poskytne  Spoločnosti SPS  v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Osobné údaje Dotknutých osôb (Príjemcov Zásielok) za účelom plnenia Servisnej zmluvy, t.j.  aby  spoločnosť SPS spracúvala Osobné údaje Dotknutých osôb za účelom:

-        overenia totožnosti konkrétnej Dotknutej osoby (Príjemcu Zásielky) za účelom odovzdania Balíka, ktorý si  Dotknutá osoba (Príjemca Zásielky) objednala u Odosielateľa,

-        vyzdvihnutia, prepravy a doručenia Balíka (tovaru) Dotknutým osobám (Príjemcom Zásielky),

-        vedenia evidencie, vykonávanie štatistík a analýz o vykonaných doručeniach (reporting),

-        vybavenia reklamácií, sťažností a dotazov v súvislosti s doručovaním spoločnosti SPS,

14.3     Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzatvorenú Servisnú zmluvu  je povinný poučiť Dotknuté osoby, ktoré si u Odosielateľa objednali tovar:

- o právach Dotknutej osoby,

- o skutočnosti, že poskytne spoločnosti SPS jej Osobné údaje za účelom uvedeným v bode 14.2 týchto Obchodných podmienok,

- o skutočnosti, že spoločnosť SPS môže spracúvať Osobné údaje Dotknutých osôb.

 

14.4 Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzavretú Servisnú zmluvu zodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť Osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré poskytne spoločnosti SPS v zmysle bodu 14.2 týchto Obchodných podmienok.

 

14.5     Odosielateľ, ktorý má so spoločnosťou SPS uzavretú Servisnú zmluvu je povinný si vyžiadať od Dotknutých osôb súhlas, ak zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov takýto súhlas vyžaduje.

 

14.6     Spoločnosť SPS spracováva Osobné údaje Dotknutých osôb sám, prostredníctvom sprostredkovateľov, či subdodávateľov,  prostredníctvom ktorých poskytuje a zabezpečuje služby uvedené v bode 1.2 týchto Obchodných podmienok. Sprostredkovatelia a subdodávatelia Osobné údaje Dotknutých osôb spracovávajú v rozsahu a za podmienok dohodnutých so Spoločnosťou SPS a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.  Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú Osobné údaje Dotknutých osôb  v mene spoločnosti SPS, je uverejnený na webovom sídle: www.sps-sro.sk a je priebežne aktualizovaný.

 

14.7 Odosielateľ, ktorý je spotrebiteľom a využíva služby spoločnosti SPS uvedené v bode 1.2 týchto Obchodných podmienok berie na vedomie a  súhlasí so spracúvaním jej Osobných údajov za účelom a v rozsahu uvedenom v týchto Obchodných podmienkach.

 

 

 

15. Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy v týchto Obchodných podmienkach neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (pre vylúčenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že si dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka pôsobnosť Obchodného zákonníka) a zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.júna 2018


Novinky

13. 5. 2019

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 13.05.2019 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

Kontaktné strediská

 Naša sieť 25 pobočiek a regionálnych stredísk efektívne pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je zárukou, že sme všade tam, kde nás potrebujete.

Vyberte si kontaktné stredisko